Notulen Algemene Leden Vergadering 2018 Bewonersvereniging Eikenburg- de Roosten

CONCEPT NOTULEN

Notulen Algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Eikenburg- de Roosten.

12 maart 2018 bij COVS De Stip te Eindhoven.

Aantal aanwezigen: 64 pp.

Afmeldingen:

 1. De heer Joep van Hoorn
 2. mevrouw Joyce Tenzer
 3. de heer Henri Verbruggen
 4. de heer Koen Weterings
 5. De heer Bakx
 6. de heer Hans – Willem Croll
 7. de heer Pieter van Leeuwen
Opening en welkom door voorzitter

De voorzitter bedankt alle aanwezige leden van bewonersvereniging Eikenburg-De Roosten. OOK een speciaal welkom aan een aantal nieuwe bewoners van de Kloosterlofts, landgoed Eikenburg.

Daarna worden de gastsprekers voorgesteld. De heer Dr. Ward Rennen en de heer Marc Raijmakers.

Dr. Ward Rennen, directeur van het Eindhoven Museum geeft een presentatie over “De ontwikkeling van het preHistorisch Dorp: visie en toekomstplannen”.

Wat is het preHistorisch Dorp:

preHistorisch Dorp begon bij het initiatief voor het bouwen van een reconstructie van een preHistorisch Dorp in 1982. Al gauw na de bouw van de eerste boerderij ontstond het ijzertijddorpje ‘Eversham’. Het museum stond toen nog bekend als preHistorisch Openlucht Museum. In 2002 werd het museum uitgebreid met het middeleeuwse stadje ‘Endehoven’. Eén jaar later verloor het museum, door brandstichting, één van de ijzertijdboerderijen en de beheerderswoning. Beide zijn herbouwd in 2006. De herbouwde ijzertijdboerderij is de huidige ‘Runderhoeve’. Met ingang van 2016 keerde het museum weer terug naar zijn roots met een historische bouwploeg en een duidelijk herkenbare naam: preHistorisch Dorp. Door de jaren heen is preHistorisch Dorp uitgegroeid tot een imposant historisch openluchtmuseum met een breed educatief en recreatief programma. Met meer dan 50.000 bezoekers per jaar is preHistorisch Dorp één van de grootste culturele attracties van Eindhoven voor families met kinderen, scholieren en zelfs bedrijven vinden het dorp een inspirerende omgeving.

In het preHistorisch Dorp beleef je een dagje uit van 13.000 jaar geleden tot aan de Tachtigjarige oorlog en oerambachten.

Er is zelfs een film gemaakt met het preHistorisch Dorp als filmset. 28 juni 2019  komt de film uit. ‘t preHistorisch Dorp heeft veel  publiciteit gehad tijdens de film en op deze manier landelijke aandacht gekregen.

De heer Rennen vertelt ook de ambitieuze plannen/ontwikkelingen t.b.v. uitbreiding van de diverse activiteiten om de bezoekersaantallen te laten groeien en het preHistorisch Dorp naar een hoger plan te brengen.

-bv. Een gevarieerd publiek aantrekken, niet alleen de focus op gezinnen met kinderen. Momenteel zijn er al contacten met scholen om de oude ambachten weer in ere te herstellen.

Hij legt de naamgeving uit: preHistorisch Dorp en Eindhoven Museum, laatstgenoemde wordt alleen gebruikt bij evenementen in de stad en activiteiten.

Eindhoven Museum is in 2012 ontstaan uit een samenwerking tussen het toenmalige Historisch Openlucht Museum Eindhoven en Museum Kempenland Eindhoven. De levende geschiedenis en de reconstructies van het voormalige Historisch Openlucht Museum en de waardevolle collectie van Museum Kempenland brengen honderd generaties Eindhovenaren tot leven. Eindhoven Museum beheert twee museale collecties: de stadshistorische collectie en die van preHistorisch Dorp. Streven is dat de collectie naar de evenementen toekomt, 4 keer per jaar en er zijn ook plannen om met kleine voorstellingen van de collectie naar bejaardentehuizen, buurthuizen of scholen te gaan.

Na de fusering met Openlucht Museum Eindhoven (nu preHistorisch Dorp) in 2011 werden de 23.000 cultureel historische objecten opgeslagen in een depot. In 2015 werd de stadshistorische collectie voor het eerst na drie jaar weer zichtbaar voor het publiek. Ook in de toekomst zal Eindhoven Museum de stadshistorische collectie tentoonstellen.

