Nieuwsbrief 2007

Beste leden en buurtbewoners van Eikenburg en de Roosten,

Communicatie eikenburg – de Roosten

Het bestuur heeft besloten om 2x per jaar een nieuwsbrief te verspreiden: in mei en november.

Hierbij de eerste nieuwsbrief van het jaar 2007 die wordt verspreid via de ons bekende e-mail adressen, aan leden die geen e-mail hebben en naar alle niet leden teneinde ook een oproep te doen aan degenen die nog geen lid zijn om zich aan te melden via de website: http://eikenburg-deroosten.nl

Bestuurswisseling

Na 6 jaar voorzitterschap is Ruud Mittendorff vanwege een verschil van inzicht over het te voeren beleid afgetreden als bestuurslid. Meer hierover zie de website. Voorlopig heeft Guido Theunissen de rol als voorzitter op zich genomen tot aan de ALV van maart 2008. Het zittende bestuur functioneert ongewijzigd door, conform de doelstelling van de vereniging.

Het bestuur heeft op gepaste wijze afscheid genomen en Ruud bedankt voor het vele werk dat hij in de afgelopen jaren voor de vereniging verzet heeft.

Mutaties van het bestuur

Wij zijn op zoek naar geïnteresseerden. Als u zich geroepen voelt dan gaarne een telefoon naar Guido Theunissen ( 2119292).

Inventarisatie speelvoorzieningen

Op verzoek van de stadsdeelkantoren Stratum en Gestel werd aan de wijkverenigingen van deze stadsdelen gevraagd mee te werken aan een onderzoek speelvoorzieningen. Het bestuur heeft middels een steekproef de wensen van de bewoners geïnventariseerd en toegezonden aan de stadsdeelkantoren. Kern van de bevindingen in onze wijk:” Bewoners zijn zeer tevreden over speelvoorzieningen in de omgeving. Voldoende ( groene) plekken voor kleine kinderen en schoolgaande jeugd. Kortonjolaan en hoek Van Swietenlaan/Pasteurlaan. Graag een speelhuisje aldaar erbij, onderhoud en veiligheid controleren, speelzand is van slechte kwaliteit. Heel belangrijk: behoefte aan nieuwe grote speeltuin (kinderen boven 7 jaar) in Stratum”. Uit de totale inventarisatie blijkt dat ook de meeste andere wijken behoefte hebben aan een speeltuin, ergens in Stratum.

Koninginnedagfeest in Eikenburg 2007

Wederom werd op 30 april in een stralende zonnige dag feest gevierd door jong en oud. Het bestuur sprak met Stella Post, dit jaar de kartrekker van het feest op de speelveldjes naast de kruidentuin en al 6 jaar lid van het feestcomité. ” Dit jaar hebben we het feest georganiseerd met 7 buurtbewoners van Eikenburg. De grootste spanning treedt op zo’n 5 dagen voor het feest, wordt het mooi weer of niet. Het draaiboek is 24 jaar oud, zolang wordt dit feest al georganiseerd door bewoners van Eikenburg. Gelukkig hebben wij maar een klein budget, dat houdt ons scherp wat creativiteit betreft. Inkomsten zijn: verkoop van koffie, thee, fris, oranjebitter, zelfgemaakte taart, deelnemerskaart van € 1 per kind en een kleine subsidie vanuit het Oranje comité Eindhoven. Natuurlijk wordt het feest volgend jaar voor de 25ste keer weer neergezet. Het is geweldig dat zo’n 70 bewoners op die dag mee doen als begeleider bij de spelen en de kramen.”

Inderdaad, dit feest leeft en zolang Koning(inne)dag wordt gevierd, wordt de fakkel doorgegeven aan bewoners van Eikenburg. Ontroerend te zien hoe de kinderen genieten en met hun in kleuren versierde fietsjes, met aan een touw een rammelend blik, achter de muziek aangaan van de Stratumse Harmonie Sint Cecilia. Chapeau dus aan de in het verleden en thans organiserende 30 april comités.

