nieuwsbrief 2009

Lidmaatschap Eikenburg de Roosten

Eens per jaar ontvangt u deze nieuwsbrief, of u lid bent of niet. Bent u nog geen lid dan kunt u de vereniging steunen door een kleine donatie van € 5.00 per jaar. Het merendeel van de wijk ging u voor en is lid. Meldt u aan op www.eikenburg-derooosten.nl of via het secretariaat.

Hondenlosloopterrein (HLT)/Overlast

Zoals bekend is de gemeente Eindhoven voornemens een HLT aan te leggen in onze wijk. De bewonersvereniging heeft de gemeente bericht: “dat naar haar stellige overtuiging geen gebruik zal worden gemaakt van de HLT’n, zoals die zijn voorgelegd in de wijkinfo. Hondenbezitters wandelen in de bossen die onze wijk rijk is. Een prachtig wandelgebied rondom Animali en de twee begraafplaatsen. Wij zien de baasjes de honden niet loslaten op de beoogde terreinen”.
Wel vinden wij dat het opruimen van de hondenpoep beter moet in de straten en speelplantsoenen. Er is ergernis, niet alleen bij niet hondenbezitters, maar ook bij de hondenbezitters die wel de poep in zakjes doen. Binnen de gemeente geldt de regel dat honden aangelijnd uitgelaten moeten worden en dat uitwerpselen door de baasjes moeten worden opgeruimd. Zeker is dat als er een HLT gaat komen, Stadstoezicht verscherpt gaat controleren in de wijk. Maar ook zonder dat vinden wij dat iedereen, al dan niet hondenbezitter, baasjes van honden mag en dient aan te spreken op het in bezit hebben van plasticzakjes en dergelijke. Uit eigen ervaring zien wij dat het vooral kinderen zijn die, als zij de honden uitlaten, de poep laten liggen. Graag appèl hierop van de ouders. Er zullen extra hondenpoep-/papierbakken geplaatst worden in de wijk. Blauw of groen maakt niet meer uit. Met de Werkgroep Zwerfafval zal worden afgestemd waar in de wijk en waar in de bossen.

Buurtpreventie

Er zijn toch weer een behoorlijk aantal incidenten in de wijk geweest. Vaker gaat het om niet ernstige zaken maar zelfs een poging tot inbraak, kan een enorm onveilig gevoel bij mensen veroorzaken. Zeker nu de schemering eerder intreedt, moeten we ervoor zorgen dat inbrekers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Zorg voor goed hang- en sluitwerk, tijdschakelaars op de verlichting en als u iets vreemds opmerkt, meld dit s.v.p. aan de politie. Er is de afgelopen tijd al een aantal keren gebleken dat dit werkt. Aan de hand van door burgers genoteerde kentekens, is de politie toch op de hoogte dat er mensen zich in de wijk ophouden die bij de politie bekend zijn. Blijf dus alert.

Werkgroep Verkeersveiligheid

1)    30 km/uur zone

2)    Herinrichting Roostenlaan

3)    Sluipverkeer Vesaliuslaan en Schweitzerlaan

4)    Parkeerproblematiek in Eikenburg i.v.m. activiteiten Genneper Parken

5)    Onveilige oversteekplaats kruispunt Vesaliuslaan-Aalsterweg

 Al enkele jaren hebben we als actiepunt om in de wijk Eikenburg tot een 30 km/uur zone te komen. Om dit te toetsen bij de bewoners en hiervoor extra draagvlak te creëren bij besprekingen met de gemeente zijn we een deur-aan-deur handtekening actie gestart, beginnend in de Pasteurlaan, Vesaliuslaan en de Semmelweislaan. Uit de resultaten blijkt dat een ruime meerderheid achter een 30 km/uur zone staat. De bewoners die er niet achter staan geven als reden op dat er mogelijk meer vluchtheuvels komen en dat niet willen. Op basis van eindresultaten zullen we met de verantwoordelijke ambtenaar opnieuw in gesprek gaan. In ieder geval heeft de gemeente aangegeven een meting uit te voeren van het rijgedrag door enkele snelheid signaleringsborden te plaatsen, niet alleen in Eikenburg, maar ook in de Roosten. De herinrichting van de Roostenlaan is uitgesteld tot maart 2010, i.v.m. de vele wegwerkzaamheden die momenteel in Stratum plaats vinden.
De actiepunten 3, 4 en 5 zijn ingebracht bij de gebiedsontwikkeling Genneper Parken en de 2e HOV-lijn, aangezien de uitkomst van deze plannen grote invloed hebben hierop. Bij de verdere ontwikkeling hiervan blijven we in contact met de verantwoordelijke ambtenaren.
Wat betreft het sluipverkeer en de parkeerproblematiek zijn we met de gemeente bezig te inventariseren welke maatregelen mogelijk zijn. Vervolgens zullen we deze voorleggen aan de buurtbewoners (bijvoorbeeld in de vorm van een enquête) en bepalen waar de voorkeur naar uit gaat.

