Nieuwsbrief 2011

Nieuwsbrief en de vereniging

Deze nieuwsbrief wordt eens per jaar verspreid over alle adressen van de wijken Eikenburg en De Roosten. Leden ontvangen daarnaast regelmatig informatie over hoe het bestuur en de werkgroepen zich inzetten voor de leefbaarheid van onze woonomgeving. Bovendien bent u als lid welkom op de Algemene Ledenvergadering waar jaarlijks ongeveer 100 leden samenkomen voor een informatieve en geanimeerde avond. Wij, als bestuur, streven ernaar dat alle bewoners lid worden van de vereniging. Temeer daar de gemeente steeds meer verantwoordelijkheid wil neerleggen bij burgers en ons vraagt naar de mening van de bewoners. Het belang van ledencontact, e-mailverkeer en inzicht in draagvlak onder bewoners wordt steeds belangrijker en vooral dat laatste komt steeds vaker voor. Wilt u dus op de hoogte blijven van kansen en bedreigingen en wilt u uw stem laten horen, meldt u dan aan als lid (indien u nog geen lid bent) via website of secretariaat (Pasteurlaan 21).

 

BENT U NOG GEEN LID? VOOR € 5 PER JAAR STEUNT U DE VERENIGING

kijk op www.itlucent.com/demo/eikenburg

 
Nieuwbouw Animali

Zoals de oplettende bewoner zal hebben gemerkt zijn de bouwvoorbereidingen op het Animali terrein gestart. Een woordvoerster van HEJA Projectontwikkeling geeft desgevraagd aan dat men verwacht in november alle formaliteiten rond te hebben. Meteen daarna zal men starten met de bouw van eerste vijf woningen.

Eikenburg Welstandsvrij?

De afgelopen maanden kon je in het ED voor- en tegenstanders vinden als gevolg van het bezuinigingsvoorstel van december 2010: “B&W hanteren welstandsvrij bouwen als uitgangspunt”. Wij als bestuur behoren tot de tegenstanders en hebben actie ondernomen. Gedurende de inspraakperiode is op 21 juni een brief verstuurd (zie website). In september volgde een nieuw Raadsvoorstel: “Eindhoven op te delen in eerste klasse (20%, beschermde) en tweede klasse (80%, onbeschermde) wijken en buurten”. Voor 80% van de stad is geen kwaliteitsborging meer nodig, is het voorstel. Als gevolg van deze indeling (welstandskaart) behoort de wijk Eikenburg tot onbeschermd gebied, of anders gezegd: is welstandsvrij. Op 13 oktober kregen wij 5 minuten spreektijd in de raadszaal van het Stadhuis. Wij hebben ervoor gepleit om ook de wijk Eikenburg beschermd gebied te laten zijn.

Wij vinden Eikenburg een prachtige wijk, met huizen gebouwd in de periode 1937 tot en met 1957. De aangename mix van architectonische samenhangende ensembles van zowel voor als na de tweede wereldoorlog maakt deze wijk zo bijzonder. Individuele bouwplannen, zonder borging, zullen op termijn deze collectieve expressie doorbreken. Het is een zeer karakteristieke buurt qua vormgeving. In 2009 werden relevante gebiedsgerichte criteria voor Eikenburg ontwikkeld. Deze worden nu afgeschaft en dat is naar onze mening het kind met het badwater weggooien. Het moge duidelijk zijn dat wij, als bestuur, geen voorstander zijn van Welstands-vrij”.

(zie verder de website). Het was te kort dag om een  raadpleging van bevinding te houden onder de bewoners in Eikenburg.  Op 15 november komt wethouder Mary Fiers met een aangepast voorstel om de welstandskaart mogelijk uit te breiden. Wordt vervolgd dus.

BuurtpreventieAl jarenlang is buurtpreventie een belangrijk onderwerp in onze wijk. Eikenburg – de Roosten is een relatief veilige wijk, maar dit betekent helaas niet dat er nooit iets gebeurt. De werkgroep Buurtpreventie probeert samen met buurtbewoners en de politie de veiligheid in de buurt te verbeteren. Samen moeten we er voor zorgen dat de buurt fijn blijft en veiliger wordt. De werkgroep publiceert regelmatig in samenwerking met onze buurtbrigadier Frans van der Aa op de website van de bewonersvereniging wat er zoal voorvalt bij ons in de wijk. Op de website vindt U ook de “Gele Kaart” waarmee U op een eenvoudige wijze melding kunt maken van ongeregeldheden.   Verkeersveiligheid

Bestuur en werkgroep Verkeersveiligheid hebben veel werk verzet en gewerkt aan de volgende actiepunten:

1.   hoe kunnen we een leefbare woonwijk behouden in het kader van de ontwikkelingen in en rondom de Genneper Parken ( GP);

2.   komen tot een 30 km/uur zone in Eikenburg- de Roosten.

