Jaarstukken 2010 en Notulen ALV maart 2011

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 28 maart 2011
De Stip: Bram Venemanlaan 5, gelegen binnen De Genneper Parken tussen
Het Indoorsportcentrum Eindhoven en het FC Eindhoven-stadion (zijstraat Theo Koomenlaan).

 1. Opening en welkom door de voorzitter.
 2. Fontys Sporthogeschool.
  Presentatie door Dhr. Bos, namens de Gemeente projectleider van de Fontys Sporthogeschool. Dhr Bos verhaalt over de actualiteit met betrekking tot de Fontys Sporthogeschool, realisatie in Augustus 2012.
  Parkeeroverlast tgv Fontys.

  • Getalsmatig doet zich een parkeerprobleem voor bij grote publieksevenementen en meerdere sportevenementen op hetzelfde moment.
  • Bij sportevenementen ( bv wedstrijden FC Eindhoven,hockey) zijn er op gebiedsniveau meestal voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.
  • Voor gewoon sportgebruik zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

  Erkend wordt dat de aanwezige parkeerplaatsen onvoldoende worden benut. Het betekent dat bij grote evenementen de politie bezoekers verwijst naar parkeergelegenheden, ook zal bij de planning rekening worden gehouden met één groot evenement per keer. Kortom, het streven is om te komen tot een slim parkeer verwijssysteem en verkeerbegeleiders, en om in overleg met de buurt te komen tot een pakket van maatregelen om het parkeren in de woonwijk onaantrekkelijk, dan wel onmogelijk maken. De heer Bos memoreert de extra 44 parkeerplaatsen als gevolg van het bezwaarschrift, ingediend door het bestuur van Eikenburg – de Roosten. De presentatie wordt op USB stick door Dhr. Bos aangeleverd en op de website geplaatst.

  Oversteek Aalsterweg/ Vesaliuslaan Eikenburg.

  Er zijn opties uitgewerkt om de verkeeroverlast te verminderen, de heer Dhr. Schuller, verkeersdeskundige Gemeente Eindhoven, toont 3 varianten. In alle varianten staat de kruising oversteek Vesaliuslaan/ Aalsterweg centraal. Plaatsen van verkeerslichten m.b.t. overgang fietsers, voetgangers of een fietsbrug zal niet geschieden.De ontsluiting van en uit het park blijft bij de Willem Elschotlaan. Anton Bos, zegt toe met de bewonersvereniging verder te praten om de verkeeroverlast onaantrekkelijk dan wel onmogelijk te maken in de woonwijk. Ook doet hij de toezegging om in de loop van het jaar alle bewoners van de wijk Eikenburg uit te nodigen voor een hoor en wederhoor, waarbij alle varianten nog eens kunnen worden bediscussieerd. Naar aanleiding van de discussies die ontstaan, interrumpeert de voorzitter de ledenvergadering en doet het voorstel om alleen te vragen naar verheldering van de sprekers. Op de aparte hoorzitting kan dan verdere onderlinge discussie plaats vinden.

