Nieuwsbrief 2013

Nieuwsbrief November 2013

Nieuwsbrief, vereniging en lidmaatschap

Deze nieuwsbrief wordt eens per jaar verspreid over alle adressen van de wijken Eikenburg en de Roosten. Leden ontvangen daarnaast regelmatig informatie over hoe het bestuur en de werkgroepen zich inzetten voor de leefbaarheid van onze woonomgeving. Bovendien bent u als lid welkom op de Algemene Ledenvergadering waar jaarlijks ongeveer 100 leden samenkomen voor een informatieve en geanimeerde avond. Wij, als bestuur, streven ernaar dat alle bewoners lid worden van de vereniging. Temeer daar de gemeente steeds meer verantwoordelijkheid wil neerleggen bij burgers en ons vraagt naar de mening van de bewoners. Het belang van ledencontact, e-mailverkeer en inzicht in draagvlak onder bewoners wordt steeds belangrijker en vooral dat laatste komt steeds vaker voor. Wilt u dus op de hoogte blijven van kansen en bedreigingen en wilt u uw stem laten horen,
meldt u dan aan als lid (indien u nog geen lid bent) via website of secretariaat (Jennerlaan 26).

BENT U NOG GEEN LID? VOOR € 5 PER JAAR STEUNT U DE VERENIGING
kijk op www.itlucent.com/demo/eikenburg

Het kruidentuintje hoek Pasteurlaan/ Roostenlaan is legaal!!

Tot september was het kruidentuintje in feite illegaal en gedogend bezig en niet formeel geregistreerd bij de gemeente. Wel, werd er altijd door wel willenden ambtenaren support verleend uit bepaalde potjes, maar dat kan nu niet meer. Daarom is er een zogenaamde “beheerovereenkomst” opgemaakt. Er is vastgelegd wat de gemeente doet en wat de vereniging doet ( lees de vrijwilligers van de kruidentuin). Er is opgemaakt wat feitelijk al gebeurde. Kosten van de waterput blijft voor rekening van de gemeente. Onderhoudswerken, zoals afvoeren blad, bemesten en hulp bij onkruidbestrijding op de verharding van de paden wordt desgevraagd uitgevoerd. Het onderhouden en nieuwe aanplant dienen de vrijwilligers zelf te doen. Zoals u weet iedereen mag plukken in de kruidentuin. Mocht u zich willen aansluiten bij de groep vrijwilligers dan bellen naar Guido Theunissen (2119292).

Nieuwbouw Animali

Na haperende verkopen en financiële perikelen rond de projectontwikkelaar zijn er inmiddels vier huizen gebouwd. Bankier NIBC heeft het project voorlopig ‘on hold’ gezet, mede als gevolg van onderhandelingen met een huidige financier. Het is niet zozeer de vraag óf, maar eerder de vraag wanneer het project wordt afgebouwd.

Speelplaats op het weitje tegenover van Swietenlaan

De vereniging heeft een aanvraag ingediend voor verbetering en vernieuwing van de bestaande speeltoestellen. Het speeltuintje wordt frequent bezocht door bewoners uit de wijk met kinderen in de leeftijd van drie tot en met zeven jaar. Een ad hoc werkgroep zal met de gemeente in gesprek gaan.

Moestuin op het voormalige VVS voetbalveldje bij Animali

De vereniging kreeg het bericht dat er een aanvraag bij de gemeente is ingediend door vrijwilligers van elders om op het voormalig voetbalveldje een moestuin op te starten met verkoop aan bewoners van producten. De vereniging heeft de gemeente gemeld, alvorens goedkeuring te geven, dat wij een gesprek willen met de initiatiefgroep. Wij willen weten wat de plannen zijn en zo mogelijk bijsturen of nee zeggen.

Lantaarnpalen in de wijk Eikenburg.

(Verlichting langs Floralaan West blijft ongewijzigd)
Op 10 oktober nodigde de gemeente bewoners van Eikenburg uit over haar plannen om de lantaarnpalen in de wijk te verwijderen en te vervangen. Belangrijkste conclusie die avond was dat bewoners de eigen lantaarnpalen willen behouden. Het bestuur heeft het College van B&W een brief geschreven en verzocht om Eikenburg te laten behoren tot beschermd stadsgebied wat de straatlantaarns betreft , om de lantaarnpalen te behouden,aangepast met led verlichting. De brief is ondersteund met 331 handtekeningen van de 400 uitgezette brieven van bewoners in Eikenburg.