 

Ad1.  Aanleiding.

Momenteel zijn er veel infrastructurele ontwik-kelingen aan de westzijde van de wijk Eikenburg (o.m. Masterplan GP, Fontys Sporthogeschool, HOV2, invoeren betaald parkeren GP). Deze ontwikkelingen hebben haar weerslag op de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de wijk Eikenburg. Bestuur en werkgroep Verkeers-veiligheid hebben in de afgelopen maanden met de gemeente een ontwerpplan ontwikkeld ten behoeve van de herinrichting Aalsterweg/ Vesaliuslaan. Tijdens de informatiebijeenkomst op 5 september jl. is dit gepresenteerd voor de bewoners van Eikenburg. Op de Algemene Ledenvergadering van maart jl., bezocht door 95 leden, werd al eerder informatie gegeven omtrent de uitgangspunten van het plan. De volgende uitgangspunten zijn steeds leidraad geweest in het overleg met de gemeente:

–            veilige oversteek Vesaliuslaan/Aalsterweg;

–            vermindering van het sluipverkeer binnen Eikenburg – de Roosten;

–            vermindering van de parkeeroverlast.

Met andere woorden: een leefbare woonwijk voor iedereen. De conclusies van 5 september waren:

–        een “veilige verkeersoversteek” werd positief ontvangen;

–        Voor het geschetste ontwerp (zie website) over wel of geen beperkende maatregelen ter hoogte van Vesaliuslaan en Pasteurlaan (het inrijden vanaf de Aalsterweg van de Vesaliuslaan en Pasteurlaan niet langer mogelijk maken; uitrijden blijft wel toegestaan) bleek een meerderheid te zijn voor beperkende maatregelen, echter te gering om als gemeente definitief in te stemmen.

Wethouder Helms, op 5 september aanwezig, gaf aan: indien er voldoende draagvlak is voor beperkende maatregelen, dat de gemeente bereid is om gehoor te geven aan de bewoners-wensen. Het aanpassen van een veilige oversteek gaat in elk geval door.

Enquête en resultaten:

De werkgroep Verkeersveiligheid besloot een enquête te houden in de wijk Eikenburg om de mening te peilen over het invoeren van wel of geen beperkende maatregelen ter hoogte van Vesaliuslaan en Pasteurlaan. Er werd huis aan huis gepost. De bewoners enquête is gehouden van 6 tot 16 oktober 2011. Response van 43% (230 van de 530 aangeschreven huizen). Voorstanders van beperkende maatregelen: 68 % (153 stemmen). Tegenstanders van beperkende maatregelen: 32% (71 stemmen). Blanco: 4 stemmen; ongeldig 2: stemmen.

Samenvatting van de meest gehoorde of vermelde opmerkingen uit de enquête:

–     gemeente veroorzaakt willens en wetens par-keeroverlast in onze wijk, door het invoeren van betaald parkeren in de GP;

–     de wijk is geen voorstander van vergunning-parkeren in verband met gerelateerde kosten en ongemak;

–     waar blijft de 30 km/uur zone?

–     ventweg Aalsterweg dient veilig voor fietsers te zijn;

–     het economisch belang van Oriëntal Greenhouse dient in beschouwing te worden genomen;

–     ook bij tegenstanders wordt de veilige oversteek frequent als prima maatregel benoemd;

–     bij tegenstanders wordt een toename van verkeer in Boerhaavelaan verwacht, waarbij een aantal bewoners eenrichtingsverkeer wensen in de Boerhaavelaan.

Hoe verder?

Gezien de enquête verzoekt het bestuur van de Bewonersvereniging en de werkgroep Verkeers-veiligheid de gemeente met een passende detailinrichting te komen om het inrijden vanaf de Aalsterweg van de Vesaliuslaan en de Pasteurlaan niet langer mogelijk te maken. Wij zullen u verder informeren via de website over het vervolg.

Ad 2.

Komen tot een 30 km/uurzone in geheel Eiken burg – de Roosten. Wij kunnen daar kort over zijn. In gesprekken met de gemeente is toegezegd dat voor 1 januari 2012. op relevante plaatsen borden zullen worden geplaatst en maatregelen zullen worden genomen. Wordt vervolgd.

Ontwikkelingen Genneperparken

Het bestuur heeft zitting in de klankbordgroep GP. De meeste ontwikkelingen binnen GP worden eerst besproken in de klankbordgroep waarna de gemeente rekening houdende met het advies van de klankbordgroep tot besluitvorming komt.