 3. Hoe verder met het bosgebied de Roosten?
  Dhr. van Duuren, zelfstandig ondernemer, verhaalt over: Hoe verder met het bosgebied de Roosten. Waarom wat gedaan, en wat gaan we nog doen?  Van Duuren toont een uitgebreide presentatie over de 3 stadsparken; landelijk Strijp, De Karpen en de Genneper Parken met nadruk op de Dommel, groene levensader van de stad.  Naar aanleiding van enkele vragen uit de zaal, doet Dhr. Van Duuren de toezegging om enkele buurtbewoners advies te geven over het binnengebied, hoewel dat niet tot zijn taak / verantwoordelijkheid behoort. Maar advies kan altijd.
 4. Notulen ALV van 22 maart 2010 en notulen extra ALV van 16 december 2010.
  (Zie daarvoor de website). De notulen worden gearresteerd.
 5. Mandaat rechtshandelingen.
  Met betrekking tot de vraag of de ledenvergadering opnieuw mandaat wil verlenen aan het bestuur om rechtshandelingen te verrichten, mocht dat nodig zijn in het kader van de leefbaarheid van de wijk, met name omtrent verkeer- en parkeerproblematiek, zijn allen akkoord.
 6. Verslag Werkgroepen
  1. Verkeerveiligheid. Geen extra nieuws, vanwege ook agendapunt 2 van de ALV.
  2. Geluidswal/verlengde Leenderweg. Dhr. van Thiel geeft toelichting op de geluidswal, verlengde Leenderweg. Voor het vervolg, verwijst hij naar de website.
  3. Buurtpreventie. Twee coordinatoren; Mevr. Hoens voor Eikenburg en Dhr. Scheffers voor de Roosten, De laatste informatie vindt U op de website. Dhr. v.d. Aa toont jaarcijfers en geeft toelichting. Sterke daling van diefstal in 2010. Politie heeft een verhoogde aandacht, middels aanhouding en langere opsluiting van veelplegers.
  4. Milieu en Zwerfafval. Bij afwezigheid Dhr. Elders geeft Dhr. Rietdijk een update. Elke eerste donderdag van de maand wordt de wijk gereinigd door 15 actieve en 4 stille buurtbewoners.  Sinds de start van de werkgroep in maart 2003 zijn er 708 huisvuilzakken opgehaald.  Dhr. Elders heeft de 6e plaats behaald bij de Stichting Nederland Schoon. Er werd een oproep gedaan milieu delicten te melden via de Groene Kaart op de website. De bewonersvereniging zoekt nog een adequate oplossing ter besteding van de gewonnen Euro 2500,00. Mevr. Vernig gaat in overleg met de Gemeente m.b.t. het graffiti beleid voor de actiegebieden, verlengde Leenderweg.
  5. Geluidsoverlast A2/A67. Dhr. Feinerâs presentatie wordt op de website geplaatst. Vanuit de Gemeente hebben nog geen metingen plaats gevonden. De werkgroep gaat zelf metingen doen, deze vergelijken met Gemeente metingen en een stappenplan maken, rekening houdend met windrichting en luchtval. De werkgroep vraagt of er zich een Jurist Milieurechtzaken onder de bewoners van de wijk bevindt?.
  6. UMTS Mast. De werkgroep is al 8 jaar doende, m.m.v. HH. de Vries, Vermeulen en Kersenmakers. Voor actualiteiten, zie de website.
 7. Financien.
  Financieel jaarverslag 2010 van de penningmeester. Verslag van de Financiele Controlecommissie 2010 en decharge van de penningmeester. Benoeming van de Financiele Controlecommissie 2011. Penningmeester ligt het verslag toe.
  De Kascontrolecommissie, HH. R. van Kordelaar en J. Leurs bevestigen geen variatie op het betoog. Tom van Doorne is een prima penningmeester; zij prijzen de precisie en werkwijze en ALV besluit tot decharge van de penningmeester van het jaar 2010.
  Dhr. van Kordelaar geeft aan, na 4 jaar, te willen stoppen. Dhr. de Vries meldt zich in de plaats van de heer van de Kordelaar.
  Begroting van 2011. Dhr. van Doorne geeft een toelichting, m.b.t. ledenaantal, lagere rentestanden, kosten commissie, Nieuwsbrief, IAK verzekering, plaatsing van artikel zonder copyright en de kosten van de ALV; minder kosten ING door betalingen via Internet,  met als resultaat een gezonde balans, die wordt goedgekeurd.
 8. Rondvraag.
  Hondenlosloopterein Landsteinerlaan gaat er komen; niet afgebakend, alleen bebording.
  M.b.t. het VVS terrein meldt Mevr. Vernig dat er voorlopig geen plannen zijn voor een Islamitische Begraafplaats.
  Aangaande de 30 km zone zal de Werkgroep Verkeersveiligheid contact opnemen met Mevr. Vernig; de intentie is positief.
  Op Animali zouden door HEJA 10 woningen worden gerealiseerd, na het broedseizoen.
 9. Sluiting
  De Voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een consumptie.