Website

Uit de statistieken van de site, zie je dat er een stijgend gebruik gemaakt wordt van de site
De diagrammetjes hierboven zijn wat abstract, het belangrijkste getal is dat het aantal “hits” *), begint bij ca 1500 per dag in November, tot ca 3400 per dag in September, het feitelijk aantal bezoeken is van 200 per dag gestegen tot bijna 500 per dag, ook in September. Bedenk wel dat hier ook webbots (robots die het web afspeuren) tussen zitten. Diezelfde webbots bezorgen de webmaster overigens ook overlast, door ongevraagde spam (rommel ‘comments’) te plaatsen, een stuk of 60 dit jaar. Er zijn ca. 50 ‘posts’ (echte berichten) geplaatst in 2013.
Met name op de berichten over glasvezel is er op de site een levendige discussie geweest over het voor en tegen van glasvezel middels ‘comments’. (PS Bij het schrijven van dit stukje (28 oktober) is nog niet bekend of Stratum voldoende inschrijvingen heeft om wel of niet glasvezel te investeren)
Er zijn dit jaar “7 nieuwtjes uit de buurt” naar de leden van de vereniging verstuurd: 13 april, 25 april, 18 juni, 5 juli, 5 september, 8 oktober, en 22 oktober . Verder draait de facebook pagina sinds begin dit jaar, en heeft 66 volgers. Dat mag van de webmaster best wat meer, want facebook is veel sneller en betrokkener dan de website.
(*) Hits: dat is als je site gevonden wordt door een zoekmachine, of omdat iemand je internet adres intikt)

Klankbordgroep Genneperparken

Onze bewonersvereniging is een van de bijna 40 organisaties die gezamenlijk de Klankbordgroep Genneperparken vormen. Deze klankbordgroep heeft hoofdzakelijk als doel het behoud van Genneperparken als groen recreatiegebied en is een adviesorgaan aan het College van B&W. De klankbordgroep komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar.
Actuele onderwerpen die onze buurt raken zijn:
De aanleg van de HOV en de aanpassingen op de Anton Coolenlaan. Let op: de overlast van verkeer door de aanleg van de HOV zal de komende periode alleen maar toenemen en is niet te vermijden;
Bomenkap en ontwikkeling van natuur. De komende tijd zullen jullie vooral zien dat ten behoeve van de aanleg van de HOV bomen gekapt moeten worden. Daarnaast worden er de nodige zieke bomen gekapt. Ook het Kastanjelaantje zal mogelijk (deels) gaan verdwijnen;
Stadion Oranje Zwart en EMHC hebben de benodigde middelen bij elkaar om gezamenlijk een nieuw hockeystadion te realiseren. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de vergunningsprocedure binnenkort gestart en start men in 2015 met de bouw van het stadion. Oplevering staat gepland in 2016;
“Villa Eikenoord” . Deze woning is een gemeentelijk monument en staat op dit moment te koop. Er schijnt één serieuze gegadigde te zijn. Afspraak is dat woning blijft staan op het moment dat deze verkocht is voordat de feitelijke aanleg van de HOV in dit gebied start. Is de woning niet verkocht dan wordt de woning gesloopt ten behoeve van het HOV-tracé.
In de klankbordgroep hebben wij als belangrijkste taak te voorkomen dat ontwikkelingen in Genneperparken de leefbaarheid (denk aan parkeeroverlast) van onze wijk aantast. Wij als bewonersvereniging hebben naast zitting in de Klankbordgroep veelvuldig overleg met de gebiedsmanager van de gemeente in dit gebied vooral om overlast van verkeer en parkeren bij evenementen te voorkomen. Mochten jullie als bewoners van Eikenburg-De Roosten punten hebben die betrekking hebben op Genneperparken dan horen wij dit graag.

Werkgroep Buurtpreventie

De werkgroep heeft regelmatig contact met de wijkagent, Frans van der Aa.
Middels de site houden wij u op de hoogte van incidenten en andere zaken die betrekking hebben op de veiligheid in onze wijk.
Wist u al dat er een app is: buitenbeter: Hier kun je een melding doen van een probleem buiten of in de straat. Een lantaarnpaal die nog steeds niet gemaakt is of een gat in de stoep. Je kunt een foto maken en deze sturen via de app.
Martien Scheffers en Barbara Hoens zijn de coördinatoren van de buurtpreventie.
Goed is dat steeds meer bewoners zich rechtstreeks tot Frans wenden via de mail. Blijf dit vooral doen!
Frans is bereikbaar via 0900-8844 of frans.van.der.aa@brabant-zo.politie.nl
Tegenwoordig kunt u hem ook volgen op twitter: brigadierSTRMaa