Voortgang Animali

HEJA projectontwikkeling bericht dat er nog geen kapvergunning is verleend. Stichting Stadsbomen Eindhoven heeft bezwaar aangetekend, waarna HEJA de plannen nog heeft aangepast. Na het verlenen van de kapvergunning kan de procedure voor de bouw worden gestart. Gedacht wordt aan gefaseerd te gaan bouwen. Afhankelijk van de verkoop van de huizen te beginnen met 5 à 10 huizen.

Uitdunnen bosgebied

In juni 2009 heeft de afdeling Groenbeheer en Onderhoud van de gemeente de buurtvereniging laten weten dat zij rond de wijk de Roosten gaan uitdunnen in het groen en de buurtvereniging uitgenodigd voor een voorlichtingsmiddag ter plaatse. Op 23 juli hebben de bestuursleden Guido Theunissen en Jan Rietdijk en de voorzitter van de Werkgroep Milieu en Zwerfafval Marius Elders met Ellen van Rosmalen en Frank Verhagen (beiden van de afdeling Groenbeheer en Onderhoud) en Tom van Duuren (een door de gemeente ingehuurde groenspecialist) een rondje gemaakt door het bosgebied. De bedoeling van het uitdunnen is om het bosgebied te verfraaien, om mooie bomen en struiken met een toekomst een betere kans te geven en om gevaarlijke situaties te voorkomen door dode of zieke bomen te kappen. In het najaar zal de gemeente starten met het blessen (markeren) van de te kappen bomen, waarna later in het jaar de gemarkeerde bomen gekapt gaan worden. Het bestuur en de Werkgroep zijn aangenaam verrast door de opstelling en actie van de afdeling Groenbeheer en Onderhoud. Bij een vorige uitdunactie in 1998 werd de doelstelling van de gemeente (alle exoten eruit, dus alle Amerikaanse eiken eruit, er bleef geen bos meer over) niet door de buurtvereniging gedeeld en werd de buurtvereniging ook niet op voorhand ingelicht. Deze keer is de doelstelling duidelijk (het bosgebied verfraaien) en zijn wij in een vroeg stadium bij de uitdunacties betrokken. Als buurtvereniging en Werkgroep staan wij nu ook achter het beleid van de gemeente.

 

