Notulen ALV Maart 2007

Notulen Algemene Ledenvergadering van de bewonersvereniging Eikenburg – De Roosten,

gehouden op 5 maart 2007 in het Indoor Sportcentrum aan de Theo Koomenlaan om 20.00 uur.

Opkomst 58 personen.

Bericht van verhindering: Nutsschool, fam. van Schaik, fam. Moers, fam. Loomans, fam. Duinker, fam Hoens, fam Igel- Klerks, fam. Walraven, fam. Keijsers en v.d Koot, fam. Tober, fam. Gerritsma en fam. Rijnders.

1. De voorzitter opent de vergadering en heet de gasten welkom.

De voorzitter stelt aan de aanwezige leden alle bestuursleden voor. Een speciaal welkom aan de volgende te noemen personen:

  • Dhr. Frans v.d. Aa, buurtbrigadier van Politiebureau Zuid.
  • Dhr. Ton van Schaik, Bewonerstplatform Stratum
  • Dhr. Geert van Elten, Eindhovens Dagblad
  • Dhr. Frank v.d. Tillaard, medewerker van het Stadsdeelkantoor Stratum.

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering

De notulen van de Algemene ledenvergadering d.d. 6 maart 2006 worden goedgekeurd door de leden van de Bewonersvereniging met een woord van dank aan de secretaris.

3. Bewonersplatform Stratum

De gastspreker dhr. Ton van Schaik geeft een uitgebreide uiteenzetting over het bewonersplatform Stratum.

Het Bewonersplatform Stratum bestaat uit ongeveer tien leden, afkomstig uit verschillende Stratumse wijken. Zij zitten er niet als vertegenwoordiger van een politieke stroming. Zij willen vooral een stimulans zijn voor burgers om eigen ideeën naar voren te brengen. Ze willen die ideeën verder ontwikkelen, samen met gemeente en andere betrokkenen. Dus geen formele koude inspraak, als de koers al gelopen is, maar vroegtijdig overleg, waar inbreng echt zin heeft.
Het platform gedraagt zich bij voorkeur niet als een actiegroep op de barricade, maar werkt in het vertrouwen dat samenwerking tot een groter draagvlak en betere resultaten leiden. Het Bewonersplatform heeft samen met veel betrokken Stratumse mensen bovendien een Woonvisie ontwikkeld.
Nieuwbouw moet aansluiten bij de omgeving. Buurten hebben allemaal een eigen identiteit en die mag door nieuwe ontwikkelingen iet worden aangetast. Ook het aanwezige groen moet blijven.
Hoogbouw tot vier of vijf bouwlagen past langs de uitvalswegen. Dat versterkt het stedelijk karakter. Binnen de wijken kan hoogbouw alleen als het voldoende afstand houdt tot andere bebouwing zoals een kerk en als de architectuur past bij de omgeving.
Bestaand groen zoals plantsoenen en parken moet gerespecteerd worden. Sommige straten en pleinen hebben bomen nodig en hier en daar – vooral binnen de ring – hebben buurten een tekort aan openbaar groen. Als zich daar kansen voordoen, moet dat verbeterd worden. Deze projectgroep is opgericht rond 2000 met als doel om de burgers meer te betrekken bij het bespreken van plannen, voordat deze uitgewerkte plannen bij de gemeente komen ter uitvoering.
Het platform komt 2 keer per jaar bij elkaar .
U ontvangt een uitnodiging voor de bijeenkomsten via de e-mail van de website Eikenburg de Roosten of kunt via Groot Eindhoven deze informatie tot u nemen.

4. Jaarverslag over 2006 van het bestuur.

Geluidoverlast/geluidswal.
Er komt een geluidswal. 27 maart 2007 wordt er een vergadering gehouden aangaande dit onderwerp. De werkgroep is inmiddels uitgebreid met twee heren uit de Hippocrateslaan. De contacten met de wethouder E. van de Merrienboer zijn goed en de vaart wordt er momenteel goed in gehouden. Voor de geluidswal vanuit het Hotel Eindhoven richting de manage moet nog een vleermuizentelling gehouden worden. Er is al een quick scan geweest van de flora/fauna en er is al een ontheffing verkregen van het waterschap. De wal zal 4.5 meter hoog worden.
Hulde aan de werkgroepleden voor hun doorzettingsvermogen.