Het afgelopen jaar is er binnen de klankbord-groep onder andere gediscussieerd over:

–     HOV 2;

–     ontsluiting van de Sporthogeschool;

–     veilige oversteek met betrekking tot de Aalsterweg/Vesaliuslaan;

–     overlast van junks en dergelijke in GP;

–     een beeld voor Vincent van Gogh bij de watermolen;

–     parkeervoorzieningen binnen GP;

–     een brug over de Tongelreep en de impact op de natuur;

–     de wijze waarop de historische natuurwaarden behouden en versterkt kunnen worden.

Tijdens de laatste vergadering werd ook de klankbordgroep verrast met het idee van betaald parkeren. De leden van de klankbordgroep zijn hier niet blij mee, maar snappen wel dat het op termijn er waarschijnlijk wel van gaat komen. Inzet nu wordt dat het in elk geval niet ingevoerd gaat worden voordat alle parkeervoorzieningen daadwerkelijk zijn gerealiseerd. De ontwikkeling van de Sporthogeschool ligt op schema. Net als de buurt is de hogeschool niet blij met het voornemen van betaald parkeren in de openbare parkeergarage onder de hogeschool. Ten behoeve van de sporthogeschool is er inmiddels ook een start gemaakt met de aanleg van een groot aantal atletiekvoorzieningen her en der verdeeld in het park. Interessant voor de buurt is ook dat onder de snelwegen door inmiddels een nieuw wandelgebied is aangelegd. Neem daar eens een kijkje.

Milieu en Zwerfafval

De werkgroep Milieu & Zwerfafval bestaat uit 15 buurtbewoners, veelal gepensioneerden, die iedere eerste donderdag van de maand de buurt en vooral de buitengebieden intrekken om zwerfvuil op te ruimen. In 2011 zijn er geen wijzigingen in het aantal leden van de werkgroep geweest en daardoor is het aantal nog steeds 15.  Tot en met oktober van 2011 zijn er acht gezamenlijke opruimacties gehouden. Door zekere weersomstandigheden is er niet elke maand een actie geweest. De ‘buit’ per keer schommelt tussen de 10 en 20 zakken met daarnaast nog allerlei andere vondsten. De communicatie tussen de werkgroep en de gemeentelijke overheid verloopt moeizaam. Op het uitvoerende vlak daarentegen is de medewerking van de gemeente zeer goed en zeer doelmatig. Onze gebiedsbeheerder (Jeroen van Nierop) zorgt ervoor dat het verzamelde afval meestal dezelfde dag nog wordt opgehaald en stelt zakken en materiaal ter beschikking. Ook met het Sint Joris College zijn gesprekken gevoerd, maar de vervuiling van de Roostenlaan door sommige leerlingen van de school blijft een bron van ergernis. Wel krijgen de leerlingen bij slecht gedrag corvee om de omgeving van de school schoon te maken. Nog steeds is er geen goede bestemming gevonden voor een bedrag van € 2.500 dat een aantal jaren geleden ‘verdiend’ is door de werkgroep met een project georganiseerd door de Stichting Nederland Schoon. Het is de bedoeling dit geld te besteden aan sociale projecten in onze wijk. Meldt U zich als U hiervoor een  geschikt idee heeft. U kunt zich natuurlijk ook melden als U mee wilt doen met de werkgroep op de eerste donderdag van de maand. Op de webstek van de Bewonersvereniging vindt U daarvoor de juiste contact persoon met telefoonnummer en e-mail adres. Wilt U een milieuovertreding melden dan kunt U dit doen middels de “Groene Kaart” op de website. Uw melding gaat dan rechtstreeks naar de gemeente met een kopie naar de werkgroep. Voorts doen wij een beroep op alle bewoners om “het eigen straatje” schoon te houden.

Geluidshinder A2/A67De activiteiten van de werkgroep Geluids-overlast A2/A67 hebben de afgelopen zomermaanden op een laag pitje gestaan. Er staat nog steeds op het programma van de werkgroep om contacten te leggen met de gemeente Eindhoven en met het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven om geïnformeerd te worden over het resultaat van door de gemeente/SRE uitgevoerde en uit te voeren geluidsmetingen. Voorts is de werkgroep ook nog van plan om, volgens erkende meetprotocollen, ook zelf geluidsmetingen uit te voeren. BladkorvenWij hebben gelezen dat de gemeente wil stoppen met het plaatsen van bladkorven, maar wel meer wil gaan vegen in straten. Wij gaan bezien wat wij eraan kunnen gaan doen, omdat veel bewoners de bladkorven op prijs stellen.  Hondenlosloopterrein (HLT)Er is het afgelopen jaar veel te doen geweest over een HLT in onze wijk. Uiteindelijk heeft de gemeente besloten om een HTL aan te leggen bij de Landsteinerlaan. Wethouder Schreurs had aanvankelijk toegezegd dat het HLT alleen met bebording zou worden ingericht, dus zonder afrastering. Later kwam zij daar op terug en is een compromis gesloten. Enerzijds tegemoet komen aan onze wensen, geen afrastering, anderzijds het vastgestelde beleid: duidelijke afscheiding. Er is nu een groene planten afscheiding geplaatst en het lijkt erop dat deze afbakening goed is ingepast in de omgeving. Geluidswal Verlengde Leenderweg