Werkgroep Sociale Cohesie

Naar aanleiding van de zich terugtrekkende overheid, is binnen het bestuur het idee ontstaan om meer te doen aan ‘Sociale Cohesie’ binnen de wijk. Dit onderwerp is op de agenda gezet tijdens de ALV April 2013, en er hebben zich een aantal mensen gemeld om zich hiervoor in te zetten. Als gevolg hiervan kwamen op 18 juni vier mensen samen, en de oprichting van Werkgroep Sociale Cohesie is per die datum een feit. Er is een tweede vergadering geweest in September, en een derde staat gepland voor December. De samenstelling van de groep wordt stabieler. De leden van de groep voelen zich betrokken bij de buurt, zijn onder de indruk van vergelijkbare initiatieven in Amsterdam, Elzendorp en Hoogeloon, hebben de behoefte om wijkgebonden iets te doen, hebben een zekere beschikbaarheid, en de behoefte om een concrete bijdrage te doen. De voorlopige aanpak is dat de groep zich richt op:“gedeelde interesses” (hoe vind je elkaar, een forum, een ontmoetingsplek, ..). Denk aan DVDs uitwisselen, lees clubje, oppas adressen, boodschappen doen, sneeuwruimen, lenen van duur gereedschap, bibliotheek,….“zorg voor elkaar”, waarbij we in eerste instantie denken aan burenhulp en in tweede instantie ook aan ondersteuning door professionele partijen. We denken dat een fysieke ontmoetingsruimte belangrijk is, en dat e.e.a. gefaciliteerd moet worden via een website.

Werkgroep Verkeersveiligheid

Het verslag van deze werkgroep wordt op de website geplaatst.

Werkgroep Zwerfvuil

De Werkgroep Zwerfvuil komt iedere eerste donderdag van de maand bij elkaar om het zwerfvuil in onze wijk en de aanliggende groengebieden te verwijderen. De Werkgroep Zwerfvuil bestaat momenteel uit 17 wijkbewoners.
In het jaar 2013, tot en met oktober, zijn er acht gezamenlijke opruimacties gehouden. Niet alleen het Joriscollege blijft ons zorgen baren, ook de vervuiling aan de Aalsterweg neemt hand over hand toe.
Er is weer eens getracht om op hoog politiek niveau (‘Den Haag’) aandacht te vragen voor het zogenaamde zwerfvuilverschijnsel. Steeds krijg je het antwoord dat het beleid naar de gemeenten is gedelegeerd. We weten dat dat niet werkt omdat die andere prioriteiten stellen. Er zij hier vermeld dat de overheid jaarlijks ongeveer € 400 M kwijt is aan het opruimen van rommel.
Een algehele mentaliteitsverandering ligt niet in het verschiet, dus blijft het voor ons het bestrijden van de symptomen.
Soms krijg je een schouderklopje van voorbijgangers en je hoopt daarmee met voorbeeldgedrag toch enige invloed te bewerkstelligen, maar het blijft vechten tegen de bierkaai.
Hierbij nogmaals een oproep aan de bewoners van onze wijk mee te helpen om “het eigen straatje schoon te vegen” en oud papier windbestendig te stapelen.
Het blijft mogelijk u aan te melden als lid van de werkgroep, zie hiervoor de webstek van de Bewonersvereniging.
Een milieuovertreding melden kunt U blijven doen middels de “Groene Kaart” op de webstek. Uw melding gaat dan rechtstreeks naar de gemeente met een kopie naar de Werkgroep. Tegenwoordig kunt u ook milieuvergrijpen direct melden bij de gemeente middels www.eindhoven.nl .
Uit ons indertijd door de Werkgroep gewonnen potje van €2.500 via de Stichting Nederland Schoon willen we nog steeds een sociaal project in onze wijk geldelijk ondersteunen en mogelijke voorstellen blijven dus welkom.

OPROEP AAN BUURTBEWONERS DIE NOG GEEN LID ZIJN:

Deze bladzijde van de nieuwsbrief richten wij aan buurtbewoners die, om welke reden dan ook, nog geen lid van onze vereniging zijn.

Beste buurtbewoner,

U woont in één van de mooiste wijken van Eindhoven en mag daar met recht trots op zijn. Om de wijk zo mooi te houden en de leefbaarheid te optimaliseren zijn er vele mensen actief binnen Bewonersvereniging Eikenburg – De Roosten. Diverse werkgroepen werken mee op het gebied van milieu, verkeersveiligheid, geluidshinder snelwegen, parkeeroverlast, buurtpreventie, sociale cohesie, enzovoort.

Om de vereniging te ondersteunen hebben we uw betrokkenheid nodig! Graag als lid van een werkgroep, maar alleen al met betalen van de jaarlijkse ad € 5 bent u al tot steun! Meer dan de helft van de wijk is al lid, maar hoe groter het aantal leden, hoe groter de slagkracht van de vereniging richting kansen en bedreigingen naar de gemeente Eindhoven en naar andere instanties.

U kunt zich eenvoudig aanmelden:
op www.eikenburg–deroosten.nl, kopje ‘DE VERENIGING’ en dan onder ‘Lidmaatschap’, ofwel
dit (ingevulde) formulier in de brievenbus deponeren bij of opsturen naar het secretariaat van de vereniging: Jennerlaan 26, 5644 DT Eindhoven.
Naam ____________________________________________________________
Adres ____________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________
Handtekening ____________________________________________________________

Opmerkingen ____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Met vriendelijke groet,

Bestuur Eikenburg – De Roosten