Kruidentuin op de Pasteurlaan, waar alle bewoners van de wijk kunnen plukken.

Een ander uniek burgerinitiatief in onze wijk. Hoe is dit allemaal ontstaan en blijven bestaan? Een gesprek met Mariet van Boxtel: “ In 1977 werd door de gemeente, conform de tijdgeest van destijds, in vele wijken kruidentuinen aangelegd. 10 jaar later zou het kruidentuintje verdwijnen en grasveld worden ( bezuiniging). Het is vooral te danken aan de bewoonster tegenover de kruidentuin, mevrouw Aat Agterkamp, dat dit niet is doorgegaan. Zij( kartrekker) en anderen met haar zorgden via een enquête in de buurt ervoor dat het tuintje bestaansrecht bekwam. In al die jaren daarna zorgde Aat voor het behoud en droeg de fakkel over in het jaar 2000 aan mij. Inmiddels heb ik een lijst van 16 vrijwilligers die de kruidentuin bij houden. Ik coördineer enigszins, dat is wel noodzakelijk, doch ik ben zeer tevreden. Er zijn nieuwe naamkaartjes gekomen.” In het gesprek met Mariet komt haar belangstelling voor kruiden ter sprake en dat is ook de reden dat zij de fakkel heeft over genomen. Het blijkt dat onze wijk de enige wijk is Eindhoven die nog een kruidentuin heeft. Het grote nieuws is dat de gemeente heeft toegezegd dat er een waterkraan komt. Water, dat tot thans werd afgetapt vanuit het huis van Aat Agterkamp.

Milieuwerkgroep “Zwerfafval”

Een gesprek met karduwer Marius Elders. “ De werkgroep is opgericht in 2003. Op de eerste donderdag van iedere maand, ijs en weer dienende, trekken we erop uit. Wij, dat zijn 13 vrijwilligers. Ik hou meestal een schouw vooraf en bezie waar dan het meeste zwerfvuil ligt. Ook anderen doen dat. Het gehele gebied kunnen we op een ochtend immers niet bewandelen. Gemiddeld halen we zo’n 15 zakken vuil per maand op. Daarnaast fietsen, tv’s etc en wat er al niet ligt. Het contact met de gemeente op werkniveau is uitstekend. Op hoger niveau, structurele integrale aanpak qua gemeentebeleid, is een verhaal van lange adem. Het is fantastisch te zien dat enkele bewoners tijdens de wandeling op eigen initiatief opruimacties houden”. Hulde aan de werkgroep en aan eigen initiatief van bewoners tijdens de wandeling.

Werkgroep Verkeersveiligheid opgericht 5 maart 2007

Onlangs hebben we huis aan huis een brief verzorgd met de vraag de verkeersonveilige situaties in de wijk aan ons te melden. Het aantal reacties was matig en wij roepen u op om alsnog te reageren. Kernreacties: klachten over te hoge snelheid van het verkeer, onveilige oversteekplaatsen en onoverzichtelijke verkeersituaties (o.a. door te hoge heggen). Wij hebben de klachten geïnventariseerd en zullen daarover met het stadsdeelkantoor in gesprek gaan. Verder vermelden wij dat er in onze wijk geen woonerven zijn en dus alle verkeer van rechts voorrang heeft. Meer informatie, voortgang en voor reacties: zie de website van de vereniging.

Broeders van Liefde 200 jarig bestaan

Wist u dat de Broeders van Liefde hun 200 jarig bestaan van hun congregatie uitgebreid gaan vieren. In Nederland wordt het 200 jarig bestaan feestelijk gevierd op 29 september op Eikenburg. H et jubileumprogramma en het mooie werk dat zij verrichten is te vinden op de website van de broeders: www.broedersvanliefde.com

Het bestuur