Nieuwsbrief 2012

Nieuwsbrief, vereniging en lidmaatschap

Deze nieuwsbrief wordt eens per jaar verspreid over alle adressen van de wijken Eikenburg en de Roosten. Leden ontvangen daarnaast regelmatig informatie over hoe het bestuur en de werkgroepen zich inzetten voor de leefbaarheid van onze woonomgeving. Bovendien bent u als lid welkom op de Algemene Ledenvergadering waar jaarlijks ongeveer 100 leden samenkomen voor een informatieve en geanimeerde avond. Wij, als bestuur, streven ernaar dat alle bewoners lid worden van de vereniging. Temeer daar de gemeente steeds meer verantwoordelijkheid wil neerleggen bij burgers en ons vraagt naar de mening van de bewoners. Het belang van ledencontact, e-mailverkeer en inzicht in draagvlak onder bewoners wordt steeds belangrijker en vooral dat laatste komt steeds vaker voor. Wilt u dus op de hoogte blijven van kansen en bedreigingen en wilt u uw stem laten horen, meld u dan aan als lid (indien u nog geen lid bent) via website of secretariaat (Pasteurlaan 21).

 

BENT U NOG GEEN LID? VOOR € 5 PER JAAR STEUNT U DE VERENIGING

kijk op www.itlucent.com/demo/eikenburg

 Nieuwbouw Animali

Na haperende verkopen en financiële perikelen rond de projectontwikkelaar is dit jaar gestart met de bouw van vier woningen. Drie van deze vier zijn inmiddels verkocht. Omdat de zaak nog in behandeling is bij de curator vindt er momenteel geen actieve verkoop plaats. Reden hiervan is dat momenteel niemand bereid is de verkoopkosten (advertenties, e.d.) voor zijn rekening te nemen. Potentiële kopers kunnen zich overigens wel melden bij de makelaar, omdat de passieve huizenverkoop gewoon doorgaat. Het ligt in de planning dat het plan Animali gewoon wordt voortgezet.

Communicatie en sociale samenhang

Tijdens een bespreking met de leden van alle werkgroepen kwam als algemene mening naar voren dat de bewonersvereniging op de goede weg is. Daarnaast werd de conclusie getrokken dat er  behoefte is aan meer en actievere communicatie vanuit bestuur en werkgroepen en daarnaast tussen leden onderling. Binnenkort worden gespreken gevoerd over de invulling van deze behoefte. Ieder lid dat hierover mee wil denken en praten is welkom en kan zich melden op info@itlucent.com/demo/eikenburg.

Eikenburg Welstandsvrij?

Wat is de stand van zaken november 2012.

In 2009 is er een proef welstandsvrij bouwen ingesteld voor een aantal wijken in de stad. Deze proef loopt door tot 2013. Onze wijk hoort daar niet bij en voor onze wijk gelden nog steeds de welstandsregels. In 2011 is er een B&W/College voorstel geweest om de proef uit te breiden naar andere delen van de stad. In de nieuwsbrief van vorig jaar november hebben wij uitgebreid bericht dat wij als vereniging tot de tegenstanders behoren van welstandsvrij bouwen in onze wijk. Wij hebben als bestuur daartoe ook actie ondernomen met brieven en spreektijd in de gemeenteraad. Het voorstel van B&W van 2011 is mede naar aanleiding van de inspraak teruggetrokken. Momenteel loopt er een gemeentebreed project om te bezien hoe de gemeente het aantal gemeentelijke regels kan verminderen. Ook de regels over welstand loopt daar in mee. Eind 2012 komt een notitie met uitgangspunten in de gemeenteraad. In de loop van 2013 zal meer bekend worden hoe er in dat kader met welstand omgegaan wordt. Wordt vervolgd dus.

Bladkorven

Voorgaande jaren plaatste de gemeente bladkorven in de wijk. Op grond van bezuinigingen is dit gestopt. Wat kunnen we zelf doen in de wijk? Overtollig blad in de groenbak doen, eventueel een tweede groenbak aanvragen, ook kan overtollig blad in de grijze kliko. Het vegen van straten blijft onderdeel van het gemeentelijk onderhoud van de openbare ruimte.

Buurtpreventie

Buurtpreventie is al jaren een belangrijk onderwerp in onze wijk. Eikenburg-de Roosten is een relatief veilige wijk, maar dit betekent helaas niet dat er nooit iets gebeurt. De werkgroep Buurtpreventie probeert samen met buurtbewoners en de politie de veiligheid in de buurt te verbeteren. Samen moeten we er voor zorgen dat de buurt fijn blijft en veiliger wordt.

