Notulen ALV Maart 2017 en Jaarverslag 2016

Notulen Algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Eikenburg- de Roosten.
13 maart 2017 bij COVS De Stip te Eindhoven.
pdf versie notulen ALV 2017
Aantal aanwezigen: 77
Afmeldingen: 12

 1. Familie Vermolen
 2. Familie Cuijpers
 3. Mevr. Weijers
 4. De heer Jetten
 5. Carlijn Bouten
 6. Frank Baaijens
 7. De heer van Eijck
 8. Guido Theunissen en Marianne Theunissen
 9. Jeroen de Haan
 10. Familie Leurs
 11. St. Annaklooster, Liliane Hanssen
 12. St. Annaklooster, Marleen Montanus

Opening en welkom door voorzitter

De gastsprekers worden voorgesteld. De heer R. Rijnen, de heer T. Langenberg en de heer Mooren.
Speciaal welkom voor Politie Eindhoven Zuid, de buurtbrigadier Lydie Thomassen, Henri Verbruggen is de Gebiedscoördinator in Stadsdelen Gestel, Stratum & Strijp van de Gemeente Eindhoven en de wethouder Torunoglu.
De wethouder is 15 minuten verlaat en de voorzitter besluit om agendapunt: ‘Nieuwe mogelijkheden Website Eikenburg-de Roosten’  naar voren te halen.

Presentatie nieuwe mogelijkheden website Eikenburg-de Roosten.

De webmaster legt de website van de vereniging uit. Mooie foto’s t.b.v. Eikenburg -De Roosten website zijn van harte welkom. De tabbladen van de website met bijbehorende informatie worden toegelicht. Wijkbewoners die ingeschreven staan op de website kunnen zelf berichten plaatsen en activiteiten op de agenda plaatsen. De webmaster kan mensen weigeren of berichten verwijderen.
Leden kunnen hun eigen berichten bewerken. Iedereen kan op berichten reageren. Indien er vragen zijn dan kunnen de leden contact opnemen met bestuurslid Pieter van Leeuwen.

Toelichting burgerparticipatie door wethouder Torunoglu. (PresentatiewethouderTorunoglu). Hij houdt een verhaal over de Gemeente Eindhoven, de inwoners en het overheidsparticipatieproject. Het project heet: Maak ‘t Mee ® .
De bedoeling van dit project is:

 • Bevorderen de participatie, co-creatie en samenspraak met inwoners;
 • Faciliteren inwoners die iets voor elkaar willen krijgen in hun wijk of buurt;
 • Creëren meer ruimte voor inwoners om mee te denken en te ontwerpen bij ruimtelijke ingrepen in hun buurt of wijk;
 • Inwoners- en overheidsparticipatie maakt deel uit van het gemeentelijk DNA.

De gemeente doet alles in samenspraak en onderzoekt gaandeweg welke regels of muren geslecht moeten worden.
Hoe doet de Gemeente dat?

 • Visie vorming met de stad, bijvoorbeeld de Woonvisie.
 • Buurtvragen ophalen door gebiedsgericht werken.
 • Ontwikkelen van nieuwe vormen van cliënten-participatie.
 • Ontwikkelen van nieuwe werkwijzen zoals een Routeplanner Bewonersinitiatieven en de Richtlijn Samenspraak voor projectontwikkelaars.

Enkele jaren geleden werden vanuit de Gemeente de burgers alleen maar geïnformeerd. Vanaf 2006 is de Gemeente meer informatie gaan ophalen bij de burgers en de aanwezige denkkracht van de burgers werd gehonoreerd. In 2010 is het gemeentelijke programma v.w.b. burgerparticipatie gewijzigd en de verordening is aangepast. In de crisistijd is de rol van de overheid veranderd. De wethouder bestempelt Eindhoven als een krachtige stad waar het gezamenlijke belang voorop staat. Gemeente Eindhoven doet vrij veel in samenspraak met de burgers ondanks de tegengestelde belangen.

