Nieuwsbrief 2016

Nieuwsbrief, vereniging en lidmaatschap
Deze nieuwsbrief wordt eens per jaar verspreid over alle adressen van de wijken Eikenburg en de Roosten. Leden ontvangen daarnaast regelmatig informatie over hoe het bestuur en de werkgroepen zich inzetten voor de leefbaarheid van onze woonomgeving. Bovendien bent u als lid welkom op de Algemene Ledenvergadering waar jaarlijks ongeveer 100 leden samenkomen voor een informatieve en geanimeerde avond. Wij, als bestuur, streven ernaar dat alle bewoners lid worden van de vereniging, temeer daar de gemeente steeds meer verantwoordelijkheid wil neerleggen bij burgers en ons vraagt naar de mening van de bewoners. Het belang van ledencontact, e-mailverkeer en inzicht in draagvlak onder bewoners wordt steeds belangrijker en vooral dat laatste komt steeds vaker voor. Wilt u dus op de hoogte blijven van kansen en bedreigingen en wilt u uw stem laten horen, meld u dan aan als lid (indien u nog geen lid bent) via website of door insturen van het formulier dat u aan het einde van deze nieuwsbrief vindt.

DUS: BENT U NOG GEEN LID? VOOR € 5 PER JAAR STEUNT U DE VERENIGING
Kijk hiervoor op http://eikenburg-deroosten.nl/lidmaatschap-vereniging/
Animali
De projectontwikkelaar hoopt de eerste acht woningen op te leveren voor de kerstdagen. Voor de bouw van de overige 4 (verkochte) woningen staat men inmiddels in de startblokken; oplevering daarvan staat gepland voor half 2017. Daarnaast zal binnenkort worden gestart met het opknappen van het poortgebouw.

Werkgroep Buurtpreventie
In mei 2016 is onze vaste buurtbrigadier Frans van der Aa van de politie met pensioen gegaan en heeft afscheid genomen van onze buurt. Hij is opgevolgd door Lydie Thomassen.
Ook de vaste bezetters van de Werkgroep Buurtpreventie, Barbara Hoens en Martien Scheffers, hebben te kennen geven te willen stoppen na meer dan 10 jaar dit werk met veel enthousiasme en inzet te hebben gedaan. Het bestuur van de Bewonersvereniging hecht er grote waarde aan dat de Werkgroep Buurtpreventie blijft bestaan in zijn huidige vorm en opzet en we zijn daarom op zoek naar opvolgers voor Barbara en Martien.
Nog even ter toelichting: In het verre verleden (meer dan 10 jaar geleden) had de Werkgroep een veel grotere omvang met vrijwel in iedere straat van de wijk een buurtpreventie contactpersoon. Door de verbeterde communicatiemiddelen, zoals internet en e-mail, zijn deze contactpersonen per straat verdwenen en heeft de Werkgroep Buurtpreventie naar tevredenheid gefunctioneerd met 2 leden: één contactpersoon uit de Roosten en één uit Eikenburg. De voornaamste taak van beide was en is het onderhouden van een regelmatig contact met de politie (de buurtbrigadier) en het op de website plaatsen van de laatste nieuwtjes aangaande de buurtpreventie. Hoewel de buurtbrigadier ook zelf berichten op onze website kon plaatsen was het toch ook voornamelijk te danken aan de inzet van Martien en Barbara dat de website regelmatig van buurtpreventie nieuws werd voorzien.
Kandidaten voor de Werkgroep Buurtpreventie kunnen zich aanmelden bij het bestuur. De contactpersoon hiervoor is Jan Rietdijk (j.a.rietdijk@kpnplanet.nl).

Werkgroep Kruidentuin
De groep vrijwilligers (17) heeft weer veel plezier beleefd aan het werken in de kruidentuin en aan de kruiden. Natuurlijk heeft u ook genoten van de kruiden in uw gerechten en in uw kopje thee. De bordjes in de kruidentuin zijn vernieuwd, met op ieder bordje het nieuwe logo van de vereniging en in het kort vermeld wat u met de kruiden kunt doen. In oktober gaat de kruidentuin tot maart met winterslaap.

