Jaarstukken 2012 en Notulen ALV April 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 15 april 2013
De Stip: Bram Venemanlaan 5, Eindhoven

Opening en welkom door de Voorzitter.

Genneper Parken
Presentatie Paul van Poppel, Gebiedsmanager Genneper Parken;

 • toelichting Masterplan en ontwikkelingen HOV2.
 • Parkeerplaatsen tussen IJssportcentrum en Zwembad worden evenredig verplaatst.
 • Geen wijzigingen voor het golfterrein.

Sociale Cohesie
Pieter van Leeuwen presenteert voorstel ‘Sociale Cohesie in Eikenburg-de Roosten’.

 • De behoefte aan sociale cohesie binnen de wijk is ontstaan tijdens een bijeenkomst van de Werkgroepen op 19 september 2012.
 • Oproep tot Werkgroep werd positief ontvangen; start pilot met inventarisatie naar vraag.
 • Mevr. Roozeveld v.d. Ven meldt zich aan als eerste lid van de werkgroep

Glasvezel.
Johan Gielen geeft toelichting op aanbod glasvezel Stratum.

 • Keuze: ja/nee; 30% moet deelnemen.
 • Voordelen: snelheid, kwaliteit en betrouwbaarheid. Alarminstallatie kan worden aangesloten.
 • Nadelen: geen.
 • Acquisitie via Verenigingen.

Bestuurszaken.

 • Het Bestuur krijgt mandaat voor mogelijk toekomstige rechtshandelingen.
 • De notulen van de ALV van 16 april 2012 worden gearresteerd.
 • Geen op-/aanmerkingen Jaarverslag Bestuur en Jaarverslag Werkgroepen.
 • Tom van Doorne geeft toelichting op het Financieel Jaarverslag 2012.
  • De begroting van 2013 wordt goedgekeurd. De Kascontrolecommissie besluit te dechargeren.
  • Joost Leurs neemt, onder dank van het Bestuur; afscheid.
  • Barbara Stolte meldt zich aan.
 • Johan Gielen en Pieter van Leeuwen worden herbenoemd.

Frans van der Aa geeft politieverslag over wijk Eikenburg-de Roosten in 2012.
Aandachtspunt; het registeren van waardevolle eigendommen via Select DNA.

Rondvraag.

 • Optimalisering van bereikbaarheid via internet: 84% werkbaar internet. 458 huishoudens waarvan 56% lidmaatschap; 74% de Roosten, 50% Eikenburg
 • Barbara Hoens vraagt dochter om plaatsing wijkfoto’s op de website.
 • Voorstel opheffing hondenuitlaat hoek Mathijsenlaan/Pasteurlaan, in ruil voor Jeu de Boules baan.
 • Voor gehele wijk Eikenburg-de Roosten geldt 30 km.
 • De presentaties (incl. Fons Spijkers, ALV 2012) worden geplaatst op: www.eikenburg-deroosten.nl

Sluiting 22.00 uur.

Aandachtspunten ALV 2014
Presentatie Broeders Eikenburg
Foto’s