Wat betekent samenspraak bij de Gemeente Eindhoven:

Een werkwijze waarbij gemeente, burgers en andere belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken, zodat alle perspectieven gehoord worden. En invloed nog mogelijk is.
Doel is om samen gemeentelijk beleid te ontwikkelen voordat het gemeentebestuur een definitief besluit neemt.
Ook gaat de gemeente periodiek met alle wijken in gesprek en de daarbij behorende bewonersverenigingen.
Lees meer over het verhaal van de wethouder op onze website en digitaal platform: www.040GoedBezig.nl
Website Maak ’t Mee®: www.eindhoven.nl/inwonersparticipatie
Vraag lid van bewonersvereniging; “Waarom worden de groenbakken nog maar een keer per maand geleegd”. Antwoord wethouder: “Dit zal ik voor u uitzoeken”. NB dit is alleen in de winter zo!

Verrassing
De wethouder biedt bewonersvereniging Eikenburg-De Roosten een cheque aan met een waarderingssubsidie van 1000 euro voor de inzet van onze bewonersvereniging, in het bijzonder voor de SoCo activiteiten en de aanleg van de speeltuin aan de Pasteurlaan.
De voorzitter bedankt hem en Henri Verbruggen die ons heeft voorgedragen hiervoor. Zij stelt voor dat de bestemming voor het bedrag wordt besproken/bepaald d.w.z. de SoCo werkgroep en de Speeltuin werkgroep. Hiermee gaat de ALV akkoord.

Toelichting “Eindhoven Welstandvrij?”
door dhr. Ronald Rijnen (strategisch adviseur stadsontwikkeling) en dhr. Ton Langenberg (als secretaris welstandcommissie). Mogelijkheid om vragen te stellen aan de aanwezige heer Mooren als deelnemer aan de welstandsproef in Schuttersbosch.
Gastspreker Langenberg houdt een boeiende presentatie afgewisseld met foto’s uit Eikenburg, hoe het is geregeld met de welstand in onze beide wijken? (PresentatieTonLangenberg)
Er volgt een uiteenzetting over de taken van de Commissie ruimtelijke kwaliteit. In de Roosten zijn geen gebiedscriteria v.w.b. Welstand.
De welstandscriteria voor Eikenburg zijn vastgesteld door de Raad.
Vanaf 2010 is er in Eindhoven en ook in Eikenburg veel vergunningsvrij gemaakt. Aanbouw achtergevels zijn vergunningsvrij. Schilderen kun je niet aanmerken als bouwen. Zonnepanelen zijn ook vergunningsvrij.
De heer Langenberg zal de presentatie van de heer Rijnen bespreken.
De presentatie gaat over de Inhoud van Modern Welstandsbeleid. Je kunt de metafoor maken met een IKEA kast.
De hoofdstructuur staat en blijft bij de Commissie Welstand en de overige structuren zijn vrij te vullen.
Het proces ziet er als volgt uit:

 1. Raadsbesluit
 2. Er gebeurt nog niets
 3. Initiatief (voor een gebied) komt binnen
 4. Weging door College en besluitvorming
 5. In dát gebied gaat nieuwe procedure gelden
 6. Raad wordt geïnformeerd
 7. Procedure 3-4-5-6 herhaalt zich voor andere gebieden

Vraag van lid: “Wat moet de burger doen indien hij/zij wil verbouwen?”: Antwoord van de heer Langenberg: Welstandscommissie komt op dat moment in beeld indien je niet vergunningsvrij bouwt.
Men dient naar het loket Omgevingseisen te gaan en de ambtenaren benaderen indien er plannen zijn om de woning te verbouwen.
Handhaving blijkt een zwak punt. De gemeente heeft een prioriteitenmatrix. Welstand heeft het minst aantal punten.
Vraag van een lid met betrekking tot parkeerproblemen in de straten van Eikenburg: dit is geen taak van de Commissie Welstand en zij kunnen geen oplossing bieden.
Lees meer op de site:https://www.eindhoven.nl/inwonersplein/bouwen-wonen/welstand/Algemene-informatie-Welstand.htm
Vraag lid van de vereniging: “Het Voetbalveld in de Roosten en de bestemming daarvan”. Advies van de gastspreker: “Neem contact op met de wethouder”.