Begin 2012 zijn we officieel gestopt met de straatcoördinatoren. Zij hadden de laatste jaren eigenlijk al geen functie meer, omdat veel communicatie ten aanzien van veiligheid en buurtpreventie via e-mail en internet gaat. Wel blijven Martien Scheffers en Barbara Hoens de contactpersonen van de werkgroep Buurtpreventie voor respectievelijk de Roosten en Eikenburg.

De werkgroep publiceert regelmatig in samen-werking met onze buurtbrigadier Frans van der Aa op de website van de bewonersvereniging wat er zoal voorvalt bij ons in de wijk.

Ook verwijzen wij u nogmaals naar de volgende website: http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/webwinkel/pkvw/pkvw-flyer.pdf vanwaar U een flyer over inbraakpreventie kunt downloaden.

Verkeersveiligheid

Het afgelopen jaar heeft de werkgroep Verkeersveiligheid zich gefocust op 3 punten:

  • 30 km zone
  • Veilige oversteek van de Aalsterweg ter hoogte van de Vesaliuslaan
  • Aanleg HOV2

In de herfst 2011 heeft overleg plaats gevonden met de gemeentelijke vertegenwoordigers over het creëren van een 30 km zone voor de gehele wijk Eikenburg-de Roosten. De 30 km borden zijn eind november 2011 geplaatst aan de rand van onze wijk. Hiermee hopen we meer bewustzijn te creëren bij de automobilisten, dat ze zich in een kinderrijke woonwijk bevinden en dat een gepaste snelheid op zijn plaats is.

Parallel is met andere gemeentelijke vertegen-woordigers gesproken over het ontwerpen en realiseren van een veilige oversteek van de Aalsterweg ter hoogte van de Vesaliuslaan. Op basis van de wensen van de wijk en de wensen van de gemeente is een ontwerp tot stand gekomen. Dit ontwerp van de kruising is diverse malen besproken op informatieavonden en heeft steeds ruime steun van de wijkbewoners gehad. Afgelopen zomer heeft dan uiteindelijk de realisatie plaatsgehad. Voor automobilisten is het nog wat gewenning, maar de fietsers en voetgangers geven duidelijk aan content te zijn met de gerealiseerde oversteek. De huidige oversteek is tijdelijk van aard in verband met de aanleg van de HOV2 op korte termijn.

Het ontwerp van de HOV2 nadert de laatste fasen. De HOV2 (snelle busbaan) zal aan de westkant van de Aalsterweg worden gerealiseerd. Het aantal rijstroken in beide richtingen zal worden teruggebracht van 2 naar 1 rijstrook. Ook zal de huidige veilige oversteek nog worden aangevuld met een ‘drempel’.

De focus van de werkgroep Verkeersveiligheid zal zich de komende periode verplaatsen naar de invoering van betaald parkeren in de Genneper Parken, en de verwachte verplaatsing van parkeerders richting onze woonwijk.

Tot slot kunnen we melden dat de werkgroep het afgelopen jaar is uitgebreid naar 5 personen, inclusief 2 vertegenwoordigers uit de Roosten, en bestaat nu uit de volgende leden:  Jos van den Hooff, Jac Arts, Benno Beuting, Dinie van der Weijden en Wim van den Heuvel.

Ontwikkelingen Genneper Parken

Als bewonersvereniging maken wij deel uit van de klankbordgroep Genneper Parken. Deze klankbordgroep bestaat uit meer dan 30 instanties die allen tot doel hebben de Genneper Parken zo groen mogelijk te houden. Voor ons als bewonersvereniging staat natuurlijk ook het sportieve en recreatieve belang voorop.

De klankbordgroep brengt een advies uit alvorens de gemeente over bepaalde zaken een besluit mag nemen.

Het afgelopen jaar zijn wij steeds op de hoogte gehouden over de herinrichting van het gebied rondom de Fontys Sporthogeschool. Maar ook de herontwikkeling van het Milieu Educatie Centrum en Home staan regelmatig op de agenda. Samen met de werkgroep verkeersveiligheid is er regelmatig overleg geweest over de inmiddels gerealiseerde “veilige oversteek”.

Zaken die onze bewonersvereniging in de toekomst binnen de klankbordgroep goed in de gaten zal houden zijn de verdere uitrol van de HOV-lijn en de versobering van het masterplan voor het zuidelijk deel van het gebied. Hiermee hangt samen de komst van het hockeystadion, het wel of niet verhuizen van FC Eindhoven en andere voetbalclubs binnen dit gebied en het invoeren van wel of niet betaald parkeren in Genneper Parken. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de bewonersvereniging.

 Milieu en Zwerfafval

Op 15 september 2012 is ons oud-lid Willem Passtoors overleden. Willem was een toonbeeld voor orde en netheid. Naast deelname aan de werkgroep, begeleidde hij ook zijn kleinkinderen in het opruimen van andermans rommel.