Werkgroep Sociale Cohesie
De werkgroep stimuleert en ondersteunt activiteiten van binnen en buiten de werkgroep om de leefbaarheid in de wijk te verhogen, samen dingen te doen, elkaar te kennen en gekend te worden, elkaar te helpen, zorg te hebben voor elkaar en interactief digitaal deelnemer te zijn. Wij willen iedereen graag betrekken bij de straat, buurt en wijk en stimuleren om zich actief op te stellen. Hiervoor brengen wij ieder kwartaal een Nieuwsbrief Sociale Cohesie uit, waarin wij ingaan op nieuwe en bestaande initiatieven. Bijzonder is dat de wijk anno 2016 een dekkend netwerk van Straatcontactpersonen heeft. Bekend in de straat en ondersteunend in de wijk. Op dit moment heeft bijna iedere straat één of meerdere Straatcontactpersonen: in totaal ruim 35 Straatcontactpersonen.
Een nieuw initiatief kwam tot stand: Mantelzorg Ondersteunersgroep met het doel binnen onze wijk de mantelzorgers te ondersteunen. Wanneer een mantelzorger het wenst nemen zij hun taak voor een paar uur of een dagdeel over.
Het Speelveld aan de van Swietenlaan heeft een metamorfose ondergaan. Uitdagend spelen voor kinderen, ruimte om elkaar te ontmoeten en een balletje te trappen.
Het Seniorendiner, dat iedere zes weken wordt verzorgd door de eigen kookbrigade, is een geweldig succes.
Op de Burendag waren ruim 125 bewoners aanwezig met wederom de strijd om de Grand Prix Des Rues door straat – boules – teams.
Het idee is gaan ontstaan om verspreid in straten boekenstalletjes neer te zetten. Op burendag werden 5 boekenkasjes geverfd.
Gegeven het enthousiasme van bewoners zullen er meer volgen. In komende Nieuwsbrieven meer daarover, zodat u een boekenwandeling kunt maken in de wijk. Foto’s hiervan zijn te vinden op de website.

Wij willen u graag wijzen op de Nieuwsbrief Sociale Cohesie, die eind oktober wordt verspreid, waarin wij u uitnodigen voor de jaarlijkse Sociale Cohesieavond op maandag 14 november. Locatie: Oase op het landgoed Eikenburg, met als thema: “Zorg – Buren – Vrijwilligerswerk”.
Wij bedanken alle mensen die zich inzetten voor de wijk. Sociale Cohesie is een begrip geworden.

Werkgroep Verkeersveiligheid
In overleg met gebiedscoördinator zijn bij de oversteek van de Pasteurlaan naar de Landsteinerlaan borden geplaatst en zgn. bliksemflitsen op de rijweg aangebracht om automobilisten op de Roostenlaan te wijzen op overstekende fietsers en voetgangers.
De recent aangeschafte ‘verkeersmaatjes’ zijn verspreid onder enkele bewoners daar waar kinderen op de straat spelen. Daarbij is uitdrukkelijk gemeld dat de verkeersmaatjes eigendom blijven van de Bewonersvereniging en de bewoners daar tijdelijk zorg voor dragen. Wanneer de maatjes niet meer nodig zijn, bijv. omdat de kinderen niet meer op straat spelen, moeten deze teruggegeven worden aan de contactpersoon verkeersveiligheid.
Er is een verschil van mening met het beheer Genneper Parken over het al dan niet inzetten van zgn. omzwaaiers (afsluiten met hekken onder begeleiding van verkeersregelaars) bij de ventweg t.h.v. Oriëntal Greenhouse bij grote evenementen. Overleg daarover is gaande.
De 30km spandoeken zijn weer gebruikt aan het begin van het nieuwe schooljaar.
Er wordt op korte termijn met de gemeente overleg gevoerd over onveilige situaties in de wijk (Roostenlaan, Floralaan-west t.h.v. Florapark, Achterbeekseweg) en het tijdelijk plaatsen van SID’s (kastjes die aangeven hoe hard je rijdt) al dan niet voorzien van een smiley.

Met name in de Pasteurlaan, Vesaliuslaan en ring Landsteinerlaan wordt soms véél te hard gereden!

Werkgroep Zwerfvuil
Onlangs zijn er weer besprekingen geweest met de leiding van het Sint-Joriscollege, naar aanleiding van een brief waarin onze grieven naar voren zijn gebracht over de regelmatige vervuiling van met name de Roostenlaan. De schoolleiding zegde toe dat er (nog) meer maatregelen getroffen gaan worden.
Dit heeft ertoe geleid dat de Werkgroep Zwerfvuil op 6 oktober 2016 voor een bijeenkomst op de school werd uitgenodigd met koffie en gebak. De genomen maatregelen werden toegelicht en alles wijst op een gunstige start. Op de bijeenkomst waren ook aanwezig de gebiedscoördinator van de gemeente Eindhoven, de bedrijfsleider van Albert Heijn (Roostenlaan) en medewerkers van de firma Ploegmakers, de onderaannemer van de gemeente Eindhoven. Een van de maatregelen is dat de leerlingen het schoolterrein niet mogen verlaten tijdens de pauze. De bedrijfsleider van Albert Heijn heeft toegezegd dat de omgeving van zijn winkel schoongehouden zal worden.
Eindelijk kon weer eens een beroep gedaan worden op de ‘zwervuilpot’ voor sociale projecten. Er is een bedrag van € 200 geschonken aan de Werkgroep Sociale Cohesie voor attributen ten behoeve van het seniorenetentje.
Voor een overzicht van alle opruimacties in 2016, wordt verwezen naar het jaarverslag dat weer in april 2017 voor de ALV zal verschijnen.