De voorzitter bedankt de directeur van het preHistorisch Dorp voor zijn boeiende uiteenzetting en doet de suggestie om zelf een kijkje te nemen in een van de mooiste culturele attracties van Eindhoven.

Lees meer: https://www.prehistorischdorp.nl/nl

 

Dhr. Marc Raijmakers, projectmanager woningstichting Trudo, geeft een presentatie over het nieuwbouwproject De Bossen (kloosterlofs) op landgoed Eikenburg en de verdere toekomstplannen voor het terrein.

De gastspreker is werkzaam bij de afdeling bijzondere projecten.

Hij vertelt over de toekomst van het landgoed en geeft aan dat de visie niet is veranderd. Het herontwikkelingsplan voor het landgoed is voor de komende 50 jaar gemaakt.

 

Hij geeft uitleg bij de visie van Trudo: Samen wonen op Eikenburg.
Trudo wil op dit terrein huisvesting voor haar doelgroepen realiseren. Mensen die niet alleen de kwaliteiten van het landgoed en het bos zeer waarderen, maar die er op de een of andere manier ook aan willen bijdragen, bv activiteiten organiseren met en voor elkaar. Mensen die het als positief waarderen om in een gebied te wonen waar ook zorgfuncties en zorgbehoevenden aanwezig en zichtbaar zijn. Mensen die bereid zijn om een steentje bij te dragen aan de leefbaarheid en het onderhoud op het Landgoed.

Hierbij een korte opsomming van bouwplannen die de komende jaren worden uitgevoerd:

 • Gebouw Pannenhoef en Leemerhoef krijgen een woonbestemming, doelgroep is dezelfde als de kloosterlofts
 • Stadsakkers heeft inmiddels een plek op het landgoed, zij verbouwen groente voor de voedselbank
 • De toekomst van het landgoed is: Handhaven zorg en onderwijs op huidige niveau en uitbreiding van meer woongemeenschappen door uitbreiding sociale woningbouw/verhuur
 • Oude verlichtingspalen worden op het terrein vervangen.
 • Snelheidsbeperkende maatregelen worden waar mogelijk doorgevoerd op het landgoed. Al ervaren gebruikers van het landgoed er voor zover Sint Trudo bekend geen overlast door snelheid maar voornamelijk door foutief parkeergebruik.
 • Eventueel een zorgboerderij te starten op het landgoed
 • Er is een lopend onderzoek tbv bewegwijzering op het landgoed
 • Paviljoen Oase zal in de toekomst waarschijnlijk ook plaats geven aan zorgeenheden. Onderzoek naar uitbreiding loopt nog.
 • Geen plannen voor een wijkgebouw tbv activiteiten van wijkbewoners van Eikenburg de Roosten op het landgoed

Trudo zal zelf de financiering regelen voor eigen AED op het landgoed, bij de ingang van het zwembad. Sint Trudo heeft zich hiervoor aangesloten bij BuurtAED.nl en opdracht voor aanschaf is reeds verstrekt.

 • Nieuwe activiteit: Picknick zondag 10 juni 2018 tussen 12.00u en 17.00u.

 

De voorzitter bedankt ook de heer Raijmakers voor zijn boeiende verhaal en lees meer over het Landgoed http://www.trudo.nl/wonen/Nieuwbouw/Bossen-eikenburg

 

Voorzitter stelt de wijkagent voor. Zij introduceert zichzelf en vertelt dat zij nu twee jaar aan het werk is in onze wijken. Telefoonnummer: 0900 8844.of mailen naar  lydie.thomassen@politie.nl

Aantal inbraken is verminderd sinds de komst van Lydie Thomassen. Mailadres staat ook op de site.

 Notulen Algemene ledenvergadering 13 maart 2017

Geen opmerkingen en de aanwezige leden gaan akkoord. Notulen zijn vastgesteld.

Jaarverslag bestuur 2017 met verslagen werkgroepen en bestuursmutaties

Geen vragen en opmerkingen. Jaarverslag wordt vastgesteld.

Voorzitter geeft nog een korte toelichting bij het jaarverslag 2017.

