Jaarstukken 2014 en Notulen ALV maart 2015

Aantal aanwezigen: 100 personen.
Bericht van verhindering: De heer Jan Rietdijk, bestuurslid
Opening en welkom door de voorzitter.
Speciaal welkom voor

 • Dirk Rietberg, Kero Bouw en Vastgoed
 • Lenie Scholten, Wethouder Zorg en WIJeindhoven van de gemeente Eindhoven
 • Dominique den Brok, Directeur bij zorgorganisatie Laverhof en bewoonster in onze wijk
 • Frans v.d. Aa, Buurtbrigadier Politiebureau Eindhoven Zuid
 • Geert van Elten, Eindhovens Dagblad
 • 1 lid van Stichting Beginhoven
 • 1 medewerker van St. Annaklooster
 • 1 medewerker van Wijeindhoven

Gastspreker: Dirk Rietberg – Animali
Over 1 maand wordt er begonnen met het bouwklaar maken van de grond voor de bouw van de 8 vrijstaande woningen en 4 twee onder een kap woningen. Het entreegebouw wordt in oude glorie hersteld. De woningen krijgen hetzelfde beeldplan als de huidige huizen die er staan. Prijzen  variërend van 685.000 euro voor de twee onder een kap en van 785.000 – 950.000 voor de vrijstaande woningen. Percelen variërend van 500-1100 m2.
Voor de geïnteresseerden liggen er inschrijfformulieren en informatie is op te vragen bij info@kero-vastgoed.nl.

Dominique den Brok geeft een presentatie over de veranderingen in de Zorg. informatie kunt u vinden op de volgende website: www.hoeverandertmijnzorg.nl

Ook kunt u de gegeven presentatie onder deze link nogmaals zien:

Presentatie Jaarvergadering 2015

1. Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 • begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en vervoer: dit is geen recht meer maar een afspraak op maat;
 • hulp bij de huishouding is tegenwoordig maatwerk;
 • eigen bijdrage afhankelijk van vermogen en inkomen (- korting Wet Chronische Zieken en Gehandicapten);
 • PGB rekeningen lopen via de Sociale Verzekerings Bank (SVB).

2. Zorgverzekeringswet (Zvw)
Wijkverpleging bevat alle verpleging en verzorging thuis.
Cliëntgebonden toewijsbare zorg wordt gegeven na indicatie. Bij een verzoek voor cliëntgebonden zorg, kunt u direct contact opnemen met de zorgorganisatie van uw keuze: bijvoorbeeld Annaklooster, BuurtZorg, Zuidzorg. Diens wijkverpleegkundige bepaalt wat nodig is (indiceert) en geeft een verpleegkundige diagnose en regelt de zorg voor u. De wijkverpleegkundige zorgt voor indicatie, coördinatie, coaching en preventie. Stemt af met huisarts en de omgeving van de cliënt/patiënt, waarbij gekeken wordt wat de patiënt nog kan leren en naar de mogelijkheden in de omgeving. 2015 Is een overgangsperiode, het zorgplan is leidend en vóór 1 mei 2015 vindt er een herindicatie door wijkverpleegkundige plaats.

3. AWBZ heet tegenwoordig Wet Langdurige Zorg

 • alleen als er 24 uur per dag zorg of toezicht nodig is;
 • keuze uit zorg in natura of PGB: (Persoons Gebonden Budget): loopt via de Sociale Verzekerings Bank;
 • verblijf in een instelling óf thuis: keuze uit diverse pakketten zorg en begeleiding en de huisarts blijft hoofdbehandelaar.

4. Jeugdwet
Gaat over: behandeling, begeleiding, zorg en verblijf voor kinderen.
Doelgroep: jongeren tot 18 jaar met een lichte beperking of stoornis. De volgende taken zijn ondergebracht bij de gemeente:

 • jeugdhulpplicht voor kinderen en hun ouders;
 • kinderbeschermingsmaatregelen;
 • Jeugdreclassering.

Doel is het opstellen van een behandelplan per gezin en een betere samenwerking met de diverse dienstverlenende instanties.

Lenie Scholten, wethouder Zorg en WIJeindhoven van de Gemeente.
Zij geeft een aanvulling op de presentatie van Dominique den Brok en geeft voorbeelden wat er voor de patiënten is veranderd door de veranderingen in de Zorg per 2015. Eindhoven is een rijke Gemeente en heeft 25 miljoen gereserveerd sinds 2012 en dat geld wordt gebruikt voor uitvoering van de WMO. Hogere inkomens moeten meer betalen voor hun zorg.
WIJeindhoven is verdeeld in 10 gebieden/stadsdelen en er participeren 18 instellingen in Wij eindhoven. Herindicatie van zorg (Keukentafelgesprekken) worden door WIJeindhoven uitgevoerd.
Ze geeft nog een voorbeeld van de nieuwe Zorgzame buurt in Prinsejagt (stadsdeel in Eindhoven/Woensel) dit in het kader van de Participatiemaatschappij. Ze is altijd bereid om tijdens informatie bijeenkomsten aanvullende informatie te geven over de veranderingen in de Zorg. Ondanks de vele publicaties in flyers, huis-aan-huisbladen blijven er nog veel vragen bij de bewoners van Eindhoven die gebruik moeten maken van zorg en welke instanties de bewoners moeten benaderen.

