Nieuwsbrief 2015

Nieuwsbrief, Bewonersvereniging en lidmaatschap.
Deze nieuwsbrief wordt eens per jaar verspreid over alle 926 adressen in de wijken Eikenburg en de Roosten. Leden ontvangen daarnaast regelmatig nadere informatie over ontwikkelingen in de wijk. In Eikenburg is 51% van de bewoners lid; in De Roosten 67%. Betaalt u eens per jaar € 5,00 contributie, dan bent u lid. Zo niet, dan kunt u zich aanmelden op www.eikenburg-deroosten.nl. Hoe groter het aantal leden, hoe groter de slagkracht ten aanzien van nieuwe en toekomstige ontwikkelingen in uw wijk. Een sterke organisatie richting gemeente en samenwerkende instellingen is in uw belang. Door uw lidmaatschap wordt de slagkracht van de vereniging vergroot en kunnen de diverse werkgroepen hun uitstekende werk blijven doen. Kijk ook voor thema’s en werkgroepen op onze website!
OPROEP AAN BUURTBEWONERS DIE NOG GEEN LID ZIJN:
Weet u niet zeker of u lid bent? Vraag het via e-mail aan financiën@eikenburg-deroosten.nl onder vermelding van postcode en huisnummer.

Animali
Van de 12 geplande woningen zijn er inmiddels 9 verkocht; met de aanbouw van de verkochte woningen is inmiddels gestart in oktober jl. Over de 3 resterende panden worden momenteel gesprekken gevoerd tussen geïnteresseerden en makelaar of projectontwikkelaar.
Volgens projectontwikkelaar Kero Bouw en Vastgoed zijn er op dit moment (nog) geen plannen met betrekking tot het restant van het voormalig vogel- en apenpark.
Meer informatie over het project is te vinden op www.animalipark.nl.

Werkgroep Buurtpreventie:
Na een dalende lijn moeten we helaas melden dat het aantal woninginbraken weer is gestegen. In het nu lopende jaar 2015 vonden er in totaal elf inbraken en zes pogingen tot inbraak woning plaats. Het merendeel van de inbraken vond plaats tussen de maanden februari en mei. Opvallend was dat er in vijf gevallen een gaatjesboorder actief was.
Tussen 2007 en 2011 was er een dalende trend van woninginbraken, echter steeg het aantal vanaf jaar 2011 tot en met 2013 van 7x in 2011, 14x in 2012 naar 29x in 2013 met vervolgens een daling naar 9x in 2014. Ook het aantal auto-inbraken stijgt weer licht naar elf en drie diefstallen van auto’s. Opvallend is dat twee keer auto’s van het merk BMW op onbekende wijze werden ontsloten waarna de airbags en het navigatiesysteem werden weggenomen. In die periode steeg het aantal auto-inbraken van 14x in 2011, 17x in 2012 naar 20x in 2013 en een daling naar 13x in 2014.
In totaal werden er in deze periode vijf fietsen weggenomen in de wijk.
Er vond 1x een dumping van een grote partij XTC-afval plaats op de parkeerplaats aan de Achterbeekseweg.
Positief is verder te melden dat steeds meer bewoners zich rechtstreeks tot onze buurtbrigadier wenden via de mail. Blijf dit vooral doen!
Onze buurtbrigadier is bereikbaar via 0900-8844 of frans.van.der.aa@politie.nl
U kunt hem ook volgen op twitter : brigadierSTRMaa

Eikfestijn: uitslag loterij trekking
De winnende nummers zijn gevallen op lot nummers:
64-77-78-90-143-144-194-204-303-443-476-478-483-493-497-500-507-603-608-625-694-733-746-750-774-838-930-1091-1111-1124 en 1126
Wanneer u een prijs gewonnen hebt stuur dan een e-mailtje naar info@eikfestijn.nl of bel Martien Hendriks op 06 21 83 63 88 (alleen ‘s avonds).
Het Eikfestijn zal volgend jaar plaatsvinden in het weekend van 3 en 4 september. Reserveer alvast in uw agenda. Zie ook: www.Eikfestijn.nl
Klankbordgroep Genneperparken.
Onze Bewonersvereniging is een van de bijna 40 organisaties die gezamenlijk de Klankbordgroep Genneperparken vormen. Deze klankbordgroep heeft hoofdzakelijk als doel het behoud van Genneperparken als groen recreatiegebied en is een adviesorgaan aan het College van B&W. De klankbordgroep komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar op de donderdagavond.
Daarbij kan het van belang zijn om als Bewonersvereniging net wat eerder te horen wat de plannen zijn voor het gebied en of ze van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid van onze wijk.
De komende periode zullen de realisatie van het hockeystadion, het invoeren van (betaald) parkeren in nog te realiseren transferia en de toekomst van de ijsbaan zeker punten zijn die binnen de klankbordgroep aan de orde komen en voor ons als wijk van belang kunnen zijn.

