Nieuwsbrief 2010

Lidmaatschap Vereniging Eikenburg–de Roosten


Eens per jaar ontvangen alle bewoners van de wijk Eikenburg–de Roosten deze nieuwsbrief, lid of geen lid.
Wij, als bestuur, streven er naar dat alle bewoners van de wijk lid worden van de vereniging. Van de 858 huishoudens in onze wijk zijn er 475 lid (55%), voor het symbolische bedrag van € 5.00 contributie per jaar.
In de loop van het jaar ontvangen leden middels hun e-mailadressen (zie overigens de oproep van onze webmaster, verderop in deze nieuwsbrief, of Uw e-mailadres nog kloppend is) regelmatig up to date informatie over kansen en bedreigingen in onze wijk. Daarnaast is volledigere informatie terug te vinden op onze website. De leden die geen e-mailadres hebben zullen we de nieuwsbrief en het ALV verslag blijven versturen.
Wanneer U nog geen lid bent, meldt U zich uiteraard aan via de website: www.itlucent.com/demo/eikenburg of via het correspondentieadres: Pasteurlaan 21, 5644 JA Eindhoven.

Hondenlosloopterrein (HLT)

Op de website van Eikenburg–de Roosten kunt u de ontwikkelingen lezen rond het HLT aan de Landsteinerlaan. Kort gezegd, er komt een HLT op de Landsteinerlaan. Wethouder Mary Ann Schreurs heeft toegezegd dat, bij wijze van proef, het HLT alleen met bebording zal worden ingericht, dus zonder afrastering. Al eerder hebben wij de Gemeente te kennen gegeven dat bewoners in onze wijk geen behoefte hebben aan een HLT. We hebben een prachtig wandelgebied rondom Animali en de begraafplaatsen. Wel vinden wij dat het opruimen van de hondenpoep beter moet in de straten en speelplantsoenen. Er is ergernis. Nogmaals een oproep aan hondenbezitters, neem steeds plasticzakjes en dergelijke mee en ruim de hondenpoep op.

Buurtpreventie


Ondanks dat het de laatste maanden relatief rustig is in de wijk, zijn er toch weer een aantal vervelende incidenten geweest. Zeker nu de donkere wintermaanden voor de deur staan is het belangrijk om alert te zijn. Voor nuttige tips verwijzen wij graag naar de volgende site:
http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/webwinkel/pkvw/pkvw-flyer.pdf. Een lang www-adres maar hier staat duidelijk en overzichtelijk vermeldt wat U er aan kan doen om een inbraak te voorkomen. Wist U dat de meeste Verzekerings-maatschappijen een premiekorting geven op Uw inboedelverzekering als Uw huis een certificaat ‘Veilig Wonen’ heeft. Meer details vindt U ook op deze site.

Verkeersveiligheid


Werkgroep Verkeersveiligheid heeft de volgende actiepunten:
1) 30 km/uur zone
2) Herinrichting Roostenlaan
3) Sluipverkeer Vesaliuslaan en Schweitzerlaan
4) Parkeerproblematiek in Eikenburg i.v.m. activiteiten Genneperparken
5) Onveilige oversteekplaats kruispunt Vesaliuslaan-Aalsterweg
De herinrichting van de Roostenlaan in een vorenweg en het realiseren van een doorlopend fietspad is, buiten het aanpassen van de straatverlichting, ondertussen afgerond.
De overige actiepunten zijn ook ingebracht bij de gebiedsontwikkeling Genneperparken (o.a. Fontys Sporthogeschool) en de 2e HOV-lijn, aangezien de uitkomst van deze plannen grote invloed hebben hierop. De Werkgroep Verkeersveiligheid ontving op 16 september jl. een wijzigingsbericht van de Gemeente dat de Sporthogeschool niet rechtstreeks een aansluiting krijgt op de Aalsterweg, de ontsluiting gaat nu via de Willem Elschotlaan. Op de Algemene Leden Vergadering van maart jl., werden er nog plannen getoond voor een kruispunt Theo Koomenlaan/Aalsterweg/Vesaliuslaan. In de discussies, daarna in de ALV, werd geopperd om tot een 30 km zone te komen voor geheel Eikenburg, de Vesaliuslaan één richting verkeer te laten worden, d.w.z. wel eruit, maar niet erin vanuit de Aalsterweg. Er passeerden nog andere opties. Toegezegd werd dat de Gemeente met verschillende opties zou komen, gehoord hebbende de ALV, dat er overleg zou plaats vinden met bestuur en Werkgroep Verkeersveiligheid hierover. Dat daarna de Gemeente de verschillende opties zou bespreken met de bewoners van de Vereniging. Inmiddels zijn er dus andere plannen. Het bestuur en Werkgroep Verkeersveiligheid hebben opnieuw om een gesprek gevraagd.
Hoe dan ook op de ALV van maart 2011, dan wel eerder, verwachten wij dat de Gemeente haar plannen duidelijk maakt en er opnieuw discussies kunnen plaats vinden. Wij zullen U middels de website op de hoogte houden van het proces dienaangaande.