Staatveegactie Blik opzij, dan kan de veger erbij

De gemeente Eindhoven heeft het initiatief genomen om de buurtbewoners in te schakelen bij het schoonhouden van de wijk en heeft het bestuur gevraagd mee te gaan werken aan de straatveegactie Blik opzij, dan kan de veger erbij. Momenteel worden de straten iedere 2 maanden geveegd, waarbij vooraf niet kan worden aangegeven wanneer dit gebeurt. De bewoners kunnen daar dientengevolge bij het parkeren van hun auto’s ook geen rekening mee houden en het vegen verloopt daardoor minder efficiënt. De gemeente wil dat veranderen, o.a. door het inschakelen van de buurtbewoners. De bedoeling is om de straat in twee delen te vegen: op een dag bijvoorbeeld de kant met de even huisnummers en op de volgende dag de kant met de oneven huisnummers. Met behulp van informatieborden en brieven worden de veegdagen aangekondigd. De gemeente zal voor de brieven en de informatieborden zorgen, maar vraagt van een aantal vrijwilligers om de brieven rond te brengen en de informatieborden op de juiste plekken te plaatsen. Ook zullen de vrijwilligers de opslag van de informatie-borden moeten regelen. De veegactie wordt 6 maal per jaar uitgevoerd, in de maanden januari, maart, mei, juni, juli en september. Januari is opgenomen om vuurwerkresten op te ruimen. De overige maanden zijn gekozen omdat dan het meeste onkruid voor komt. (In de wintermaanden verzorgt de gemeente ook het bladruimen, maar dat valt buiten deze veegactie omdat hier niet van tevoren kan worden aangegeven wanneer er geveegd gaat worden. Dat is namelijk afhankelijk van de hoeveelheid bladeren). Het vegen zal starten volgens een vaste route en start om 09.00 uur omdat dan de meeste auto’s uit de wijk zijn.
Wij vinden dit als bestuur een goed initiatief van de gemeente en willen het graag ondersteunen. Graag zouden wij daarom een nieuwe Werkgroep Blik Opzij willen starten, die een aantal vrijwilligers aantrekt om als straat coördinator de bovenomschreven taken uit te voeren. Een taak die 6 maal op jaarbasis een korte tijd van u vraagt.Vindt u dit ook een goed initiatief en wilt u wat doen voor onze wijk meldt u dan aan voor de nieuwe Werkgroep bij Guido Theunissen: Tel: 2119292/e-mail: guidotheunissen@kpnplanet.nl en/of Jan Rietdijk: tel: 2119385/e-mail j.a.rietdijk@tiscali.nl. Ons streven is om in iedere straat tot minstens twee coördinatoren te komen.

 

Clandestien storten van tuinafval

Het blijkt dat er nog steeds een aantal buurtbewoners zijn die hun tuinafval (snoeihout, dode planten, bladeren, etc.) in het openbare groen storten. Het resultaat daarvan is dat sommige plaatsen van dit openbare groen veelal lijken op een composthoop. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat enerzijds een aantal buurtbewoners (van de Werkgroep Milieu en Zwerfafval) maandelijks de openbare ruimte van onze wijk van zwerfafval loopt te ontdoen, terwijl anderzijds een aantal buurtbewoners gewoon hun vuil in het openbaar groen kieperen. Wij verzoeken daarom alle buurtbewoners vriendelijk toch vooral gebruik te maken van de bestaande voorzieningen voor het afvoeren van tuinafval, te weten de groene GFT bakken en binnenkort weer de bladkorven.

 

Werkgroep geluidshinder A2/A67

De geluidsoverlast van de verbrede en deels verhoogde randweg is veel groter dan bewoners van Eikenburg–de Roosten hadden verwacht. Daarom is door een aantal van onze bewoners een spontane actie gestart om de gemeente te bewegen om samen met Rijkswaterstaat een oplossing te zoeken. De initiatiefnemers willen alle bewoners in onze wijk aansporen een brief te sturen aan wethouder E. van Merriënboer en ook één aan Rijkswaterstaat. Het initiatief wordt ondersteund door de buurtvereniging. Wij vinden het belangrijk dat bewoners laten horen dat de overlast onacceptabel is. Mocht u nog geen gehoor hebben gegeven aan de oproep van de initiatiefnemers; hun voorbeeldbrieven zijn te downloaden middels de website.
Daarnaast is het verheugend u te vertellen dat er inmiddels ook een nieuwe Werkgroep Geluidshinder A2/A67 binnen de vereniging is opgericht. Deze Werkgroep is zich aan het inwerken op de technische en juridische/ wets aspecten en wil op termijn komen tot geluidsmetingen samen met de overheid en/ of onafhankelijke instanties en wil ook gesprekspartner zijn naar de overheid.