Peiling mening aanwezigen m.b.t. welstand in eigen beheer/deelname pilot. Verhaal van Jaap Krantz.
De heer Krantz houdt een informatief verhaal over welstand. (PresentatieJaapKrantz)
Hij geeft tekst en uitleg bij de Raadsvoorstel Modern welstandsbeleid d.d. 16 juni 2015
De nadruk ligt bij deze modernisering op de gebiedsgerichte aanpak en de eigen verantwoordelijkheid voor burgers voor de eigen woonomgeving.
In het Raadsvoorstel is gezocht naar een combinatie van de verantwoordelijkheid:

 • voor het algemeen belang (collectieve ruimten en cultuurhistorische waarden) → overheid
 • voor de eigen woon- en werkomgeving → de bewoners

Er zijn globaal gezien drie opties m.b.t. welstand maar ook tussenoplossingen zijn mogelijk:

 • Welstandsvrij
 • Welstandsregie door de buurt
 • Welstand door de gemeente

Na een peiling kiezen de aanwezige leden van zowel de wijk Eikenburg als van wijk de Roosten voor welstand door de gemeente geregeld. Geen animo voor welstandsvrij Eikenburg en geen interesse bij de aanwezig leden voor welstandsregie door de buurtbewoners van Eikenburg.
Toelichting van de heer Moonen, woonachtig in Schuttersbosch, hij heeft samen met de bewoners gekozen voor welstandsregie door de buurt.
De bewoners van deze wijk hebben een enquête ingevuld en daarna is op basis van de gegeven input een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Een werkgroep is hier geruime tijd intensief mee bezig geweest en hebben zich professioneel laten begeleiden. Dit is bekostigd door woningcoöperatie Woonbedrijf.
De heer Mooren geeft aan dat de burgers handhavingsverzoeken kunnen aanvragen bij de gemeente. De bewoners van Schuttersbosch zijn altijd goed en transparant geïnformeerd gedurende dit proces.

Notulen Algemene ledenvergadering 14 maart 2016
Geen opmerkingen en de aanwezige leden gaan akkoord.

Jaarverslag bestuur 2016 met verslagen werkgroepen en bestuursmutaties
Geen vragen en opmerkingen. Jaarverslag wordt vastgesteld.

Financieel jaarverslag 2016, decharge penningmeester en bestuurszaken
Financieel Jaarverslag 2016: Penningmeester geeft een korte toelichting op het financieel jaarverslag van 2016.
De Kascontrole commissie (Mw. Stolte en de heer Bakx) gaan akkoord met de gevoerde administratie. Mw. Stolte geeft aan dat er geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd en daarna volgt de decharge van de penningmeester. De heer Bakx zal in 2017 ook lid zijn van de Kascontrole commissie. Mevrouw Stolte treedt af. De voorzitter vraagt of er nog leden zijn die interesse hebben om als Kascontrole commissielid zitting te nemen in de Kascontrole commissie 2017. De heer G. van den Enk heeft interesse. De kascontrolecommissie voor 2017 wordt gevormd door de heer Bakx en de heer G. van den Enk.
Begroting van 2017 wordt goedgekeurd.

Aftredend en herkiesbaar voor drie jaar:
Helmy Koster, secretaris.
Aanwezige leden gaan onder luid gejuich en applaus akkoord met de benoeming van drie jaar voor de secretaris.

Toelichting start wijksociëteit;
Mevr. Mariette Roozeveldt geeft uitleg over de activiteiten die gaan plaatsvinden in wijk sociëteit Oase. Er is een huis aan huis nieuwsbrief verspreid met het programma voor de komende vier weken. 31 maart – 7 april – 28 april en 26 mei.  De beheerder van de Oase sociëteit, Patrick van Dijk, stelt zich voor.
Mevr. Roozeveldt doet een oproep voor twee gastheren of gastvrouwen die afwisselend de vrijdagochtend bijeenkomsten mede tot een succes willen maken.
Martien Scheffers en Barbara Hoens van de werkgroep Buurtpreventie ontvangen een fles wijn en worden bedankt voor de jarenlange inzet t.b.v. de werkgroep.
Jac. Arts actief lid van de werkgroep lantaarnpalen en verkeersveiligheid ontvangt ook een fles wijn.
Ook Mirelva Drost ontvangt een fles wijn voor haar inzet als beheerder van de aangeschafte materialen (tenten, tafels, banken e.d.) in 2016.