Bestuurszaken

 • Notulen ALV van 31 maart 2014 worden gearresteerd.
 • Jaarverslag van het Bestuur 2014 wordt ook gearresteerd evenals de jaarverslagen van de werkgroepen. Er zijn nog wel enkele opmerkingen vanuit de zaal bij de Werkgroep Zwerfvuil. De werkgroep Zwerfvuil: heeft toestemming gegeven voor een gift van 100 euro aan de kruidentuin.
 • Werkgroep Sociale Cohesie heeft een vergadering voor straat coördinatoren georganiseerd bij Oase, Eikenburg terrein d.d. 24 maart om 20.00 uur.
 • Financieel Jaarverslag 2014: De penningmeester geeft een korte toelichting op het financieel jaarverslag van 2014. Website is duurder geworden dan begroot en er zijn dit jaar Juridische onkosten gemaakt t.b.v. beroepsbezwaarschrift van HOV lijn en het verlies van 44 parkeerplaatsen, gelegen naast de Indoor Sporthal.
 • De Kascontrolecommissie (Mw. Stolte en de heer de Vries) gaan akkoord met de gevoerde administratie. De heer André de Vries is aanwezig en geeft aan dat er geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd en daarna volgt de decharge van de penningmeester. Voor 2015 nemen de heer de Vries en Mw. Stolte wederom plaats in de kascommissie.
 • Begroting van 2015 wordt goedgekeurd.

Mededelingen vanuit het bestuur:

 • De heer Jan Rietdijk is per acclamatie benoemd als bestuurslid voor een periode van drie jaar. Er waren geen tegenkandidaten.
 • De voorzitter doet een verzoek aan de aanwezigen om zich te melden voor de diverse functies binnen het bestuur die vacant zijn. De voorzitter wil graag het stokje overgeven aan een opvolger. Guido Theunissen zal april 2016 niet meer als voorzitter fungeren binnen de bewonersvereniging.

Rondvraag:

 • Woongenot/moestuin van voormalig voetbalveld gelegen aan Animalipad. Xavier van de stichting Beginhoven geeft een korte toelichting en verhaalt over de activiteiten die plaatsvinden op dit terrein en geïnteresseerden zijn iedere woensdagmiddag van harte welkom vanaf 1400 uur om te kijken naar de vorderingen van de moestuin.
 • Weinig onderhoud aan de bosbeplanting gelegen aan de Sassenlaan. VZ geeft het advies aan de Heer Tielrooij om samen met andere omwonenden contact op te nemen met de gemeente, de heer Henri Verbruggen, gebiedsbeheerder van Eikenburg-de Roosten.
 • Leenderfietspad en slecht onderhoud en zwerfvuil. VZ geeft aan dat dat de werkgroep Zwerfvuil al contact heeft met de Gemeente.
 • Achterbeekseweg/Hippocrateslaan en gevaarlijke situatie in het bos door omgewaaide bomen en afgebroken takken. Marius Elders van de werkgroep Zwerfvuil heeft contact met de Gemeente.
 • De presentatie van Dominique den Brok wordt op de website geplaatst zodat de niet aanwezige leden ook de informatie van veranderingen in de Zorg kunnen lezen.
 • Verkeersveiligheid bij Ingang Florapark. De heer Jac. Arts van de werkgroep Verkeersveiligheid zal een gesprek met de omwonenden en de Politie organiseren. Blijkbaar wordt de parkeeroverlast veroorzaakt door medewerkers van politiebureau. De buurtbrigadier geeft toe dat er meer geparkeerd wordt in het Florapark, maar wel volgens de wettelijke regels. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de aanleg van extra parkeerplaatsen bij Politiebureau Zuid, gelegen aan de Aalsterweg.
 • Broeder Frans van Gebroeders van Liefde orde geeft aan dat er sociale woningen worden gebouwd, in samenwerking met het St. Annaklooster. Zodra er meer informatie beschikbaar is zal die worden gedeeld op de website.
 • De onafhankelijk wijkverpleegkundige van ons gebied, Carmen Roest, zal haar contact gegevens achterlaten bij de webmaster voor plaatsing op de website. Zij geeft een korte uiteenzetting over de werkzaamheden die zij uitvoert in samenwerking met WIJeindhoven, Thuiszorg en huisartsen.

De vergadering wordt om 22.10 uur gesloten.

notulen ALV 23 maart 2015150206