 

Genneper Parken

Fontys Sporthogeschool

Elk plan heeft wel iets van zoet en zuur. Met de komst van de Fontys Sporthogeschool krijgt het gehele zuidelijke deel een opknapbeurt. Dit resulteert in vooral meer natuur waarbinnen hockey, tennis, voetbal en golf nog steeds dominant aanwezig zijn.
De plannen laten een aantal maatregelen zien. Allereerst wordt sterk ingezet op de versterking van de landschappelijke structuur: het gebied rondom het riviertje De Tongelreep wordt op onderdelen verbreed waardoor er meer ruimte ontstaat voor natuur en landschap langs deze belangrijke beek. Verder wordt de lanenstructuur in het gebied versterkt. Hiermee ontstaat een robuust landschappelijk en ruimtelijk raamwerk met een hoge belevingswaarde voor de bezoekers van Genneper Parken.
De bewonersvereniging heeft haar opmerkingen op de plankaart bij de gemeente neergelegd. Als bewonersvereniging zien wij de komst van extra natuur niet als een bedreiging. De (parkeer)overlast door de komst van de Sporthogeschool en het opheffen van talloze parkeervoorzieningen baart ons als bewonersvereniging echter wel grote zorgen. Dit zal ongetwijfeld gaan leiden tot parkeeroverlast binnen Eikenburg.
Daarnaast zal de drukte op de Aalsterweg gaan toenemen, mede door de mogelijke komst van de HOV-lijn. Als bewonersvereniging zijn wij betrokken bij de verdere ontwikkeling van het plan.
Begin november vindt een openbare informatieavond plaats, hierbij worden de plannen definitief vastgesteld. Op dit moment staat het plan open voor inspraak.

 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (2e HOV-lijn)

Op maandagavond 12 oktober bezochten ongeveer 100 omwonenden de voorlichtingsavond van het zuidelijk gedeelte van het tracé, de lijn ten zuiden van de Dommel ( informatie www.eindhoven.nl/hov) .Ook het bestuur en de Werkgroep Verkeer waren aanwezig. In de Werkgroepen op die avond hebben wij het volgende verwoord: “aantasting van de lanen-/bomenstructuur is voor ons onacceptabel, eenrichtingsverkeer van auto’s op de Aalsterweg zien wij niet zitten, busbanen in twee richtingen is onmogelijk op de Aalsterweg, te krap. Een busbaan (één richting) zou mogelijk kunnen, ergo Aalsterweg, van der Valk, High Tech Campus en over de Antoon Coolenlaan of Bayeuxlaan terug. Geen betaald parkeren op het sportlandgoed.” Er wordt verder gepraat in klankbordgroepen van bewoners die het projectteam 2e HOV-lijn adviseren en het voorlopige ontwerp komt in juni 2010 naar buiten.

 

Geluidswal Verlengde Leenderweg

Eindelijk is het dan zover: na een decennium lang knokken kan de Werkgroep Geluidswal (Emile van Thiel, Roel van den Bogaard, Gerbrand Rinzema, Robbert Daan en Jan van Dijk) de vruchten plukken van hun noeste arbeid. Op 13 oktober werd op feestelijke wijze het startsein gegeven voor de bouw van de geluidswal voor de verlengde Leenderweg (westzijde).
Onder toezicht van vele buurtbewoners, cameraploegen, radioverslaggever en wethouder Eric van Merriënboer mochten kinderen uit de wijk door henzelf beschilderde stenen inleveren. Deze bonte verzameling van stenen worden gebundeld in de wal verwerkt als ‘eerste steen’. Onder het genot van een borrel werden diverse toespraken gehouden. Wethouder van Merriënboer, ingenieursbureau Tauw en werkgroeplid Robbert Daan schenen vanuit verschillende invalshoeken de impact van de wal. Voor de bouwvakantie van 2010 zal de wal volgens de planning geheel klaar zijn.       

Over al deze onderwerpen kunt u uitgebreide informatie terugvinden op onze website www.itlucent.com/demo/eikenburg. U begrijpt dat op de wijk Eikenburg-de Roosten kansen en bedreigingen afkomen. Het bestuur wil daarom de leden van de vereniging meer betrekken, middels bijvoorbeeld het om de 8 weken versturen van een soort ‘news flash’ gerichte mail. Wij willen starten met deze pilot in 2010. De leden die geen e-mail adres hebben zullen we de nieuwsbrief blijven versturen. Voelt u zich betrokken en bent u nog geen lid, meldt u dan aan via de website of via het secretariaat. Het kost u slechts € 5.00 per jaar.

Redactie:        Bestuur en Werkgroepen. Eindredactie:   Voorzitter en secretaris van het bestuur