Klankbordgroep Genneperparken
Onze Bewonersvereniging is een van de bijna 40 organisaties die gezamenlijk de Klankbordgroep Genneperparken vormen. Deze klankbordgroep heeft hoofdzakelijk als doel het behoud van Genneperparken als groen en uniek recreatiegebied en is een adviesorgaan aan het College van B&W. De klankbordgroep komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar op de donderdagavond.
Daarbij kan het van belang zijn om als Bewonersvereniging net wat eerder te horen wat de plannen zijn voor het gebied en of ze van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid van onze wijk.
In de afgelopen periode zijn in de Klankbordgroep de volgende punten aan de orde geweest die een directe relatie hebben met onze wijk:

  • Nieuwe invulling zwembad de Tongelreep
  • Vervolg haalbaarheidsonderzoek park&ride optie Genneperparken
  • Stand van zaken en kalender grote(-re)   evenementen
  • Parkeeroverlast en verkeersveiligheid a.g.v.  evenementen
  • Meldingen geluidsoverlast evenementen.

Daarnaast worden we in de Klankbordgroep op de hoogte gehouden van de algemene ontwikkelingen in de Genneperparken. U kunt hierbij denken aan zaken als de uitbreiding van De Genneperhoeve, de toekomst van de Graanschuur (voormalig Milieu Educatie Centrum) en de oplevering van de nieuwe hockeyaccommodatie van Oranje-Rood.
U kunt de verslagen bij de bijeenkomsten terugvinden op onze website. Ook treft u daar een link aan naar de website van Genneperparken. Heeft u vragen of suggesties, neem dan contact op met Lisette Thijssen van het bestuur (thijssel@xs4all.nl).

Ontwikkelingen landgoed Eikenburg
Op de Algemene ledenvergadering in maart heeft woningstichting Trudo een boeiende presentatie gegeven over het Landgoed Eikenburg en de toekomstplannen voor het landgoed.
De Broeders van Liefde Nederland en woningstichting Trudo hebben een gezamenlijke visie hebben ontwikkeld voor de toekomst van landgoed Eikenburg. Trudo heeft het terrein van zo’n 30 hectare met de verschillende gebouwen inmiddels in erfpacht. De Broeders blijven daarmee wel eigenaar van het terrein, maar Trudo neemt alle opstallen over en neemt de leiding bij het realiseren van de herontwikkeling. Rondom het hoofdgebouw, het klooster, liggen een aantal paviljoens waarin verschillende huurders zijn gehuisvest. Het landgoed is opengesteld voor wandelaars.

Ontwikkeling Kloosterlofts in het klooster en huurdersselectie:

Trudo heeft inmiddels de bouwvergunning voor de herontwikkeling van het kloostercomplex binnen. Gepland is dit najaar te starten met de verbouwing. Naar aanleiding van de vele interesse in het wonen in de Kloosterlofts en het idee van een gemeenschap op Eikenburg heeft Trudo recentelijk een eerste informatieavond gehouden met geïnteresseerden. Daarbij ging het over de ontwikkeling van de lofts en hoe een dergelijke gemeenschap er uit zou kunnen zien. De geïnteresseerden is gevraagd om een motivatie te sturen met daarin aangegeven hoe zij denken over het wonen op Eikenburg en wat hun bijdrage aan de gemeenschap zou kunnen zijn.
Op korte termijn vindt met deze mensen een vervolgbijeenkomst plaats. Tijdens die bijeenkomst wil Trudo de geïnteresseerden bijpraten over de ontwikkelingen en graag verder ingaan op hun mogelijke bijdrage aan het leven op Eikenburg. Wilt u meer informatie over het plan dan kan dat. Trudo verstuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief met een update. U kunt de nieuwsbrief terugvinden op hun website: www.trudo.nl en (waarschijnlijk) op de facebookpagina:
https://www.facebook.com/Eikenburg.
http://www.trudo.nl/wonen/Nieuwbouw/Bossen-eikenburg
We blijven als bestuur uiteraard in gesprek met Trudo en volgen de ontwikkelingen positief-kritisch.

Bestemmingsplan Stratum Buiten de Ring
We hebben in 2016 de totstandkoming van het nieuwe bestemmingsplan Stratum Buiten de Ring II kritisch gevolgd. Onze wijk ligt binnen de grenzen van dit plan. Het betreft echter vooral het vastleggen van de bestaande situatie; in het plan worden geen nieuwe ontwikkelingen in de wijk voorzien.
De gemeenteraad heeft inmiddels op 27 september jl. het bestemmingsplan vastgesteld op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.
Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 13 oktober 2016 tot en met donderdag 24 november 2016 ter inzage bij het Inwonersplein in het Stadskantoor. Daarnaast kan het vastgestelde bestemmingsplan worden geraadpleegd op de landelijke website en de gemeentesite: http://www.eindhoven.nl/artikelen/Stratum-buiten-de-Ring-II-2016.htm.
Vanaf vrijdag 14 oktober 2016 tot en met donderdag 24 november 2016 kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit.