Nieuwsbrief 2014

Nieuwsbrief, vereniging en lidmaatschap
Deze nieuwsbrief wordt eens per jaar verspreid over alle adressen in de wijken Eikenburg en de Roosten. Leden ontvangen daarnaast regelmatig informatie over hoe het bestuur en de werkgroepen zich inzetten voor de leefbaarheid van onze woonomgeving. Bovendien bent u als lid welkom op de Algemene Ledenvergadering waar jaarlijks ongeveer 100 leden samenkomen voor een informatieve en geanimeerde avond. Wij, als bestuur, streven ernaar dat alle bewoners lid worden van de vereniging, temeer daar de gemeente steeds meer verantwoordelijkheid wil neerleggen bij burgers en ons vraagt naar de mening van de bewoners. Het belang van ledencontact, e-mailverkeer en inzicht in draagvlak onder bewoners wordt steeds belangrijker en vooral dat laatste komt steeds vaker voor.
Bent u nog geen lid en wilt u op de hoogte blijven van kansen en bedreigingen, meld u dan aan als lid via website of secretariaat (Jennerlaan 26).

Werkgroep Animali
De grootste aandeelhouder van het project, NIBC, was voornemens het project in maart of april van het lopende jaar te verkopen of verder uit te laten ontwikkelen door derden. NIBC laat inmiddels weten dat de knopen nog niet zijn doorgehakt. Men verwacht aan het einde van dit jaar meer te weten.

Buurtpreventie
Dit keer een positieve bijdrage van de werkgroep buurtpreventie.
Ondanks het feit dat elke woning en auto inbraak er een teveel is hebben we deze keer positief nieuws te melden vanuit de Werkgroep Buurtpreventie. De incidenten vanaf juni zijn minimaal. Slechts één woninginbraak en slechts vier auto inbraken op Floralaan West, Aalsterweg, Schweitzerlaan en Vesaliuslaan. ln die periode hebben er geen fietsdiefstallen en ook geen diefstallen van auto’s plaatsgevonden evenals diefstallen uit schuren/bergingen en /of vernielingen in de wijk. Laten we hopen dat het ook tijdens de wintermaanden rustig blijft in Eikenburg en De Roosten.

HOV en werkgroep Verkeer
ln 2014 is een start gemaakt met de aanleg van de HOV2 vanaf de Boutenslaan richting Van der Valk. Op dit moment worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om het laatste deel van de HOV vanaf de Floralaan tot Van der Valk aan te leggen. Als bewoners zullen we hier vanaf begin maart / april volgend jaar weer te maken gaan krijgen met de nodige afsluitingen en omleidingen.
Houd de website van www.hov2.nl en www.eikenburq-deroosten.nl goed in de gaten wanneer de Floralaan en de Versaliuslaan afgesloten zullen zijn. Tijdens de realisatie van de HOV zal ook de oversteek van de Aalsterweg bij de Versaliuslaan haar definitieve invulling krijgen. Helaas zitten verkeerslichten er (tot op heden) niet in. De Werkgroep verkeer gaat met de gemeente nog het gesprek aan om te zien of het mogelijk is om van de ventweg een fietsstraat te maken nu duidelijk is dat deze ook opgebroken wordt om een riool hieronder aan te leggen.
Met de komst van de HOV verdwijnen de 44 parkeerplaatsen die zijn aangelegd naast het lndoor Sportcentrum ten behoeve van Fontys Sport Hogeschool (in 2010 extra aangelegd op grond van het bezwaar van de bewonersvereniging tegen de bouwvergunning sporthogeschool).Deze parkeer – plaatsen staan vaak vol. Tegen het ontwerpbestemmingsplan heeft de bewonersvereniging al haar zienswijze gegeven. De gemeente heeft ons hierin ontvankelijk verklaard maar toch besloten om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Tegen dit besluit gaat de bewonersvereniging in beroep omdat wij verwachten dat als gevolg van het vaststellen van het plan en het niet voorzien in een adequate parkeeroplossing de parkeeroverlast in onze wijk Eikenburg toe gaat nemen. Uitspraak op dit beroep wordt halverwege 2015 verwacht.
Naast deze grote onderwerpen heeft de werkgroep Verkeersveiligheid ook op diverse andere gebieden verbeteringen laten doorvoeren in overleg met de Gemeente, zoals het vermelden van een 30-km aanduiding op het wegdek als men de wijk binnenrijdt, en het verbeteren van de aansluitingen .van de wegen op de ‘ring’ Schweitzerlaan-Landsteinerlaan. Ook wordt er in overleg met de werkgroep Sociale Cohesie gekeken of er alternatieven aan de jeugd geboden kunnen worden voor het voetballen op de diverse kruispunten in de wijk Eikenburg.