De afgelopen jaren is de werkgroep Geluidswal (verlengde) Leenderweg intensief bezig geweest om een geluidswal langs de verlengde Leenderweg te krijgen. Uiteindelijk is dat gelukt en in oktober 2009 is begonnen met het plaatsen van een stenen geluidsscherm met in het verlengde daarvan een aarden geluidswal met beplanting. Deze werkzaamheden zijn midden 2010 afgerond. Het stenen geluidsscherm bleek echter slecht te functioneren en daarop is de werkgroep opnieuw in actie gekomen om mogelijke verbeteringen door te voeren. Dat heeft geresulteerd in het dichtmaken van de achterkant van het geluidsscherm met een betonlaag. Deze werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2011 voltooid. Verdere geluidsbeperking kan nu alleen nog gerealiseerd worden door een nieuwe laag ZOAB asfalt op de verlengde Leenderweg aan te brengen. De gemeente pakt de wegen in de stad één voor één aan als er groot onderhoud nodig is en dit proces wordt helaas niet versneld door geluids-overlast. Gezien de bereikte resultaten heeft deze werkgroep besloten haar werkzaamheden te beëindigen.

Aanspreekbaar persoon vanuit de gemeenteZoals bekend heeft de gemeente stadsdeel-teams samengesteld conform vroegere gebiedsdelen in de stad. Zo is er het stadsdeelteam Stratum. Het team Stratum heeft een nieuwe verdeling gemaakt en Frank van den Tillaard is thans onze nieuwe contactpersoon. Het is een persoon die vragen op buurt en wijkniveau behartigt en wil meedenken en samenwerken met de wijk. Tot voor kort was Nicole Vernig onze contact persoon vanuit de gemeente.  Nicole heeft toegezegd de lopende zaken nog te willen afwikkelen (denk hierbij aan de 30 km afspraken in de wijk). Wij willen Frank van den Tillaard hartelijk welkom heten. Het klant contact telefoonnummer is 14040, waarnaar u naar hem kunt doorvragen. Zijn email – adres is  f.vd.tillaard@eindhoven.nlNieuwe straatlantaarns in Eikenburg ?

Het verhaal gaat dat de gemeente in de wijk Eikenburg nieuwe straatlantaarns wil plaatsen en wil toewerken naar standaardmasten met standaard Philips armatuur met meer scherp licht. Thans staan in de straten van Eikenburg mooie gietijzeren lichtmasten die ons inziens bij de jaren 40/50 wijk horen, karakteristiek voor de wijk. Mooi zacht van licht en  romantisch in het avond donker.

Bij sluiting van de nieuwsbrief konden we dit gerucht niet verifiëren. Het wordt dus de eerste opdracht aan Frank van de Tillaard om het verhaal te verifiëren. Als het gerucht waar is dan willen wij overleg, gevolgd door een bijeenkomst met bewoners van Eikenburg, onder regie van de gemeente.

Website

De huidige opzet van de website is alweer zo’n 7 jaar oud, en al die tijd is er in technische zin alleen het hoogstnoodzakelijke onderhoud gedaan. Afgelopen zomer bleek, dat de onderliggende software intussen zo verouderd is, dat uitstel niet langer mogelijk was, er moest iets gebeuren.

Na wat wikken en wegen is besloten om zonder hulp van website bureaus een kompleet nieuwe site te bouwen. De kosten van het inhuren van een professionele organisatie om de site weer netjes op te bouwen, staan in geen verhouding tot de inkomsten van de vereniging. De keuze is op het pakket ‘WordPress’ gevallen. Met hulp van ‘WordPress voor dummy’s” en twee mensen uit de buurt, is de webmaster nu bezig om de site opnieuw op te bouwen, en we hopen tegen het einde van het jaar live te gaan!.

Fotowedstrijd.

Er komen foto’s boven elke pagina van de website te staan. Iedereen die denkt een of meerdere leuke foto(s) te hebben die iets met onze buurt te maken hebben, wordt uitgenodigd om die op te sturen naar de webmaster (webmaster@itlucent.com/demo/eikenburg).    De mooiste inzending (ter beoordeling van het bestuur) krijgt een fles wijn van het bestuur cadeau!

 Redactie nieuwsbrief Redactie: Bestuur en werkgroepen.Eindredactie: Voorzitter en secretaris