Rondvraag;

 • Oproep van de voorzitter voor het werven van nieuwe bestuursleden. In maart 2018 treden een aantal bestuursleden terug i.v.m. het verlopen van de termijn.
 • Er komt een verzoek van een van de leden aan het bestuur of volgend jaar de ALV op dinsdag of woensdag of donderdag kan plaatsvinden.  Niet altijd op maandag. Bestuur zal daar volgend jaar rekening mee houden met de keuze van de dag.
 • Mirelva Drost geeft een korte toelichting vwb activiteiten op Koningsdag dd. 27/4/2017. Dit jaar is er ook een middagprogramma en een Koningsdag afsluiting met BBQ. Binnenkort zal de Koningsdag werkgroep een oproep doen voor het werven van vrijwilligers.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezige leden en gastsprekers. Om 22.15 worden de aanwezigen uitgenodigd voor een drankje aan de bar.

Jaarverslag Bewonersvereniging Eikenburg De Roosten 2016

Bestuurszaken
In 2016 is het bestuur zeven keer formeel bijeen geweest. Daarnaast werd er regelmatig op andere wijze overlegd. Agendapunten waren onder andere:

 • Bespreking met werkgroep buurtpreventie en kennismaking met de nieuwe wijkagent
 • Informatie vanuit de werkgroepen o.a. verkeersveiligheid, zwerfvuil, sociale cohesie
 • Presentatie nieuwe logo door Martin Bobbink
 • Ontwikkeling van de website
 • Thema Kruidentuin is werkgroep geworden (onder vlag van de vereniging)
 • Eikenburg welstandvrij?
 • Archief van de vereniging
 • Opslag en beheer tenten en tafels (gekocht van de subsidie)
 • Op weg naar gebiedsprogramma met Bewonersplatform Stratum
 • Klankbordgroep Genneper parken, waaronder masterplan en ontwikkelingen zwembad, Vrienden Levend erfgoed Gennep
 • Vrijwilligersverzekering gemeente Eindhoven
 • Bestemmingsplan Stratum buiten de ring
 • Opening speeltuin
 • Subsidieaanvraag gemeente Eindhoven
 • Samenwerking met Stichting Sint Annaklooster
 • Onderlinge verwachtingen en communicatie
 • Financiën

Mutaties.
Op de ALV op 14 maart zijn de nieuwe bestuursleden Lisette Thijssen en Dominique den Brok (voorzitter) benoemd en is afscheid genomen van Guido Theunissen (voorzitter) en Johan Gielen. Pieter van Leeuwen is herbenoemd. De wijzigingen zijn gemeld bij de Kamer van Koophandel.

Vrijwilligers
Bij bewonersvereniging Eikenburg de Roosten zijn meer dan 100 vrijwilligers actief. Toch zijn we nog steeds op zoek naar mensen die zich in willen zetten om onze buurt nog aantrekkelijker te maken. Hebt u belangstelling voor een bepaald onderwerp of bepaalde werkgroep: laat het ons weten! U bent van harte welkom!

Subsidie
Het aanvragen van subsidie voor activiteiten in straten en wijken kon voor 2016 alleen door een rechtspersoon (bijvoorbeeld een vereniging of stichting). Het bestuur heeft aangeboden dit ook te willen doen voor activiteiten in onze wijk die niet direct onder de vlag van de bewonersvereniging vallen maar wel een beroep doen op (co)financiering (bijvoorbeeld organisatie Koningsdag).

Vanuit de werkgroepen
Werkgroep Animali
Oplevering acht woningen eind 2016, volgende vier te verwachten medio 2017. Het poortgebouw wordt ook opgeknapt.

