Jaarstukken 2011 en Notulen ALV april 2012

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 16 april 2012
De Stip: Bram Venemanlaan 5, gelegen binnen De Genneper Parken tussen
het Indoorsportcentrum Eindhoven en het FC Eindhoven-stadion (zijstraat Theo Koomenlaan).

Opening en welkom van de 20e bijeenkomst door de voorzitter.
Pieter van Leeuwen wordt i.v.m. ziekte geëxcuseerd.
Speciaal welkom aan Fons Spijkers, Frans van der Aa en Frank van den Tillaard.

Jos van Hooff, Werkgroep Verkeersveiligheid doet verslag over de stand van zaken m.b.t. veilige oversteek Aalsterweg/Vesaliuslaan/Parkeerproblematiek Eikenburg/HOV-lijn en hoe verder te gaan qua doelen.
Ontwerp oversteek, waarvan realisatie in augustus 2012 en ontwerp HOV-lijn wordt getoond.
V.w.b. de parkeerproblematiek Eikenburg, blijft de Werkgroep in overleg met de Gemeente.
Werkgroep zal contact opnemen met Paul van Poppel i.v.m. de toegankelijkheid, openingstijden van de parkeergarage en over al dan niet betaald parkeren.
De opening van de Fontys Sporthogeschool vindt september 2012 plaats.
M.b.t. de HOV-lijn, zal op 18 april 2012 door de Gemeente een informatieavond georganiseerd worden en de voorzitter verzoekt betreffende vragen/opmerkingen aan de Gemeente voor te leggen.
In december/januari zal een evaluatie plaats vinden met de Werkgroep en de Gemeente.
Een en ander zal zeker op de ALV van maart 2013 opnieuw worden geagendeerd.

Fons Spijkers, Beleidsmedewerker Cultuurhistorie van de Gemeente Eindhoven, verhaalt
over de geschiedenis van Eikenburg–de Roosten.
De presentatie werd zeer gewaardeerd en plaatsing op de website zeer toegejuicht.

De notulen van de ALV van 29 maart 2011 worden goedgekeurd.

Erik Haartmans verzorgt een presentatie en de opening van de vernieuwde website en
Facebook, met als doel eenvoudiger onderhoud en eenvoudigere toegankelijkheid van de website.
Verder zal de webmaster zorg dragen voor plaatsing van getoonde presentaties.

De jaarverslagen Bestuur/Werkgroepen worden toegelicht.
Het bestuur krijgt mandaat voor mogelijk toekomstige rechtshandelingen aangaande ‘leefbaarheid van de wijk’.
Welstandsvrij bouwen is nog steeds niet beslist door de Gemeente/Gemeenteraad.

Bij afwezigheid van de voorzitters, vertelt Jan Rietdijk in korte bewoordingen de kern van het verslag van de Werkgroepen.
Beginnend met een update over de Werkgroep Milieu en Zwerfafval, waarover weinig nieuwe ontwikkelingen te melden zijn. De Buurtvereniging heeft nog steeds de gewonnen Euro 2500,00 van de Werkgroep in kas.

Wat de Werkgroep Geluidsoverlast A2/A67 betreft, vermeldt hij dat deze Werkgroep is opgeheven. Hr. Krantz meldt dat aan de Geluidsoverlast A2/ A67 op dit moment niets gedaan kan worden door afwezigheid van betrouwbare metingen die afstandsbepalend zijn. Bij nieuwe ontwikkelingen kan de Werkgroep zo weer tot leven worden geroepen.

Werkgroep Buurtpreventie: de Straatcoördinatoren bestaan niet meer en zijn opgeheven.
Wel de Buurtcoördinatoren, in de persoon van Barbara Hoens voor Eikenburg en Martien Scheffers voor de Roosten. Frans van der Aa vertelt hoe het staat met woninginbraken, auto-
inbraken, fiets/bromfiets/auto diefstal in de wijk. Tevens toont hij, via Blue Info, de huidige situatie, waarvan kopieën worden gedistribueerd.

De nieuwe Werkgroep Animali wacht op verdere ontwikkelingen van HEJA.

Tom van Doorne geeft toelichting op het Financieel Jaarverslag 2011.
De begroting van 2012 wordt goedgekeurd.
De Kascontrolecommissie: J. Leurs bevestigt, mede namens A. de Vries, geen variatie op het betoog. Tom van Doorne is een prima penningmeester; zij prijzen de precisie en werkwijze en besluiten te dechargeren.
Met dank, wordt kennis gegeven van het feit dat beide heren ook de boeken van 2012 gaan controleren.

Rondvraag en sluiting rondom 22.00 uur.
Ontslag Ambtenaren zal volgens Frank v.d. Tillaard geen invloed hebben op betrokkenheid van de Gemeente.
De HH. Vermeulen en de Vries worden hartelijk bedankt voor hun inzet m.b.t. de UMTS mast.
Pieter van Leeuwen