Nieuwsbrief 2005

(Deze nieuwsbrief is huis-aan-huis bezorgd, d.w.z. ook bij niet leden)

Nieuwsbrief oktober 2005.

Randweg A2/A67

Hierover valt niets te melden. Randweg reconstructie is in uitvoering van 2006-2010. Kan worden vervolgd in het Eindhovens Dagblad en op de website van Rijkswaterstaat

UMTS zendmast

Op 19 sept. was de zitting van beroep in Den Bosch aangespannen door Hans Vermeulen c.s. “Wij hebben de indruk, dat de rechter ons zeer welgezind was want zij veegde de vloer aan met de advocaat van de gemeente. Met name viel zij hem keer op keer aan over de vage plaatsaanduiding “tussen Leenderweg en Floralaan-West”. Uitspraak volgt over 6 weken.” Vanuit het bestuur spreken wij gaarne onze waardering uit voor het team Hans Vermeulen c.s. voor hun inspanningen en vasthoudendheid.

Floraplein reconstructie en bomenkap “het bosje” bij San Giorgilaan

Bewoners San Giorgilaan hebben bezwaar aangetekend tegen te grote bomenkap t.b.v. een uitrit van Shell station i.v.m. de reconstructie Floraplein. Nog onbekend is hoeveel bomen er worden gespaard. Advies luidt: “De gemeente wordt gehekeld over de slordige wijze van het tot stand komen van de kapvergunning en B&W wordt geadviseerd het aantal te kappen bomen tot een minimum te beperken.”

Kandidaten voor penningmeester/ledenadministratie

Penningmeester Henk Hulshof zou zijn bestuurstaken gaarne overdragen aan een opvolger. Bent u wellicht bereid om het bestuur te komen versterken en daarmee de woonbelangen voor Eikenburg en de Roosten te dienen? De werkzaamheden beperken zich tot 1 avond per maand als gemiddelde, dat zal toch kunnen lukken? Neemt u svp contact op met een van de bestuursleden, zie ommezijde.

Snoei(harde) Actie

Wie zou zich willen inzetten voor de organisatie van een snoeiactie in onze wijken om collectief op een dag in het voorjaar het groen in/rond onze tuinen eens flink aan te pakken? De gemeente wil gaarne meewerken voor het afvoeren van (grof) snoeiafval. Punt van aandacht is het snoeien van groen waar “onveilige situaties” ontstaan, bijvoorbeeld op straathoeken of waar brede heggen het lopen op de stoep onmogelijk maken. Heeft u zin om mee te helpen met de organisatie? Gaarne aanmelden bij Robbert Daan, tel. -2127324, e-mail: webmaster@itlucent.com/demo/eikenburg.

Werkgroep Milieu en Zwerfafval

In 2005 zijn tot dusver drie gezamenlijke zwerfvuil opruimacties uitgevoerd. Daarnaast zijn er vele individuele acties geweest o.a. van Willem Passtoors, steeds vergezeld van twee zeer enthousiaste kleinkinderen. De vervuiling van de wegen van/naar het Pleincollege St. Joris blijft een bron van zorg.
Mede door de milieuwerkgroep is het WK Honkbal “netjes” verlopen: iedere dag werd de omgeving van de Heihoef door de gemeente ontdaan van zwerfvuil. Recent is met het stadsdeelkantoor Stratum het project SMILE opgestart waaraan door de groep zal worden deelgenomen. Nadere info volgt.

Geluidswal verlengde Leenderweg

Een actieve werkgroep (R. van den Boogaard, E. van Thiel en R. Daan) heeft intensief contact met wethouder mw. M. Schreurs, G. van Mulken (DSOB) en F. van den Tillaard (Stadsdeel Stratum) over een geluidswal langs de verlengde Leenderweg, vanaf Shell-station tot aan Leenderheide. Dit proces gaat langzaam maar zeker toch de goede kant op. Eind oktober hopen we op het collegebesluit dat DSOB een detailplan voor zo’n wal kan gaan maken. Voor alle gespreksverslagen zie de website

Buurtpreventie de Roosten

Van de buurtpreventie de Roosten is er geen nieuws te melden, er hebben zich weinig tot geen problemen voorgedaan, maar er is ook nauwelijks activiteit bij de coördinatoren. Wie wil de vacante functie van hoofdcoördinator gaan invullen? (Contactpersoon is Leon Ebus)

Buurtpreventie Eikenburg

Contactpersoon namens alle straatcoördinatoren: Barbara vd Slik
De bordjes van onze buurtpreventie hangen er. Wij zijn dus erg tevreden. In de komende ALV
willen wij de lopende zaken van de buurtpreventie bespreken.

Floralaan West, noordzijde

In begin 2006 zal de noordzijde worden gereconstrueerd omdat nieuwe riolen en waterleidingen moeten worden gelegd. Bewoners zijn geïnformeerd door de gemeente over het ontwerp, hebben reacties ingediend die merendeels zijn verwerkt, maar er komen wel minder parkeerplaatsen.

Animali

Het uitgangspunt van de Gemeente is nog steeds; niet hoger dan 12 meter. Geen nieuws verder.

Genneperparken

Bij de ingang van Vesaliuslaan in de aanloop naar de start van een druk bezochte gebeurtenis staat voortaan een steward met een bord “verboden toegang” ,behoudens voor bewoners.
T.a.v. de Gennerperparken is een plan in ontwikkeling om de gebiedsbeheerder verantwoordelijk te maken voor beleidsaansturing, coördinatie en afstemming. Dat maakt het voor ons als vereniging in de toekomst nog makkelijker om wensen in daden om te zetten.

Eikfestijn 2005 ( 20 en 21 augustus 2005)

Complimenten aan alle organisatoren en sponsors. Het was een buitengewoon geslaagd feest, voor jong en oud. Chapeau voor het koffieconcert door en voor de wijkbewoners.

Bladkorven

De gemeente heeft voor onze wijk een aantal bladkorven gepland. Wij zijn hard ons best aan het doen om er een paar meer te regelen. We hopen dat dit gaat lukken.

Huidige bestuursleden:

Ruud Mittendorff, voorzitter Jennerlaan 28, -2126898
Helmy Koster, secretaris Jennerlaan 26, -2127417
Robbert Daan, webmaster Schweitzerlaan 46, -2127324
Henk Hulshof, penningmeester/ledenadministratie Kochlaan 5, -2930940
Guido Theunissen, algemeen lid Kochlaan 4, -2119292