Klankbordgroep Genneperparken

Onze bewonersvereniging is een van de bijna 40 organisaties die gezamenlijk de Klankbordgroep Genneperparken vormen.
Deze klankbordgroep heeft hoofdzakelijk als doel het behoud van Genneperparken als groen recreatiegebied en is een adviesorgaan aan het College van B&W. Dit houdt in dat alle besluiten aangaande Genneperparken voorzien moeten worden van een advies van de Klanbordgroep. De klankbordgroep komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar en bestaat uit de verschillende bewoners/ gebruikers van Genneperparken, de omliggende bewonersverenigingen, de Van Abbe Stichting, Trefpunt groen en een aantal andere belangenverenigingen op het gebied van milieu. Daarnaast zitten de direct betrokken ambtenaren van de gemeente ook aan tafel.
De bewonersvereniging vindt het belangrijk dat het gebied groen blijft en draagt het versterken van de recreatie- en sportvoorzieningen een warm hart toe mits met name dit laatste niet leidt tot (parkeer)overlast voor onze wijk.
Door zitting te hebben in de Klankbordgroep zijn wij vaak net iets eerder op de hoogte van voorgenomen ontwikkelingen in het gebied, worden wij hierover geïnformeerd en kunnen we namens de buurt ons standpunt verwoorden binnen het advies dat door de Klankbordgroep aan B&W wordt gestuurd.
Zaken waar de Klankbordgroep de afgelopen jaren een belangrijke rol in heeft gespeeld zijn:

  • De (structuur)visie voor het gebied en de daarop volgende aanpassingen;
  • Ontwikkelingen omtrent de verkoop/ functieveranderingen of komst van nieuwe gebouwen binnen het gebied;
  • Vaststelling van het evenementenbeleid;
  • Behoud van de natuur/ kappen van bomen e.d.;
  • Verkeersmaatregelen.

De visie voor het gebied is terug te vinden op: http://www.eindhoven.nl/artikelen/Notas-en-plannen-over-Genneper-Parken.htm
Als bewonersvereniging hebben wij ons actief bemoeid met de komst van de Fontys Sporthogeschool en het HOV-traject. Dit vaak samen met de werkgroep verkeer omdat ten aanzien van parkeren voor onze wijk de grootste overlast werd verwacht.
Dit heeft er toe geleid dat de gemeente heeft moeten zorgen voor het behouden van en creëren van extra parkeervoorzieningen binnen het gebied en dat zij zorg dient te dragen voor het feit dat de overlast van evenementen tot een minimum beperkt blijft.
Heeft u punten die wij in de Klankbordgroep moeten inbrengen dan horen wij dit graag van u.