Jaarstukken 2013 en Notulen ALV Maart 2014

Notulen ALV April 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Eikenburg – De Roosten 31 maart 2014 | COVS De Stip,

Aantal aanwezigen: 80 personen.

Opening en welkom door de voorzitter.
Speciaal welkom voor

 • Frans. v.d. Aa (Politiebureau Eindhoven-Zuid, locatie Aalsterweg)
 • Frank v.d. Tillaard (Gemeente Eindhoven)
 • Veron Raes, Provinciaal Overste van de Broeders van Liefde
 • Bert-Jan Woertman (High Tech Campus)
 • 3 leden van de Stichting Beginhoven
 • 2 medewerkers van Wij Eindhoven

Gastspreker:

 1. Bert-Jan Woertman, Marketing & Communication Director High Tech Campus, verhaalt over de ontwikkelingen op Campus.
  De High Tech Campus Eindhoven (HTCE) is een begrip en is synoniem aan Open Innovatie. Op één vierkante kilometer werken meer dan 10.000 onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers intensief samen aan de ontwikkeling van de technologieën en producten van morgen. Vanuit diverse technologiedomeinen creëren zij innovaties in de diverse toepassingsgebieden.
  High Tech Campus Eindhoven is opgezet als een plaats waar interactie en teamwork wordt gestimuleerd. ‘Welkom op de slimste vierkante kilometer’.
 2. Broeder Veron Raes, Provinciaal Overste van de Broeders van Liefde verhaalt over de locatie Eikenburg en de ontwikkelingen op het terrein van het Landgoed Eikenburg.
  De Broeders zijn in gesprek met Trudo.Er wordt binnenkort een intentieovereenkomst getekend met Trudo. De focus ligt op:
 • realiseren voldoende bewoning op Eikenburg
 • behouden zorg en onderwijs voorzieningen op het Landgoed
 • behouden en eventueel versterken huidige groen.

Dit alles vanuit hun visie ”Op grond van Liefde”.
Broeder Veron Raes zal het bestuur/vereniging op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Bestuurszaken

 • Notulen ALV van 15 april 2013 worden gearresteerd.
 • Jaarverslag van het Bestuur wordt ook gearresteerd evenals de jaarverslagen van de werkgroepen.
 • Speciale aandacht voor de Werkgroep Sociale Cohesie (SOCO). Pieter van Leeuwen houdt een korte presentatie over de activiteiten van deze werkgroep en de ontwikkelingen op particulier niveau voor de wijken Eikenburg en de Roosten.

Mededelingen vanuit het bestuur:

 • De kruidentuin aan de Pasteurlaan opereert sinds korte tijd onder de vlag van de vereniging. Er is een beheerovereenkomst getekend met vereniging en de gemeente voor 3 jaar en er zijn geen kosten aan verbonden voor de Bewonersvereniging. De beheerovereenkomst wordt op de site van de Bewonersvereniging geplaatst.
 • Moestuin op voormalig voetbalveld, gelegen aan het Animalipad. Er is een beheerovereenkomst ondertekend tussen Stichting Beginhoven en de gemeente. Iedere woensdagmiddag zijn de leden van de Stichting Beginhoven aanwezig evenals als iedere eerste zaterdag van de maand. De gebruiksovereenkomst is voor beperkte duur.De bewonersvereniging was geen partij in de totstandkoming van en geen partij in de gebruiksovereenkomst.
 • De voorzitter neemt afscheid van Frank v.d. Tillaard. Hij was de contactpersoon vanuit de Gemeente voor de Bewonersvereniging. De heer v.d. Tillaard gaat met pensioen en zal zijn opvolger, naam is nog niet bekend, contact op laten nemen met het bestuur van de Bewonersvereniging. Er vindt ook nog een overdracht plaats met de heer v.d. Tillaard en het Bestuur.
 • De penningmeester geeft een korte toelichting bij het Financieel Jaarverslag 2013.
 • De Kascontrole commissie (Mw. Stolte en de heer de Vries) gaan akkoord met de gevoerde administratie. Mw. Stolte zal zitting nemen in de Kascontrole commissie 2014. De heer Andre de Vries is niet aanwezig en wordt door de penningmeester persoonlijk benaderd met de vraag of ook hij zitting wil nemen in de Kascontrolecommissie 2014
 • Decharge van de penningmeester.
 • Begroting van 2014 wordt goedgekeurd.
 • Mutatie bestuur: De voormalige secretaris Mw. Pauline Sibma wordt bedankt voor haar inzet t.b.v. de bewonersvereniging van 2009-2013.
 • Mw. Helmy Koster wordt benoemd tot de nieuwe secretaris van de Vereniging.
 • Het 500e lid wordt naar voren geroepen en ontvangt een flesje wijn van de voorzitter. De heer Bouwman is al actief lid van de werkgroep Cohesie

Rondvraag:

 • Mw. Sibma bedankt Frans v.d. Aa voor zijn hulp bij het oplossen van haar privé inbraak.
 • Welke bestemming krijgt de 10.000 euro in kas. Speerpunt bestuur.
 • Een vraag over de Herinrichting van het speelveld zal worden besproken met Frank v.d. Tillaard.
 • De toekomst van de lantaarnpalen in Eikenburg. De gemeente heeft een uitnodiging gestuurd aan de bewoners van deze wijk, ze worden uitgenodigd om in gesprek te gaan.. datum medio mei 2014.
 • Om de site aantrekkelijker te maken, is het idee om de frequentie van nieuwsbrieven te verhogen naar bv 1 x maand.
 • Voorlopig geen nieuwe informatie over bouw op voormalig Animali terrein. Grootste aandeelhouder NIBC hoopt in april meer informatie te kunnen verschaffen. Zodra deze info beschikbaar is wordt die op de site van de vereniging geplaatst.
 • De rijksoverheid voert binnenkort een radicale koerswijziging door in de regels voor bouwen, ruimtelijke ordening en milieu. Dus minder bureaucratie. Bewonersverenging wordt zelf verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit. Stratum gaat meedraaien in een pilot v.w.b. de Welstand.

De vergadering wordt om 22.30 uur gesloten.