Jaarstukken 2008 en Notulen Maart 2009

140120 Jaarverslag 2008

Bericht van verhindering: fam. van Rijswijk, fam. Couteaux, fam. Schreuder, fam. Sprengers, fam. Lepair  Vonk, de heer J. Groot ( Saltoschool)

Opening en welkom door de Voorzitter: Guido Theunissen

Speciaal welkom aan de volgende personen:

  • Dhr P. Evers en Carina van Geel van Heja Projectontwikkeling
  • Dhr A. Bos projectleider en dhr A. Heesterbeek gebiedsbeheerder Genneperparken
  • Dhr. Geert van Elten, Eindhovensdagblad
  • Dhr. Frans v.d. Aa, buurtbrigadier van Poltitiebureau Zuid
  • Mevr. Inge Ketting, Stadsdeelkantoor Stratum

Opkomst: aanwezig 86 leden, totale opkomst inclusief gasten 100.

HEJA Projectontwikkeling, Voortgang Animali

Gastspreker Paul Evers geeft een uitgebreide uiteenzetting over de voortgang van het voormalige Animali terrein en gaat in op de vragen die worden gesteld.

De werkzaamheden, snoeien en kappen van bepaalde niet intacte bomen starten in september na het broedseizoen. In december 2009 start de bouw met doel tot oplevering in juni 2010. Er zullen geen erfafscheidingen komen en het geheel blijft open wandeling gebied.

Begin bouw na verkoop 10 woningen (nu 4 verkocht, 4 opties), bij recessie worden slechts 10 van de 20 woningen gerealiseerd.

De ambachtelijke architectuur uit de twintiger jaren is goed gekeurd door de commissie Welstand.

Er zal niet worden geheid.

In de zaal is een maquette aanwezig om het geheel te bezien.

Voorzitter constateert dat de ALV vergadering geen ernstige bezwaren heeft tegen de verdere ontwikkeling van de plannen en bedankt Paul Evers voor de uiteenzetting.

Anton Bos, Projectleider en Arie Heesterbeek, Gebiedsmanager

Genneperparken

In november 2008 heeft de Gemeente positief gereageerd op de bouw van Sport Hogeschool Fontys in de Genneperparken met in achtneming van een integrale gebiedsuitwerking op de aspecten: natuur en landschap, mobiliteit en verkeer, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid.

Start bouw in juni 2010, realisatie in 2012, 2000 studenten, 25 FTE’s, 10 à 12 lokalen, collegezaal en 3 à 4 sportzalen. Halfverdiepte parkeerkelder. Gedifferentieerd parkeren: kort gratis, langer betaald.

Vragen uit de zaal betreffen vooral de verontrusting over de parkeerproblematiek die daardoor gaat ontstaan in de wijk Eikenburg, aldus vele woordvoerders.Â

Hr. Heesterbeek onderkent dat mobiliteit en parkeren aandachtspunten zijn en zegt toe de leden op een later moment daarover te willen informeren.

In de Klankbordgroep Genneperparken  waarin de bewonersvereniging vertegenwoordigd is  zal nadrukkelijk aandacht zijn voor deze randvoorwaarden. Guido Theunissen is de vertegenwoordiger en zal de werkgroep verkeer en het bestuur raadplegen als achterban over de voortgang van het overleg binnen de Klankbordgroep GP in zake de integrale gebiedsuitwerking op het aspect mobiliteit en verkeer.