Onderwerp : Welstand

Alles over welstand in onze wijk.

Vervolg op het Welstandsbeleid vanwege de Algemene Ledenvergadering

Posted on: 0
Tijdens de ALV op 13 maart jl. hebben we een leuke en interessante toelichting gekregen op het nieuwe welstandsbeleid van de gemeente  Eindhoven voor nieuwbouw en verbouw van woningen. Een…

Modern Beleid Ruimtelijke Ordening

Posted on: 0
De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 januari 2016, besluit: Het welstandsbeleid geleidelijk te moderniseren op basis van de volgende uitgangspunten: welstandstoezicht…

Raadsvoorstel Modern Welstandsbeleid Gemeente Eindhoven

Posted on: 0
Eindhoven heeft de laatste jaren een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Eindhoven streeft als centrumstad van de Brainportregio naar een hoogwaardig vestigingsklimaat. Bij deze ambitie speelt de belevingswaarde van de stad een…

Modern Welstandsbeleid in Eindhoven

Posted on: 0
In opdracht van het college van Eindhoven hebben Eisse Kalk (Agora Europa) en Flip ten Cate (Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) een verkennend onderzoek verricht naar de mogelijkheden en randvoorwaarden voor een…

Verzoek om Eikenburg tot beschermd stadsgezicht te benoemen.

Posted on: 0
De wijkvereniging  Eikenburg - de Roosten heeft kennis genomen van het feit dat het College aan de Raad het voornemen te kennen heeft gegeven om de Welstandsnota in te trekken.…