Nieuwsbrief 2006

(Deze nieuwsbrief is huis-aan-huis bezorgd, d.w.z. ook bij niet leden)

Beste leden en buurtbewoners van Eikenburg en de Roosten,

Hier is weer een nieuwsbrief die wordt verspreid naar alle adressen in onze wijken teneinde ook een oproep te doen aan degenen die nog geen lid zijn om zich aan te melden bij onze vereniging.

Zie strookje aan ommezijde, dan wel kunt u zich bij voorkeur aanmelden via de website: www.itlucent.com/demo/eikenburg . Welkom aan nieuwe leden! De jaarlijkse contributie bedraagt 5 euro.

Geluidswal verlengde Leenderweg

Ook na het vertrek van wethouder Schreurs gaan de gesprekken met de gemeente over dit onderwerp gewoon door. De nieuwe wethouder Erik van Merrienboer heeft in het kader van bestuurlijke continuïteit de toezegging van de vorige wethouder overgenomen.
Midden oktober hebben we het 3e gesprek met de nieuwe wethouder en DSOB. We hopen de direct betrokken bewoners kort daarna te kunnen (laten) inlichten op een gemeentelijke informatieavond.

E-mail adressen + adresgegevens svp aanmelden op www.itlucent.com/demo/eikenburg

De bewonersvereniging zal zoals eerder aangekondigd zoveel mogelijk per e-mail gaan communiceren (sneller en goedkoper). In de afgelopen maanden hebben we het aantal bereikt van 312 e-mail adressen: een verdubbeling sinds de ALV van maart 2006! Door dubbels en door geïnteresseerden van buiten de wijk heeft dit betrekking op 256 van ons totaal van 426 leden, dus we missen er nog een aantal.
Voor degenen die nog ontbreken hierbij nogmaals de oproep om uw e-mail adres alsook uw huisadres gegevens aan te melden via onze website, zie de homepage aan de rechterkant. Hartelijk dank!

Milieuwerkgroep “Zwerfafval”

T/m september 2006 zijn er vier gezamenlijke opruimacties geweest, er staan er nog twee gepland. Welkom voor twee nieuwe leden Jan van Dijk en Ton Roulaux.
We zien dat ook enkele niet-leden op eigen initiatief opruimacties houden met (klein)kinderen. Hulde!
Het Pleinkollege St. Joris houdt een groot gedeelte van de Roostenlaan schoon en er lopen verder gesprekken met Scouting Stratum en Basisschool Floralaan om ook een gedeelte van de wijk onder handen te gaan nemen. Onze buurtbrigadier Frans van der Aa heeft toegezegd extra waakzaam te zijn, mogelijke vervuilers van dumpafval trachten te bekeuren, organisatoren van evenmenten erop te wijzen dat het zwerfvuil en weggegooide afval/verpakkingen dient te worden opgeruimd.
Voorts is er regelmatig contact met het stadsdeelkantoor Stratum (Frank van de Tillaard, Dré Noten/ Fred de Ruijter, werkgroep SMILE) om op tal van punten te komen tot verbetering van aanpak en infrastruktuur om te bereiken dat onze wijken schoon kunnen worden gehouden van zwerfvuil.

Buurtpreventie

De laatste tijd zijn er toch weer een aantal incidenten geweest in de buurt waardoor het belang van buurtpreventie nog eens wordt onderstreept. Ben svp alert en u kunt uw informatie altijd melden bij de straatcoördinator of natuurlijk rechtstreeks bij de politie. De namen van de straatcoördinatoren kunt u vinden op de website. Samen ervoor zorgen dat de buurt veilig blijft en nog veiliger wordt!

Animali

Er zijn weer (zeer voorlopige) plannen voor het bouwen op het Animali terrein. Landschapsarchitecten van het bureau HEJA uit Breda willen een 47-tal woningen realiseren met behoud van zoveel mogelijk groen: in hoofdzaak 2- en 3 kappers, in gemoderniseerde jaren 30 stijl. Zoals de plannen zijn voorgelegd aan het bestuur van Eikenburg de Roosten stemmen deze tot tevredenheid: ter inzage bij Groen Eindhoven, Don Boscostraat 4, nieuwsbrief aanvragen via e-mail: trefpunt-ge@zonnet.nl.

Randweg A2/A67, voor ons relevante geluidsschermen

T.b.v. de bewoners en de activiteiten op Eikenburg is er door Rijkswaterstaat een geluidsscherm van 2 meter hoogte gepland vanaf de Aalsterweg tot en met de manege, ten noorden van en langs de hoofdrijbaan (120 km/h). Dus niet langs de rijbanen voor locaal snelwegverkeer (80 km/h). De gemeente is kennelijk van plan nog een extra geluidswal aan te leggen t.b.v. de scouting, definitieve gegevens hierover ontbreken nog.
Zie ook www.randwegeindhoven.nl

UMTS zendmast bij Shell station: wordt vervolgd en volhouden is het devies!

Een groep van belang hebbende bewoners behaalde op 5 okt.’05 succes bij de rechter in Den Bosch: het besluit van B&W om hun bezwaarschrift als ongeldig te bestempelen en niet in de besluitvorming voor de vergunning mee te nemen werd nietig verklaard! Binnen zes weken zou de gemeente dienen te reageren met een nadere beoordeling/herziening door B&W, maar ze heeft tot nu toe geen merkbare actie ondernomen, ondanks herhaaldelijk aandringen van de bewoners. Door de bewoners is nu een vervolg ingezet naar de bestuursrechter in Den Bosch en naar de fractievoorzitters in de gemeenteraad.

Genneperparken

Het spanningsveld in GP blijft het aspect verkeer. Juni 2006 is de gemeente gestart met het inkaart brengen van een verkeers – en vervoersplan GP, zodat het als een samenhangend gebied functioneert. Het resultaat van onderzoek wordt afgewacht in de klankbordgroep GP.

Floraplein

Meerdere buurten rondom het plein hebben bezwaren geuit omtrent veiligheid. De nieuwe wethouder Merrienboer sprak met hen en gaf opdracht aan een extern bureau om onderzoek te doen. Er is een rapport verschenen met aanbevelingen. Aan buurten /bewoners is gevraagd daar commentaar op te leveren en wij hebben een reactie ingestuurd. Het eindresultaat is ( nog) niet bekend.

Bestuursleden van de vereniging:

Ruud Mittendorff, voorzitter Jennerlaan 28, -2126898
Helmy Koster, secretaris Jennerlaan 26, -2127417
Robbert Daan, webmaster Schweitzerlaan 46, -2127324
Geertje Kocken algemeen lid Landsteinerlaan 53 -2110449
Guido Theunissen, algemeen lid Kochlaan 4, -2119292
Tom van Doorne penningmeester San Giorgilaan 21 – 06 55865569

Nieuwe leden zijn van harte welkom.

U kunt zich aanmelden via onze website:
www.itlucent.com/demo/eikenburg