De Kruidentuin is (echt) legaal
Het Kruidentuinteam ( 17 vrijwilligers) heeft weer veel plezier beleefd aan het werken in de kruidentuin en aan de kruiden. Natuurlijk heeft u ook genoten van de kruiden in uw gerechten.
Het is gek, maar waar! Anno 2015 is de kruidentuin voor het eerst in zijn geschiedenis legaal. De kruidentuin bestaat al sinds de jaren tachtig. De gemeente wilde een contract met een rechtspersoon. Augustus jl. is een beheerovereenkomst voor onbepaalde tijd getekend met gemeente en Bewonersvereniging. Kern is dat de waterput voor rekening van de gemeente blijft, dat de kruidentuin desgevraagd voor bepaalde onderhoudswerkzaamheden de groenbeheerder van de gemeente kan inschakelen. Vernieuwen van plantjes en plantjes die de winter niet hebben overleefd, compost/mest en zakjes zaad zijn voor rekening van de kruidentuin/vereniging. De bordjes gaan we tijdens de winterslaap vernieuwen.

Lantaarnpalen in de wijk Eikenburg.
Even ter herinnering. Op 11 februari 2015, werden 312 stemmen uitgebracht op een totaal van 577 woningen in Eikenburg, waarvan 291 voor keuze 4 d.w.z.: de huidige stalen groene masten blijven staan, de huidige armaturen worden vervangen door het Eindhoven Led armatuur. Zeven nieuwe lichtpunten komen erbij en 39 palen worden vervangen naar het gekozen model. Het gevolg van deze keuze is, dat het onderhoudsniveau in de wijk Eikenburg terug gaat van B naar C niveau voor een periode van 8,9 jaar. Alle relevante Informatie hierover is te vinden op: www.eindhoven.nl/stratum. Lees ook wat het betekent A, B, C, en D niveau. Begin 2016 zal begonnen worden met de vervanging van de armaturen met behoud van de bestaande masten.
Het goede nieuws is dat op grond van Europese aanbesteding van het openbaar gebied Eindhoven, aannemers ingetekend hebben om voor hetzelfde totaal budget het centrum en de wijken daarom heen op A- niveau bij te houden. Voorheen gold voor alle wijken, behalve het centrum, niveau B. Het betekent dat de wijk de Roosten gaat naar A en de wijk Eikenburg op het huidige niveau B blijft. Het contract met de aannemers heeft een looptijd van drie jaar. Wat er daarna gebeurt (5,9 jaar) zal een punt van onderhandeling zijn.

Werkgroep Sociale Cohesie
Het is mooi om te zien en te horen hoeveel mensen in onze wijk initiatief nemen om activiteiten in de straat, buurt en wijk te organiseren. Bijzondere initiatieven en steeds komen er nieuwe bij en ontstaan er nieuwe initiatieven. Een leefbare wijk is waar wij als bewoners met elkaar betrokken zijn. U woont in Eikenburg – de Roosten. Een prachtige wijk om in te wonen voor jong en oud. De werkgroep werkt aan activiteiten van de groep zelf en ondersteunt/stimuleert ideeën vanuit de wijkbewoners. Wij willen iedereen graag betrekken bij de straat, buurt of wijk en stimuleren om zich actief op te stellen. Hiervoor geven wij ieder kwartaal een nieuwsbrief sociale cohesie uit, waarin wij ingaan op nieuwe en bestaande initiatieven. Wij willen u wijzen op de nieuwsbrief van oktober en uitnodigen voor de jaarlijkse sociale cohesieavond op maandag 16 november met als thema: “Goed Buurmanschap”. Fantastisch te kunnen vermelden dat de wijk voor bijna iedere straat “straatcontactpersonen “ kent. Wij bedanken alle mensen die zich inzetten voor de wijk. Sociale Cohesie is een begrip geworden.

