Notulen ALV maart 2016 en Jaarverslag 2015 Eikenburg – De Roosten

Notulen Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Eikenburg – De Roosten,
14 maart 2016 om 20.00 uur bij COVS De Stip.
Aantal aanwezigen: 75 personen.
Bericht van verhindering: De heer Pieter van Leeuwen/bestuurslid, Mw. Mariette Roozeveld en de heer Martin Bobbink.
Opening en welkom door de voorzitter. Speciaal welkom voor:

 • Kik de Nooijer, voorzitter vriendenstichting de Genneperhoeve.
 • Age Opdam van de Genneperhoeve
 • Lilian Hansen, St. Anna Klooster
 • De heer Cor Tholen, Ploegmakers cultuurtechniek t.b.v. werkzaamheden in Eikenburg/De Roosten
 • Geert van Elten, ED
 • Frans v.d. Aa, politie Eindhoven en buurtbrigadier.
 • Henri Verbruggen, gebiedsbeheerder
 • De heer Jos Goijaerts, Trudo
 1. Woningstichting Trudo heeft het landgoed Eikenburg (30 hectare) inclusief gebouwen in erfpacht. De heer Jos Goijaerts, Programma en Projectmanager Stichting Trudo verhaalt over de herontwikkeling en de toekomst van het landgoed. Trudo heeft vanaf begin 2015 het beheer en onderhoud van het landgoed van de Broeders overgenomen door het in erfpacht te nemen.
  Op het terrein is altijd een mix van wonen, zorg en onderwijs geweest. De laatste jaren is de woon functie steeds verder afgenomen. Trudo wil die weer belangrijker maken: bij mogelijke functieveranderingen zal de focus op wonen liggen.
  In de gezamenlijk met de Broeders ontwikkelde visie voor het landgoed zal er geen bouwvolume worden toegevoegd, het idee is wel om te kijken of herpositioneren tot verbetering leidt. Tevens wil Trudo meer aandacht voor de kwaliteit van het landgoed voor de Eindhovense bevolking. Dan gaat het vooral om de kwaliteit van het bos, zo dicht bij de stad. Vandaar ook de naam de Bossen in de campagne.
  Een opsomming van activiteiten die in 2015 hebben plaatsgevonden op ‘t landgoed.
  • Overdracht beheer
  • Overdracht onderhoud
  • Infratraject
  • Broederhuis
  • Heihoef voor CTO
  • Herontwikkeling Hoofdgebouw
  • Gebiedsvisie voorbereiden
  • En uitwerken van planologische aanpassingen
  De uitstraling van het landgoed verandert niet veel. Volgens de planning zijn in de zomer van 2017 de woningen in het Hoofdgebouw klaar voor de verhuur. Trudo wil graag rond de bouwvak van 2016 met de verbouwing beginnen. Dat houdt in dat Trudo nog dit jaar nog alle vergunningen moet aanvragen. De oude school en het voormalige internaat zijn Rijksmonumenten uit begin vorige eeuw, die al enkele jaren leeg staan. Hier wil Trudo circa 70 ‘kloosterlofts’ realiseren. Echte lofts met hoge plafonds in de oude klaslokalen, maar ook enkele meer traditionele appartementen. Het worden allemaal sociale huurwoningen waarvoor we in het voorjaar van 2016 geïnteresseerden zijn benaderd. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, moet je natuurlijk aan bepaalde inkomenseisen voldoen. Maar hier op landgoed Eikenburg gelden ook andere criteria.