Lantaarnpalen in de wijk Eikenburg
Op 5 juni 2015 waren Eikenburg bewoners aanwezig op de informatie avond van de gemeente over vervanging van de straatverlichting. Kern van de bijeenkomst: ofwel kiezen voor de klassieke (huidige) lantaarnpalen met meerkosten, gepaard gaande met minder buurtonderhoud (Slim City model van de gemeente), ofwel kiezen voor nieuwe grijze standaardlichtmasten, geen meerkosten, geen wijziging van buurtonderhoud in de wijk. Uitslag van de stemming inclusief de vooraf per mail ingediende stemmen: 82 bewoners kozen voor behoud huidige lantaarnpalen, inclusief minder buurtonderhoud, 12 voor geen wijziging van buurtonderhoud.
Tijdens die avond is er ook een alternatief gepresenteerd, ingediend door bewoner Eric van Beusekom. Kort gezegd komt deze variant erop neer dat in de huidige armatuur een kwikvrije lamp of een led lamp gemonteerd wordt (inclusief bijbehorende apparatuur). Gemeente gaf aan deze variant te willen toetsen op haalbaarheid. In september 2014 mailde de gemeente dat zij bij het alternatief van de heer van Beusekom een aantal risico’s zien vanuit beheer en onderhoud en dat zij deze risico’s willen laten onderzoeken door een extern bureau. De resultaten van het onderzoek zullen in een vooroverleg besproken worden. Op dit moment kunnen wij u niet meer informatie geven, dan dat het vooroverleg gaande is en dat na dit vooroverleg de gemeente de bewoners van Eikenburg opnieuw zullen gaan benaderen over het vervolg. Voorlopig blijven dit jaar de lantaarnpalen ongewijzigd. Om de ongerustheid weg te nemen, het zogenaamde “Slim City” model geldt niet voor de wijk de Roosten. Het gaat immers alleen over de wijk Eikenburg, waar dit speelt.

Kruidentuin
Het kruidentuin team heeft weer veel plezier beleefd aan het werken in de kruidentuin en aan de kruiden. Natuurlijk heeft ook u genoten van de kruiden in uw gerechten. Er zijn bladeren rondom de plantjes gelegd ter bescherming tegen de komende kou en winter. Dus dat u zich niet gaat ergeren, ook als de wind bladeren heeft weggeblazen uit de vakken. Vorig jaar heeft een bewoner de gemeente daarover gebeld en zijn de bladeren weggehaald, met als gevolg dat wij nieuwe plantjes dienden te kopen.

Eikenburg – de Roosten al of niet welstandsvrij?
Een al lang lopende discussie in de gemeentepolitiek!
Op 16 september 2014 werd een bijeenkomst belegd met gemeente en bewonersverenigingen over Welstand. Aanwezigen (waaronder bestuur) gaven als groots gemene deler te kennen: “dat gemeente of welstandscommissie periodiek per wijk in gesprek dient te gaan met bewoners om criteria en visie vast te leggen voor die wijk. lnitiatief, toetsing en regie bij gemeente laten”. N.B. Voor Eikenburg zijn er destijds in mei 2009 criteria voor behoud van welstand in de wijk vastgesteld. Voor de Roosten zijn destijds geen criteria ontwikkeld. Het wachten is nu, wat B&W verder zal gaan doen. De gemeente gaat nog overleggen met andere belanghebbenden.

Sociale Cohesie.
Sociale cohesie is door het bestuur in april2013 op de agenda van de algemene ledenvergadering gezet. Tijdens deze bijeenkomst gaf een aantal mensen aan zich hiervoor te willen inzetten. Ondertussen komt de werkgroep om de zes weken bijeen en zijn er een aantal nieuwe initiatieven ontwikkeld, zoals planten ruil, oppas, boek & film club en burendag. Gegeven het belang van het onderwerp heeft het bestuur de werkgroep de gelegenheid gegeven om via een eigen podium verslag te doen,van haar activiteiten. Dit verslag met uitnodiging sociale cohesieavond zal een dezer dagen door de werkgroep zelf worden verspreid bij alle adressen in Eikenburg – de Roosten. De werkgroep organiseert een thema – avond. Sociale Cohesie thema – avond. maandag 24 november 2014.
Aanvang 20.00 uur, koffie/thee 19.45 uur. Locatie De Stip: Bram Venemanlaan 5

Werkgroep zwerfafval
In 2014 had de werkgroep dezelfde samenstelling, met dien verstande dat daar dit jaar verandering in komt. Gerbrand Rinzema, werker van het eerste uur, zal gaan verhuizen naar een andere wijk. Gerbrand, bedankt voor je nimmer aflatende ijver! Dit jaar is een ‘mijlpaal’ bereikt: de duizendste afvalzak kon gevuld worden. Opvallend is het aantal (lege) wodkaflessen dat in de plantsoenen wordt aangetroffen. Er werd eindelijk een (bescheiden) beroep gedaan op de ‘sociale pot’: er is € 100,00 beschikbaar gesteld voor onderhoud aan de kruidentuin.