Voortgang Animali

HEJA projectontwikkeling bericht dat procedures m.b.t. bestemmingsplan en bouwvergunning opgestart zijn. Het beeldkwaliteitenplan ligt tot 10 november bij de Gemeente ter inzage. Het betekent: 28 vrijstaande en halfvrijstaande villa’s, beschut tussen prachtige oude boompartijen. Woningen vanaf €750.000 (v.o.n.). De meest exclusieve woningen kosten ongeveer €1.200.000. Specifiek is de energieconsumptie van de woning, besparingen tot meer dan 70% ten opzichte van bestaande woning. Probleem: met de intekeningen wil het nog niet echt vlotten. Vandaar de stagnatie qua planning van de bouw.

Milieu en Zwerfafval


In beginsel gaat iedere eerste donderdag van de maand een groep vrijwilligers onze wijk te lijf om die van aso-vuil te ontdoen. De groep bestaat uit 15 bewoners, meest gepensioneerden, waarvan er gemiddeld acht deelnemen. Onze wijk omvat vele zogenaamde ‘buiten-gebieden’, die in beginsel niet door de Gemeente worden schoongemaakt en daarom neemt de groep dit voor haar rekening. Het blijft vechten tegen de bierkaai, maar er is ook hoop. Zo heeft wethouder Mevr. Schreurs op 1 juli 2010 een overleg gehad met de Werkgroep. Zij heeft beloofd de begraafplaats Roostenhof van een gedegen afvalplek te voorzien zodat het vuil niet meer in de bossen terechtkomt. Tevens zegde zij toe met een ‘contract naar de bewoners’ te zullen komen. De medewerking van de Gemeente op uitvoerend niveau blijft uitstekend. In 2010 zijn t/m september zeven gezamenlijke opruimacties geweest.

Geluidshinder A2/A67


De grote ombouw van de A2/A67 ten zuiden van onze wijk is kort voor de zomer afgerond. Het doorgaande verkeer gaat nu over de middenbanen, het lokale verkeer over de nevenwegen met maximumsnelheid 80 km/uur. Minder files, betere door-stroming, en daardoor in de praktijk minder afremmen en optrekken maar ook hogere snelheden.
Maar wat is het resultaat van dat alles voor de geluidsproductie? En hoe staat het dientengevolge met de geluids-overlast in de wijk? Is die afgenomen of toegenomen? Nogal wat bewoners vinden dat het laatste het geval is. Als dat inderdaad zo is, wat valt daar nu nog aan te doen.
Eind vorig jaar, dus al voor de voltooiing van de werkzaamheden, is een Werkgroep gestart om deze kwestie aan te pakken. De stand van zaken is als volgt:
Er is contact gelegd met de Gemeente Eindhoven. Doel is om geïnformeerd te worden over het resultaat van door de Gemeente uitgevoerde geluids-metingen, en ook toegang te krijgen tot resultaten van metingen van voor de ombouw. Er zijn voorbereidingen getroffen om ook zelf metingen uit te voeren. Dat gaat deze en volgende maand gebeuren, volgens erkende meetprotocollen, want alleen zulke metingen worden door de instanties serieus genomen.
Vervolgens (begin volgend jaar) evaluatie:
Hoe is de feitelijke situatie nu in vergelijking met de toestand vooraf? Is er aanleiding om in actie te komen? Wat zijn daarvoor de mogelijkheden?
Rapportage aan de vereniging, d.w.z. aan het bestuur.
Tenslotte een OPROEP:
We verwachten dat we m.b.t. zelfmetingen hulp nodig zullen hebben om de juridische kanten goed te kunnen beoordelen. We zoeken daarom een jurist die redelijk is ingevoerd in milieurecht en ons van advies kan dienen. Wie voelt zich aangesproken en is bereid één of twee keer als vraagbaak op te treden?