Buurtpreventie
In mei 2016 is onze vaste wijkagent Frans van der Aa met pensioen gegaan. Hij is opgevolgd door Lydie Thomassen. Voorts hebben zich eind 2016 twee nieuwe kandidaten, Cor Boekema uit de Roosten en Joep van Hoorn uit het Florapark, gemeld om de zeer ervaren werkgroep leden Martien Scheffers en Barbara Hoens te gaan vervangen. Overdacht zal eind januari 2016 plaatsvinden.

Werkgroep Kruidentuin
De bordjes in de kruidentuin zijn vernieuwd. De leden van de werkgroep zorgen dat alles groeit en bloeit en dat u de kruiden kunt plukken voor eigen gebruik.

Werkgroep Sociale cohesie
De werkgroep sociale cohesie was in 2016 naarstig op zoek naar nieuwe leden om nog beter de leefbaarheid in onze wijk voor jong en oud te vergroten.
Er is een dekkend netwerk van straatcontactpersonen die dat ieder op eigen wijze in hun eigen straat vormgeven. In 2016 is er een mantelzorgondersteuners-groep ingericht met al een geslaagde match.
De oppasclub en het seniorendiner hebben wederom een succesvol jaar gekend. Ook de Burendag met jeu-de-boules wedstrijd bracht veel gezelligheid en is bezocht door meer dan 125 buurtgenoten. Op de burendag is gestart met het maken van boekenkastjes (mini-bieb) waarvan er al een drietal in onze wijk staan.
Er is een opzet gemaakt om samen met St Annaklooster op structurele basis wijk-activiteiten te gaan organiseren. Dit is op de jaarlijkse sociale cohesie avond nader verkend met wijkbewoners. Op deze avond stond het thema ‘Zorg, Buren en vrijwilligerswerk’ centraal.

Werkgroep Verkeersveiligheid

 • In overleg met gebiedscoördinator zijn bij de oversteek van Pasteurlaan naar Landsteinerlaan borden geplaatst en zgn. bliksemflitsen op de rijweg aangebracht om automobilisten op de Roostenlaan te wijzen op overstekende fietsers/voetgangers.
 • De verkeersmaatjes zijn verspreid onder enkele bewoners daar waar kinderen op de straat spelen. Daarbij is uitdrukkelijk gemeld dat de verkeersmaatjes eigendom blijven van de wijkvereniging en de bewoners daar tijdelijk zorg voor dragen. Wanneer de maatjes niet meer nodig zijn, bijv. omdat de kinderen niet meer op straat spelen, deze teruggegeven worden aan de contactpersoon verkeersveiligheid.
 • De 30km spandoeken zijn weer gebruikt aan het begin van het nieuwe schooljaar.
 • Er zijn in begin december in de Pasteurlaan en de Vesaliuslaan SID’s geplaatst (kastjes die aangeven hoe hard je rijdt) voorzien van een smiley. Hierdoor werd het rijgedrag in positieve zin beïnvloed. Over het algemeen werd er op de Vesaliuslaan te hard gereden en op de Pasteurlaan hield men zich redelijk aan de snelheid.
 • Er is blijvend overleg met de gebiedscoördinator voor Stratum al dan niet vergezeld door een verkeersdeskundige. In 2016 zijn de volgende punten aan de orde geweest:
 1. Kruising Floralaan-West en Florapark (2x aan de orde geweest en ter plekke bekeken met verkeersdeskundige, geen wijzigingen).
 2. Fietsverkeer Roostenlaan. Verbodsorden voor fietsers geplaatst op de rijweg om deze naar het naastgelegen fietspad te krijgen.
 3. Kruisingen Vesaliuslaan en Pasteurlaan met Roostenlaan. Bestaande markeringen worden vernieuwd.
 4. Kruisingen Schweitzerlaan met Marie Curielaan zijn gelijkvloers gemaakt zodat de algemene regel in een 30 km zone “alle verkeer van rechts heeft voorrang” duidelijker wordt.
 5. Kruisingen Schweitzerlaan met Landsteinerlaan (of Roostenlaan) en Sassenlaan worden zeer waarschijnlijk voorzien van verhogingen om de snelheid af te remmen.
 6. Op de Schweitzerlaan richting Fleminglaan worden heel misschien parkeervakken op het wegdek aangebracht om de rijweg optisch smaller te maken en daardoor de snelheid er te verminderen.