De werkgroep bestaat nu uit 16 personen omdat Arend de Groot weer kan deelnemen. Zoals bekend trekt de werkgroep (ijs en weder dienende) iedere eerste donderdag van de maand eropuit.

Tot en met oktober 2012 zijn er zeven gezamenlijke opruimacties gehouden.

In dat tijdvak zijn er 66 huisvuilzakken, een autostoel en een groot vloekleed buitgemaakt.

De communicatie tussen de werkgroep en de gemeentelijke overheid verloopt nog steeds moeizaam, maar wederom alle lof over de medewerking van onze gebiedsbeheerder (Jeroen van Nierop).

M.b.t. een deel van de scholieren van het Joris College blijft het vechten tegen de bierkaai.

Getracht is om ook bij PSV-honkbal het besef te laten rijpen dat het honkbalterrein schoon moet zijn. Dat lijkt succesrijk te gaan worden.

Er is contact geweest met de hondenvereniging aan het Leenderfietspad. Ook deze vereniging houdt haar omgeving schoon.

Het ziet er naar uit dat we eindelijk een sociaal project kunnen betalen uit ons potje van € 2.500,00, zij het in bescheiden mate. Een bedrag van € 100,00 kan beschikbaar gesteld worden voor onderhoud van het kruidentuintje.

Het blijft mogelijk u aan te melden als lid van de werkgroep, zie hiervoor de webstek van de bewonersvereniging.

Een milieuovertreding melden kunt U weer doen middels de “Groene Kaart” op de webstek. Uw melding gaat dan rechtstreeks naar de gemeente met een kopie naar de werkgroep. Tegenwoordig kunt u ook milieuvergrijpen direct melden bij de gemeente middels www.eindhoven.nl . U gaat naar meldingen openbare ruimte en de rest wijst zich vanzelf.

De werkgroep blijft een beroep doen op de bewoners met de leuze “veeg uw eigen straatje schoon”.

 Website

In 2011 bleek dat het onderliggende pakket (Drupal) dermate verouderd was, dat het niet meer goed kon samenwerken met de huidige stand van onderliggende server technologie. Daardoor bleek het onderhoud van de bestaande website te duur, een upgrade was voor ons onbetaalbaar. Omdat de toegankelijkheid van webtechnologie een stuk groter was dan toen de eerste versie van de site gebouwd werd, is besloten om gebruik te maken van een ‘do-it-yourself’ pakket, in ons geval is dat “WordPress” geworden. Na een oproep op de site om technische hulp, heeft Erik Haartmans zich aangeboden. Voor alle moeilijke zaken heeft hij een oplossing kunnen vinden.

Zo is uiteindelijk begin dit jaar de nieuwe website geopend. De grootste vernieuwing op deze website is een link naar ons Facebook account, zie http://www.facebook.com/pages/Bewonersvereniging-Eikenburg-De-Roosten/129560307152896

Op dit Facebook account worden alle artikelen automatisch gepubliceerd, die ook op de website worden gepubliceerd. Het idee is door ‘vriend’ te worden van de buurtvereniging, je via dit Facebook account beter op de hoogte blijft van de nieuwtjes uit de buurt.

Verder is de site moderner ingericht.

Bij elke klik komt er een nieuwe foto uit de buurt: we zijn nog steeds op zoek naar mooie buurtfoto’s om in de kop van de site te plaatsen! De 5 laatst geplaatste artikelen staan in een aparte lijst. Verder zijn de thema’s op twee manieren toegankelijk: via een lijst en via het hoofdmenu. Op de homepagina staat een uittreksel van de laatste 10 artikelen. Door op het artikel te klikken, kun je het hele artikel lezen. De site heeft feeds van de Politie Stratum en van de Genneper Parken, waardoor berichten die hier geplaatst worden, ook automatisch op de site komen, maar niet op Facebook (want geen ‘eigen’ berichten). Tenslotte is er toegang tot het archief, via een ‘dropdown’ keuze lijst.

De leden van de werkgroepen hebben als voorheen toegang tot de site om zelf artikelen te plaatsen. Wel hebben we gemerkt dat de toegangscontrole van WordPress minder goed geregeld is dan in Drupal (of misschien is dat onze onkunde): we hebben geen afgeschermde gebieden per groep gebruikers kunnen maken.

Komend jaar gaan we op zoek naar manieren om de site weer actiever te maken, wellicht met een soort forum functie.

Zie itlucent.com/demo/eikenburg/

 

 

Feest commissie Eikfestijn, feestcommissie Koninginnedag en  Kruidentuin Eikenburg, bedankt voor jullie creativiteit en energie in onze wijk.


Redactie nieuwsbrief

Redactie: Bestuur en werkgroepen.

Eindredactie: Voorzitter en secretaris