Notulen buitengewone ALV December 2010

NOTULEN BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING
EIKENBURG – DE ROOSTEN D.D. 16 DECEMBER 2010.

Aanwezig 22 leden. Enkelen hebben bericht van verhindering gestuurd.

Opening en welkom door de voorzitter.

De voorzitter licht het enige en voorliggende agendapunt toe, zoals gememoreerd in de uitnodiging. Het gaat om het vragen van toestemming aan deze ALV voor het aantekenen van bezwaar tegen een aantal aspecten verbonden aan de voorgenomen bouw van de Sporthogeschool Fontys in de Genneperparken, zoals gepubliceerd in de officiele besluitenlijst van 4 augustus 2010.
Het gaat met name om het tekort aan geplande parkeervoorzieningen voor de functie Sporthogeschool. De geplande voorziening is niet conform de norm van parkeerplaatsen. De vergadering merkt op dat met betaald parkeren, het logisch gevolg is dat men in onze wijk zal gaan parkeren. Verder laat de bouwaanvraag ruimte voor andere doeleinden dan die van sport, waartegen de vereniging ook bezwaar aantekent. Tenslotte is er het aspect van de ontsluiting.
Na deze toelichting, zijn er enkele vragen van de aanwezigen ter verheldering
Na beantwoording van de vragen, gaat de voorzitter in op stemming van het agendapunt.
De 22 aanwezige leden stemmen allen voor het verlenen van de bevoegdheid aan het bestuur om namens de vereniging bezwaar aan te tekenen tegen de ingediende bouwvergunning, teneinde al het mogelijke te doen om de voorziene parkeeroverlast in de wijk tegen te gaan.

Aldus opgetekend door Pauline Sibma, de secretaris van de vereniging op 16 december 2010.