Werkgroep Zwerfvuil
Het jaar 2016 is uitermate triest geëindigd. Op 18 december is Hein Boekema, werker van het eerste uur, door een noodlottig ongeluk overleden. Zijn inzet en motivatie was een voorbeeld voor ons allen, we zullen hem node missen.
In oktober konden we een nieuw lid verwelkomen, Ad Jansen, zodat het totaal aantal leden op 15 bleef.
Op 6 oktober was er een bijeenkomst op het Joriscollege, waar een aantal maatregelen door de conciërge werd medegedeeld. Zo mogen de leerlingen in de pauze het schoolterrein niet verlaten. Of deze maatregelen zullen werken valt vooralsnog te bezien. De beheerder van het AH-filiaal aan de Roostenlaan was ook aanwezig en zegde toe ervoor te zorgen dat de omgeving van dat filiaal schoongehouden zal worden.
Voor het seniorendiner is een bedrag van € 199,40 uit de ‘zwerfvuilpot’ ter beschikking gesteld.
De firma Ploegmakers heeft ook dit jaar weer volop ondersteuning geboden.
Er zijn 10 opruimacties gehouden en de ‘buit’ bestond uit 120 huisvuilzakken alsmede diverse attributen (fietsbanden, kentekenplaten, reclamemateriaal).
Aan de leuze “veeg je eigen straatje schoon” wordt nog steeds (te) weinig gehoor gegeven.

Klankbordgroep Gennerparken
Bewonersvereniging Eikenburg- De Roosten is een van de vele organisaties die betrokken zijn bij het behoud van Genneperparken als groen en uniek recreatiegebied. In 2016 is onder andere gesproken over:

 • Nieuwe invulling zwembad De Tongelreep
 • Vervolg haalbaarheidsonderzoek Park&Ride
 • Grote evenementen
 • Geluidsoverlast, parkeeroverlast en verkeersveiligheid
 • Masterplan Genneperparken
  De verslagen van de bijeenkomsten vindt u op de website.

Ontwikkelingen landgoed Eikenburg
De verbouwing van het kloostercomplex is in volle gang. In het voorjaar verwachten we de eerste nieuwe bewoners welkom te kunnen heten binnen onze bewonersvereniging.

Speelveld Pasteurlaan-Van Swietenlaan
In 2016 heeft het speelveld dankzij een aantal energieke wijkbewoners opnieuw ingericht. Burgemeester Van Gijzel heeft de speeltuin formeel geopend omdat dit zo’n bijzonder buurtinitiatief was: van ontwerp tot uitvoering: aan alles is meegewerkt!

Ontwikkelingen website in 2016.
Ook dit jaar is er weer volop geïnvesteerd in de website. Geen grote en grootste dingen, maar veel kleine verbeteringen. De manier waarop berichten worden geplaatst is veranderd, de ‘clubje’ functie is verbeterd op diverse kleine punten, je kunt nu documenten plaatsen in je clubje, en je kunt berichten sturen aan de geregistreerde leden van de site.  De belangrijkste functies van de site zijn:

 • Blog functie, het nieuws in onze wijk
 • Verenigingsfunctie: relevante informatie over onze vereniging en wijk
 • Vraag en aanbod bij elkaar brengen: onze eigen marktplaats! Ontdek de verschillende categorieën
 • Word lid een van onze buurt-groepjes, dan kun je dit gebruiken voor de onderlinge communicatie
 • Agenda: wat is er te doen de komende tijd? Informeer elkaar! (Deze functie gaan we nog verbeteren.)

NB. Mocht u moeite hebben met inloggen op de website meldt dit dan aan de webmaster Pieter van Leeuwen: webmaster@eikenburg-deroosten.nl

NBB: de pdf versie van dit jaarverslag 2016