 • Hoogtepunt: Aantal leden is nu 562, maart 2018, veel vrijwilligers en 2 nieuwe werkgroepen opgericht.
 • Wijknieuws (3 x per jaar, huis aan huis verspreid) i.p.v. Nieuwsbrief Bestuur en Nieuwsbrieven SoCo
 • Nog te ontwikkelen: structureel digitaal wijknieuws
 • Subsidieaanvraag en waarderingssubsidie dwz ondersteuning voor alle activiteiten is goedgekeurd
 • Uitbreiding speeltuin gelegen aan de Pasteurlaan
 • Vrijwilligersborrel zal plaatvinden zondag 27 mei
 • Oproep nieuwe bestuursleden om het bestuur te komen versterken
 • Nieuwe penningmeester is beschikbaar.

Jaarverslag 2017

Jan Rietdijk geeft een korte toelichting bij de werkgroepen van Eikenburg de Roosten.

Actuele werkgroepen in 2017:

 • Werkgroep Zwerfafval
 • Werkgroep Buurtpreventie
 • Werkgroep Verkeersveiligheid
 • Werkgroep Sociale Cohesie: d.w.z. Straatcoördinatoren, Jaarlijkse Burendag, Seniorendiner, Oppasclub, Sociale Cohesie, avond Breicafé, Wijksociëteit in Oase en verhuur feestmeubilair
 • Werkgroep Kruidentuin
 • Klankbordgroep Genneper Parken (deelname)

Nieuwe werkgroepen:

 • Werkgroep Heihoef
 • -Werkgroep Hartveilig Eikenburg – de Roosten
 • -Klankbordgroep P+R Genneper Parken (deelname)

 

De heer Rietdijk doet een oproep voor vrijwilligers v.w.b. het bedienen van de AED apparaten. Aanmelden kan via een lijst die op de bestuurstafel ligt of bij een van de bestuursleden.

Er zal geen fusie plaatsvinden tussen Tivoli en RPC, toevoeging van de penningmeester.

Financieel jaarverslag 2017, decharge penningmeester en bestuurszaken

Financieel Jaarverslag 2017: Penningmeester geeft een korte toelichting op het financieel jaarverslag van 2017.

De Kascontrole commissie (de heer Bakx en de heer van den Enk) gaan akkoord met de gevoerde administratie. De heer van den Enk geeft aan dat er geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd en daarna volgt de decharge van de penningmeester. De heer Bakx zal in 2019 ook lid zijn van de Kascontrole commissie. De voorzitter vraagt of er nog leden zijn die interesse hebben om als Kascontrole commissielid zitting te nemen in de Kascontrole commissie 2018. De kascommissie voor 2018 wordt gevormd door de heer Bakx en de heer G. van den Enk.

Begroting van 2017 wordt goedgekeurd.

 •  Een vraag vanuit de zaal: Wat is een werkgroep en een themagroep. Werkgroepen acteren onder de vlag van het bestuur. Themagroepen zijn afhankelijk van subsidie aanvragen via het bestuur.
 • Gaat de vergadering akkoord v.w.b. aanschaf AED. Ja zeggen de aanwezige leden.
 • Vraag; of het Bestuur geld wil en kan reserveren voor een wijkgebouw tbv buurtbewoners. Nee is niet mogelijk volgens een van de bestuursleden.
 • De themagroepen hebben geen subsidie aangevraagd voor 2018. Wordt bevestigd door de penningmeester.

 

Aftredend en niet herkiesbaar:

 • Helmy Koster, secretaris
 • Tom van Doorne, ledenadministratie en penningmeester
 • Jan Rietdijk, contactpersoon werkgroepen
 • Pieter van Leeuwen, webmaster

 

Voorzitter bedankt alle aftredende leden. Zij ontvangen een cadeaubon en een boeket bloemen.

Petry Bell, penningmeester 2018 stelt zich voor aan de ALV. Applaus voor de nieuwe penningmeester. ALV gaat akkoord met de voorgedragen penningmeester/ledenadministratie

Rondvraag;
 • In Schutterbosch is een goed alternatief beschikbaar voor een wijkcafé.
 • 30 maart en 20 april zijn er activiteiten voor leden van de vereniging in Oase.
 • Verzoek vanuit enkele leden: kunnen we niet overstappen naar een andere bank, liefst geen ING meer.
 • Complimenten voor de nieuwsbrief,
 • Oproep voor collectanten, er is een tekort aan collectanten van het reuma fonds, vooral in de Schrijversbuurt.
 • Oude toegangspoort van Animali wordt een kantoor behorend bij woning aan de Speckenlaan en heeft geen functie voor de wijk

 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezige leden en gastsprekers. Om 22.04 worden de aanwezigen uitgenodigd voor een drankje aan de bar.