Werkgroep Verkeersveiligheid
De Werkgroep Verkeersveiligheid constateert:
Dat de meeste automobilisten zich redelijk goed aan de 30km/uur houden in de wijk. Echter door een aantal wordt hier nog te hard en soms veel te hard gereden. Ook door wijkbewoners. Er spelen ook kinderen op straat en daarvoor gaan we zgn. verkeersmaatjes plaatsen op plaatsen waar die kinderen spelen. Wij vragen de notoire hardrijders uit onze wijken om vooral met spelende kinderen rekening te houden en het gaspedaal iets socialer te hanteren.
Er tevredenheid is over de nieuwe veilige oversteek bij de Vesaliuslaan/Aalsterweg en de toegang tot de ventweg vanaf de Aalsterweg ter hoogte van Oriëntal Greenhouse.
De overlast bij de HOV2 werkzaamheden was acceptabel mede door het constructieve overleg met de gemeente.
Er is nog te veel sluipverkeer op de Vesaliuslaan/Schweitzerlaan. Dat is nog een aandachtspunt voor het komend jaar, zeker indien RPC mocht verhuizen naar de Heihoef.

Nieuwe Website
In 2014 zijn we begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe (extra beveiligde ) website. Grootste aanleiding hiervoor is de behoefte aan en noodzaak van extra (interactieve) functies.

• Registratiefunctie. Iedereen betrokken bij de wijk kan zichzelf registeren.
• Marktplaatsfunctie: vraag en aanbod voor geregistreerde mensen.
• Clubjes functie.
– Er kunnen ‘clubjes’ worden gestart waarin informatie wordt gedeeld, privé of verborgen:
– Privé groepen zoals: Oppasclub, Kruidentuin, Jeu de Boules, de Kookbrigade (die het zes wekelijks senioren buurtdiner organiseert), etc.;
– Verborgen ‘clubjes’ met een zorgfunctie. Denk aan gezelschap houden, boodschappen doen, wandelen, ervaringen en zorgen die gedeeld moeten worden, etc. Alleen zichtbaar voor leden van dat ‘clubje’.
• De agendafunctie. De wijk wordt steeds actiever en hier kunnen geregistreerde mensen activiteiten in de wijk melden.
Vanwege allerlei technische problemen heeft de nieuwe website (ook www.eikenburg-deroosten.nl) vertraging opgelopen en wanneer ze gepubliceerd wordt, ontvangen de leden daarover bericht.
Werkgroep Zwerfafval
De leden van de Werkgroep Zwerfafval trekken nog steeds iedere eerste donderdag van de maand, gewapend met vuilniszakken en grijpers de wijk en de aangrenzende buitengebieden in om onze mooie buurt van zwerfaval te ontdoen. Voor de goede orde: als U ons dus ziet op zo’n donderdagmorgen dan betreft het dus geen mensen met een taakstraf, maar werkgroep vrijwilligers. Momenteel bestaat de Werkgroep uit 14 leden. Het blijft altijd mogelijk om U ook aan te melden als lid bij de coördinator van de Werkgroep, zie hiervoor de website van de Bewonersvereniging.
In het kader van het “burgerparticipatie” initiatief van de gemeente is er een eerste gesprek geweest tussen aannemer Ploegmakers en de coördinator van de Werkgroep Zwerfafval om mensen, die vallen onder de categorie ‘sociale terugkeer’, onder onze leiding en als proef mee te laten helpen. Mogelijk kan dit tot de gewenste gebiedsuitbreiding leiden (verlengde Leenderweg, Aalsterweg, Leenderfietspad). Op donderdag 1 oktober vond de eerste gezamenlijke succesvolle opruimactie plaats.
Helaas kan de Werkgroep iedere keer weer een ruime oogst melden: In 2015 zijn er tot en met oktober al weer 82 volle vuilniszakken, tv’s, matrassen en o.a. afgedankt speelgoed afgevoerd.
Wij maken U er graag op attent dat U milieu overtredingen kunt melden middels de Groene Kaart op onze website. Uw melding gaat dan rechtstreeks naar de Gemeente met een kopie naar onze Werkgroep coördinator. Tegenwoordig kunt U onregelmatigheden ook direct melden op het digitale loket (www.eindhoven.nl) van de gemeente via ‘Melding onderhoud openbare ruimte’ of via de BuitenBeter app.”
Wij doen graag een beroep op alle buurtbewoners om geen tuin- en snoeiafval in de aangrenzende bosgebieden te dumpen, dat gebeurd helaas nog al te vaak. Tuin- en snoeiafval hoort in de groenbak of kan naar de milieustraten (gratis) gebracht worden.
Ook vragen wij nogmaals Uw aandacht om Uw oud papier stormvast aan te bieden en om zo Uw eigen straatje ook schoon te houden.