  • 70 kloosterlofts voor met name 1 pp huishoudens
  • Circa 15 wooneenheden voor een groep mensen met een autisme stoornis
  • Circa 5 wooneenheden voor topsporters,
  • Woningen voor personen die een community/gemeenschap gaan vormen op en met het landgoed. Huurders die het bijvoorbeeld leuk vinden om samen met anderen te helpen bij het beheer en onderhoud van het landgoed. Of die vrijwilligerswerk willen doen bij een van de zorginstellingen op het landgoed.
  • GBO (netto oppervlakte) gemiddeld 57m2
  • Bestemming kapel blijft ongewijzigd.
  • Naamgeving project: de Bossen van Landgoed Eikenburg
  • Zwembad/sporthal blijven voorlopig bestaan.
 2. De Genneperhoeve www.genneperhoeve.nl
  Age Opdam verhaalt over de Genneperhoeve:
  125 ha grond in Eindhoven wordt beheerd door de Genneperhoeve. De grond rondom de Genneperhoeve is circa 40 ha. Enkele activiteiten die door medewerkers van de Hoeve worden uitgevoerd zijn: biologische landbouw, De boerderijwinkel, Natuurbeheer en biologische akkerbouw, educatie en zorgboerderij (woon-werkgemeenschap voor cliënten met een speciale zorgvraag). Het woonhuis bij de watermolen wordt bewoond door redelijk zelfstandige zorgcliënten. Er zijn drie woonzorg huizen voor begeleid wonen. De Genneperhoeve werkt samen met zorginstelling DeSeizoenen.
  Actualiteit: inkomsten vanuit primaire productie, zorginkomsten, natuurbeheer, educatie en publieksopenstelling. 1 ½ jaar geleden is de 4e bron van inkomsten gestopt. Voorstellen zijn naar de gemeente gedaan; uitbreiding van vee, extra kippen, koeien en varkens. Kapschuur bouwen die ontbreekt bij de hoeve. Ondersteunende horeca toepassen, lunch oid. Winkel verruimen en bouwen van een kas 40 x 25 m. De Eindhovense wethouder zal binnen nu en twee maanden besluiten hoeveel overheidsgeld vanuit de Gemeente naar de Genneperhoeve zal worden overgemaakt t.b.v. uitvoering van de voorstellen die de Genneperhoeve wil gaan realiseren.
  Bezwaar van de gemeente tegen de kas. Bestemmingsplan geeft aan dat er geen kas/tuinbouw activiteiten in de groen blauwe mantel mogen plaatsvinden. Misschien een ontheffing aanvragen bij de provincie.
  Kik de Nooijer, Voorzitter van Stichting Vrienden levend erfgoed Gennep.
  De Stichting Vrienden wil op het gebied van natuur, cultuur, cultuurhistorie en educatie activiteiten organiseren om de relatie tussen de bewoners van Eindhoven en het landgoed te versterken. Zonder Genneperhoeve is er geen Gennep.
  De stichting wil de boer en zijn vrouw zoveel mogelijk financieel steunen, momenteel zijn er 110 vrienden. De ambitie is om aan het einde van jaar 2016, 500 vrienden te hebben ingeschreven.
  Aanmeldingsformulier om vriend te worden zijn aanwezig. Aanmelden kan ook via info@levenderfgoedgennep.nl
 3. Notulen ALV van 23 maart 2015 (te vinden op onze website) Notulen worden gearresteerd.
 4. Jaarverslag bestuur, verslag werkgroepen en verslag website
  • Jac Arts. Meldt dat t verzoek tot het instellen van een parkeerverbod in Florapark/Floralaan West is afgekeurd.
  • Lantaarnpalen in Eikenburg. De aannemer gaat binnenkort beginnen met het vervangen van de lampen
 5. Financieel verslag 2015, verslag kascommissie en decharge van de penningmeester.
  Financieel Jaarverslag 2015: Penningmeester geeft een korte toelichting op het financieel jaarverslag van 2015.
  De Kascontrole commissie (Mw. Stolte en de heer de Vries) gaan akkoord met de gevoerde administratie. Barbara Stolte geeft aan dat er geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd en daarna volgt de decharge van de penningmeester. Advies van Kascontrolecommissie aan de aanwezige leden: Graag altijd bonnen aanleveren. Voor 2016 neemt Mw. Stolte wederom plaats in de kascommissie. De heer de Vries treedt af. De voorzitter vraagt of er nog leden zijn die interesse hebben om als kascontrole commissielid zitting te nemen in de Kascontrolecommissie 2016. Mevrouw Barbara Stolte en de heer Bakx vormen de nieuwe kascontrole commissie voor kalenderjaar 2016.
  Begroting van 2016 wordt goedgekeurd.
 6. Verslag Werkgroep Sociale Cohesie. Marianne Theunissen (Eikenburg) en Dominique den Brok (de Roosten) geven een korte toelichting bij een nieuwe activiteit opgezet vanuit Sociale Cohesie. Er is een gezelschapsgroep opgericht om de mantelzorgers te ontlasten. Formulier voor inschrijvingen liggen bij de uitgang van de zaal of via de website. De leden van de gezelschapsgroep behoeven geen lijf gebonden zorg te verlenen.
 7. Presentatie nieuw logo door Voorzitter. Unaniem, positieve berichten over het nieuwe logo. Complimenten aan de grafisch ontwerper Martin Bobbink.
 8. Bestuur mutaties: aftredend Guido Theunissen en Johan Gielen.
  Frans v.d. Aa, Buurtbrigadier gaat met pensioen. Voorzitter bedankt hem voor zijn inzet tbv werkgroep buurtpreventie.
  Helaas is er nog geen naam van de opvolger bekend. Frans v.d. Aa bedankt ook de bewoners uit Eikenburg – de Roosten voor de plezierige samenwerking.
  Voorzitter houdt een afscheidsspeech ter ere van Johan Gielen zijn aftreden en bedankt hem speciaal voor zijn juridische expertise.
  Tom van Doorne, penningmeester houdt een afscheidsspeech omdat Guido aftreedt als voorzitter.
  Voorgestelde bestuursleden ter benoeming: Dominique den Brok en Lisette Thijssen.
  Beide nieuwe bestuursleden stellen zich voor aan de leden van de bewonersvereniging. Lisette neemt de taken van Johan Gielen over. Dominique wordt de nieuwe voorzitter van de bewonersvereniging.
  Na de overdracht van de voorzittershamer wordt de vergadering verder voorgezeten door Dominique en zij zal ook de vergadering sluiten
  Aftredend en herbenoembaar is webmaster Pieter van Leeuwen. Per acclamatie goedgekeurd.
 9. Diversen
  • Een bewoonster uit Eikenburg, lid van De Koningsdag organisatie wil aangeven dat er nog veel vrijwilligers nodig zijn om deze koningsdag in onze wijk tot een succes te maken.
  • Nextdoor app::Barbara Hoens geeft uitleg over de app Nextdoor. te gebruiken voor buurtpreventie.
  • Er is sprake van klachten uit de buurt (de Roosten) van overlast tijdens het gebruik van openhaarden.
  • Website: bij de clubjes moet je jezelf registreren. Elke club binnen de vereniging kan daar zelf over beslissen of men zich moet registreren.
  • Complimenten voor de nieuwe speeltuin. Een groep bewoners uit de wijk heeft zelf t initiatief genomen en de contacten met de gemeente gelegd.
  • Slordig geparkeerd tijdens grote evenementen in de Gennerperparken en er ligt veel afval. Wordt meegenomen naar de klankbordgroep Genneperparken bijeenkomsten. Werkgroep Verkeer neemt dit item ook mee in de besprekingen.
  • Printen van de uitnodiging levert problemen op. Er zal een melding worden gemaakt aan de webmaster.
 10. Rondvraag en sluiting.
  De vergadering wordt gesloten door de nieuwe voorzitter Dominique om 22.05 uur.

Na afloop: informeel samenzijn onder het genot van een drankje.