UMTS mast, er is een bezwaarschrift ingediend . Er is helaas weinig voortgang in de contacten met B&W. Een Zwitsers onderzoek heeft uitgewezen dat de UMTS zendmast geen schadelijke invloed heeft op de mens.

Animali : Er zijn geen ontwikkelingen te melden ten aanzien van het Animali terrein. De plannen worden weer opnieuw bekeken door de gemeente. HEJA project ontwikkelaar is nog steeds eigenaar van dit terrein.

Zwerfvuil: Momenteel 12 actieve leden. Sinds de oprichting zijn er 263 zakken vuil opgehaald. Iedere 1e donderdag van de maand komt de club bij elkaar om de handen uit de mouwen te steken. Graffiti klachten kunt u altijd melden via de website!

Buurtpreventie. De organisatie verloopt prima ! Ook een goede samenwerking met de politie. Er wordt nog gezocht naar een straatcoördinator voor de Mathijsenlaan.
Voor de Roosten zijn er voldoende straatcoördinatoren. Mw. Barbara Hoens geeft nog een toelichting op het functioneren van de buurtpreventie binnen de wijken. Er zijn al een aantal inbraken voorkomen door het alerte gedrag van buurtbewoners. Doet u ook altijd melding van dergelijke zaken via de mail van de buurtbrigadier.
Doet u ook altijd melding bij de buurtbrigadier van “vreemde” zaken: frans.van.der.aa@ brabant-zo.politie.nl

Genneperparken: Dhr G. Theunissen vanuit het bestuur neemt deel aan klankbordgroep activiteiten van de Genneperparken. Er is momenteel weinig nieuws te melden, behalve dat de gemeente een vergunning wil afgeven voor een erotische sauna . De klankbordgroep vindt een dergelijke sauna niet passen bij de totale visie van de Genneperparken.

5. Het financieel jaarverslag

Het financieel jaarverslag over 2006 met de ondertekende instemming van de kascommissie wordt door de ALV goedgekeurd. De kascommissie meldt een zeer correcte voering van de administratie, waarvoor complimenten aan de penningmeester.
Daarop wordt de penningmeester door de vergadering gedechargeerd.
De voorzitter bedankt dhr. Bienfait en dhr. Billenkamp voor hun jaarlijkse controle werkzaamheden.

Begroting 2007

na een toelichting van de penningmeester dhr. T. van Doorne en de webmaster voor goedkeuring van een bedrag van 2500 euro voor verdere ontwikkelingen aangaande website zijn er verder geen vragen meer. De begroting wordt bij acclamatie goedgekeurd en de contributie voor 2007 wordt daarbij vastgesteld op € 5.
In de financiële Controlecommissie 2007 worden bij acclamatie benoemd
dhr. Kordelaar en dhr. Billenkamp.

6. Mutaties van het bestuur

In maart 2008 moeten de voorzitter en de secretaris na een periode van 6 jaar aftreden
Geïnteresseerden worden opgeroepen zich te melden bij een van de bestuursleden

7. Rondvraag en sluiting

De volgende onderwerpen besproken:
Commissie Hondenpoep
De heer Bart van Mens vraagt aandacht voor de werkgroep Hondenpoep. Hij zoekt nog twee vrijwilligers die met frisse ideeën, de groep willen komen ondersteunen.

Gevaarlijke situatie voor voetgangers en fietsers bij de Floraplein/rotonde
Verkeersveiligheid bevorderen bij het Joriscollege. De gemeente heeft geen geld meer beschikbaar voor de 30 km zone in de Vesaliuslaan en Schweitzerlaan/Sassenlaan
Knelpunten op de Aalsterweg , oversteken vanuit Oriëntal Greenhouse richting de Sporthal. Betere regulering van de verkeerslichten op het kruispunt van de Roostenlaan.
Roostenlaan T-splitsing

Er wordt deze avond een nieuwe werkgroep gevormd met als thema: Verkeersveiligheid in Eikenburg- De Roosten;
De volgende personen geven aan zitting te willen nemen in de werkgroep:
Mw. T. Bienfait, dhr. Bergmans, dhr. Beuting en dhr. v.d. Boogaard

Dhr. v.d. Tillaard en dhr v.d. Aa hebben notie genomen van een aantal onderwerpen en gaan verdere acties ondernemen.

Aanvullende informatie kunt u altijd vernemen via de website van Eikenburg – de Roosten

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur en nodigt alle aanwezigen uit voor een drankje aan de bar.