Ontwikkelingen Landgoed Eikenburg
Eerder hebben we in de nieuwsbrieven gemeld dat de Broeders van Liefde Nederland en woningstichting Trudo een gezamenlijke visie hebben ontwikkeld voor de toekomst van landgoed Eikenburg. Trudo heeft het terrein van zo’n 30 hectare met de verschillende gebouwen inmiddels in erfpacht. De Broeders blijven daarmee wel eigenaar van het terrein, maar Trudo neemt alle opstallen over en neemt de leiding bij het realiseren van de herontwikkeling. Rondom het hoofdgebouw, het klooster, liggen een aantal paviljoens waarin verschillende huurders zijn gehuisvest. Het landgoed is opengesteld voor wandelaars.
Om de plannen te kunnen realiseren, wordt de indeling van het gebied op beperkte schaal aangepast. Trudo geeft aan het behoud van het unieke groene karakter van het landgoed daarbij voorop te willen stellen.

Kloosterlofts
Trudo heeft inmiddels een aannemer geselecteerd en een bouwteam samengesteld voor de herontwikkeling van het kloostercomplex. Gepland is voor de zomer van 2016 te starten met de verbouwing en nog dit jaar het bouwvergunningentraject te starten.

Sociale huurwoningen
De oude school en het voormalige internaat in het Rijksmonument uit begin vorige eeuw, staan al enkele jaren leeg. Trudo wil hier ongeveer 60 ‘kloosterlofts’ realiseren. Voor een deel lofts met hoge plafonds in de oude klaslokalen, maar ook enkele meer traditionele appartementen. Het worden allemaal sociale huurwoningen. Trudo wil hiervoor in het voorjaar van 2016 geïnteresseerden gaan benaderen. Trudo wil graag huurders die passen qua maximum inkomen en die op een of andere manier willen bijdragen aan de ontwikkeling van het gebied. Huurders die het bijvoorbeeld leuk vinden om samen met anderen te helpen bij het beheer en onderhoud van het landgoed, of die vrijwilligerswerk willen doen bij een van de zorginstellingen op het landgoed.

Sportinternaat
Naast de kloosterlofts worden er in het hoofdgebouw mogelijk ook nog wooneenheden voor topsporters gerealiseerd. De topsporters wonen, gaan naar school en sporten via het Centrum voor Topsport en Onderwijs ( Fontys). Een groot deel van de trainingsfaciliteiten in Eindhoven ligt in de Genneper Parken. Het Indoor-Sportcentrum bijvoorbeeld en het Pieter van den Hoogenband zwemstadion. Sinds afgelopen zomer wonen er al zo’n 40 verschillende jonge topsporters in paviljoen Heihoef, de voormalige plek van de Zonnebloem.

We zijn als bestuur in gesprek met Trudo en volgen kritisch de ontwikkelingen en hebben bij Trudo de vraag neergelegd om bij de Algemene Ledenvergadering 2016 een presentatie te verzorgen. Trudo verstuurt op korte termijn een geactualiseerde digitale nieuwsbrief. U kunt de nieuwsbrief terugvinden op hun website: www.trudo.nl en (waarschijnlijk) op de facebookpagina
www.facebook.com/Eikenburg.

Financiële bijdragen vanuit de bewonersvereniging voor activiteiten van bewonersinitiatieven.

Wat zijn de nieuwe spelregels binnen de bewonersvereniging, gegeven de veranderde subsidieregels van de gemeente.
De Bewonersvereniging kent werkgroepen en themagroepen. Werkgroepen werken onder de paraplu van de vereniging en dienen jaarlijks voor 1 januari hun begroting in. Het bestuur besluit tot toekenning of afwijzing. Daarna wordt de totaal begroting opgesteld en deze wordt later in de ALV door de leden eventueel goedgekeurd en vastgesteld.
Themagroepen, denk aan eenmalige jaarlijkse festiviteiten als Koningsdag, Eijkfestijn en Sinterklaasfeest. De gemeente kende tot voor kort regels die erop neerkwamen dat bewoners in wijken zelfstandig subsidie konden aanvragen. Deze regels zijn veranderd. De gemeente laat subsidiepotjes voortaan lopen via bewonersverenigingen (rechtspersonen), die subsidie aanvraagt voor bewonersactiviteiten in de wijk. Om die reden krijgt het bestuur thans vele aanvragen binnen voor support. De themagroepen zal het bestuur voortaan verzoeken om voor 1 juli hun begroting in te dienen, waarna de bewonersvereniging voor 1 oktober een verzoek zal indienen bij de gemeente tot subsidieverlening voor het daarop volgende jaar. Mocht de subsidie niet worden toegekend door de gemeente, dan dient de themagroep zelve andere sponsors te vinden. Tot zover de nieuwe spelregels, die jaarlijks zullen worden geëvalueerd.