Fontys Sporthogeschool


Inmiddels is gestart met de bouw van de Fontys Sporthogeschool. De bewonersvereniging heeft nog een bezwaar lopen tegen de bouwvergunning. Het bezwaar dient nog behandeld te worden en is te lezen op de website. In het bezwaar gaan wij met name in op de verwachte parkeerdruk en daarmee samenhangende overlast voor de buurt.
Gezamenlijk met de Gemeente zijn we nog steeds in gesprek over mogelijke oplossingen voor de buurt. Dit gezamenlijk met de Werkgroep Verkeersveiligheid.
Inmiddels is al duidelijk dat de Sporthogeschool niet rechtstreeks een aansluiting krijgt op de Aalsterweg. Meer informatie over de sporthogeschool is terug te vinden op: www.sporthogeschooleindhoven2012.nl

Geluidswal Verlengde Leenderweg


De Werkgroep geluidswal is nog steeds bezig met de Gemeente om te komen tot een oplossing voor het niet functioneren van het geluidsscherm. Het geluidswerend effect van de muur is buitengewoon teleurstellend en voldoet helemaal niet aan de eisen zoals die van te voren gesteld zijn. Voor de zomervakantie is besloten om de muur aan de achterkant (zichtkant vanuit het fietspad) dicht te maken middels een betonlaag. Deze laag zal tegen de wal worden gespoten. De Gemeente was voornemens om in september een proefstuk dicht te maken achter de woning aan de San Giorgilaan 17 waar een dubbel scherm is geplaatst. De rest van de muur zou medio oktober aan de beurt komen. Echter zoals we in dit hele proces van de Gemeente gewend zijn loopt de uitvoering hiervan behoorlijk achter. Wij als Werkgroep twijfelen ten zeerste of de werkzaamheden dit jaar nog afgerond zullen gaan worden. Voorlopig blijven we dus druk uitoefenen op de Gemeente om het hele plan zo snel mogelijk te realiseren. Via de website van onze buurtvereniging zullen we u op de hoogte houden.

Website

Wetenswaardigheden over de website van Eikenburg-De Roosten. (itlucent.com/demo/eikenburg/) .

Tijdens de ALV ontstond de vraag hoe vaak onze website nu eigenlijk bezocht wordt. Het bleek dat er geen statistiek pakket aan de site verbonden is, en we (het bestuur) vonden het niet belangrijk genoeg om zo’n pakket te kopen. We nemen er liever een biertje van tijdens de ALV.
Over het bezoek aan de site kunnen we U dus niets vertellen. Wat we wel kunnen vertellen is het volgende: we hebben de ‘captcha’ functie verbeterd. Deze functie zorgt voor een afscherming van onze website, zodat het moeilijker is voor robots die onze site ‘aanvallen’ (ja echt, dat gebeurd) om binnen te komen. Rond het eind van het voorjaar bleek onze site aangevallen te zijn.
Er wordt gemiddeld elke 2–3 weken een reactie door een bewoner geplaatst. Het gaat vooral over verkeerssituaties en buurtpreventie issues.
Er zijn 10 ‘thema’s’, per thema worden er artikelen geplaatst door de betreffende Werkgroep. De thema’s zijn: De Vereniging, Onze Buurt, Stad & Omgeving, Animali, Buurtpreventie, (Geluids)hinder A2/A67, Geluidswal (verlengde Leenderweg), UMTS mast, Milieu en Zwerfafval en Verkeers-veiligheid.
Toch nog een statistiekje: Er zijn in januari 5 artikelen geplaatst, in feb: 3, mrt: 2, apr: 9, mei: 3, juni: 2, juli: 3, aug: 4; sept: 2.
Tenslotte willen we U nog wijzen op het bestaan van de gele kaart, en de groene kaart op de website.
De gele kaart: hiermee meldt U een incident aan de Werkgroep ‘Buurtpreventie’. U vindt dit formulier door ‘thema’s’ aan te klikken, dan ‘Buurtpreventie’, dan krijgt U rechtsonder de gele kaart.
De groene kaart: daarmee meldt U een milieu-incident, en die kaart gaat rechtstreeks naar de Gemeente.
We kunnen dus concluderen dat de website redelijk ‘levend’ is, en goed door de betreffende Werkgroepen wordt gebruikt.

Goed E-mailadres?
We weten niet of het e-mailadres waarmee iedereen zich aangemeld heeft, nog steeds goed is. We hebben ca. 413 e-mailadressen, en krijgen geen terugmelding of ze goed of fout zijn. We versturen met deze papieren nieuwsbrief ook een elektronische nieuwsbrief.
Als die aankomt EN U heeft een e-mail, dan is het goed, maar als U Uzelf WEL heeft aangemeld via e-mail, en U krijgt GEEN e-nieuwsbrief klopt er iets niet. Gelieve dat te melden door een e-mail met Uw naam en Uw juiste e-mailadres aan de webmaster (zie ‘contact’ op de website) te sturen. De webmaster.

Redactie:  Bestuur en Werkgroepen.
Eindredactie: Voorzitter en Secretaris  van het bestuur.
Website:        www.itlucent.com/demo/eikenburg